Verenigd Koninkrijk, procedures bronbelasting interest

Geldend van 16-01-1992 t/m heden

Besluit van 16 januari 1992, nr. IFZ 91/1540

Onlangs heeft de Britse belastingadministratie mij ervan in kennis gesteld dat zij met ingang van 1 april 1991 met betrekking tot interest betaald op obligaties uitgegeven door de Britse overheid een speciale regeling heeft ingevoerd op grond waarvan die interest in de hierna beschreven situatie aan inwoners van Nederland (natuurlijke personen of lichamen) zonder overlegging van een formulier Neth 5/Individual c.q. Neth 5/Company mag worden uitbetaald zonder inhouding van Britse Income Tax.

De regeling kan alleen toepassing vinden door tussenkomst van banken en financiele instellingen die namens hun clienten handelen in obligaties uitgegeven door de Britse overheid en die door Central Gilts Office (CGO) of the Bank of England, belast met de uitvoering van de regeling, tot die regeling zijn toegelaten.

Wanneer vorenbedoelde banken en financiele instellingen tot de regeling zijn toegelaten, opent de CGO voor hen speciale rekeningen in de boeken van de Bank of England.

Inwoners van Nederland (natuurlijke personen of lichamen) die gebruik willen maken van de speciale regeling dienen, alvorens deze door vorenbedoelde banken en financiele instellingen op hen kan worden toegepast, bij de Inspector of Foreign Dividends bekend te zijn doordat zij in het verleden bij hem door middel van het formulier Neth 5/Individual - indien het een natuurlijk persoon betreft - of het formulier Neth 5/Company - indien het een lichaam betreft - vrijstelling of teruggaaf van Britse Income Tax op interest hebben gevraagd.

Indien nimmer eerder een verzoek om vrijstelling of teruggaaf werd ingediend, dient de betrokken inwoner van Nederland (natuurlijk persoon of lichaam) bij de Inspector of Foreign Dividends eerst door middel van het formulier Neth 5/Individual c.q. het formulier Neth 5/Company een verzoek om teruggaaf van Britse Income Tax ingehouden op interest betaald op obligaties uitgegeven door de Britse overheid in te dienen.

In verband met deze speciale regeling is de regeling neergelegd in artikel 2, onderdeel e, van de Britse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Verenigd Koninkrijk (Regeling van 16 juli 1990, nr. IFZ90/1011, Stcrt. 1990, nr. 135, komen te vervallen. De daarin genoemde Britse formulieren voor het verkrijgen van vrijstelling bij de bron van Britse Income Tax op couponrente (Neth 2/Individual, Neth 2/Company, Neth 3/Individual en Neth 3/Company) mogen derhalve niet meer worden gebruikt. De Britse uitvoeringsvoorschriften zullen binnenkort op dit punt worden aangepast.

Voor het verkrijgen van vrijstelling bij de bron of het verkrijgen van teruggaaf van ingehouden Britse Income Tax op interest betaald op obligaties uitgegeven door de Britse overheid waarop de speciale regeling niet van toepassing is alsmede voor het verkrijgen van vrijstelling bij de bron of het verkrijgen van teruggaaf van ingehouden Britse Income Tax op andere soorten van interest, royalty's, bepaalde pensioenen en lijfrenten, dienen inwoners van Nederland (natuurlijke personen of lichamen) de in artikel 2, onderdeel d, van de Britse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Verenigd Koninkrijk genoemde formulieren Neth 5/Individual c.q. Neth 5/Company te blijven gebruiken.

Inwoners van Nederland (natuurlijke personen of Lichamen) die meer informatie over de speciale regeling wensen te verkrijgen, kunnen zich hiervoor wenden tot de Central Gilts Office of the Bank of England in Londen.

Terug naar begin van de pagina