Instellingsbesluit Monitoring Commissie Code Banken

[Regeling vervallen per 30-11-2013.]
Geldend van 22-06-2011 t/m 29-11-2013

Instellingsbesluit Monitoring Commissie Code Banken

De Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie en de Minister van Economische Zaken,

Overwegende dat het wenselijk is een Monitoring Commissie Code Banken in te stellen die tot taak heeft de naleving van de code banken, zoals aangewezen op grond van artikel 391, vijfde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, te monitoren;

Overwegende dat in samenspraak met de Nederlandse Vereniging van Banken een commissie is samengesteld die deze taak op zich kan nemen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-11-2013]

Er is een Monitoring Commissie Code Banken, het betreft de commissie die in samenspraak met de Nederlandse Vereniging van Banken is samengesteld, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 30-11-2013]

De Commissie heeft tot taak de naleving van de op grond van artikel 391, vijfde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gedragscode, de code banken (Staatscourant 23 december 2009, nr. 20060) te monitoren.

Artikel 3

[Vervallen per 30-11-2013]

 • 1 De Commissie voert haar taak onder meer uit door:

  • a. de toepassing van de code banken te inventariseren;

  • b. eventuele leemtes, onduidelijkheden en onevenwichtigheden in de code banken te signaleren;

  • c. aanbevelingen te doen over mogelijke aanpassingen van de principes uit de code banken.

 • 2 De Commissie kan in het kader van de uitvoering van haar taak adviezen van derden inwinnen.

Artikel 4

[Vervallen per 30-11-2013]

 • 1 De Commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zes leden, bijgestaan door een secretariaat. De voorzitter en de leden worden benoemd op basis van hun deskundigheid of ervaring op tenminste één van de in de code banken bestreken gebieden dan wel op basis van hun ervaring in de financiële sector, het openbaar bestuur of de wetenschap. Benoeming geschiedt voor een periode van ten hoogste drie jaren door de Minister van Financiën in overeenstemming met de Minister van Justitie en de Minister van Economische Zaken.

 • 2 Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap treedt het lid dat wordt benoemd ter vervulling van de opengevallen plaats af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, had moeten aftreden.

 • 3 De voorzitter en de leden van de Commissie handelen zonder last of ruggespraak.

Artikel 5

[Vervallen per 30-11-2013]

De Commissie doet ten minste eenmaal per jaar verslag van haar bevindingen aan de Minister van Financiën en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Artikel 6

[Vervallen per 30-11-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 24 maart 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina