Besluit stuurgroep AllesToegankelijk

[Regeling vervallen per 01-04-2011.]
Geldend van 24-06-2010 t/m 31-03-2011

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juni 2010, nr. DMO/SFI-2983266, houdende instelling van de Stuurgroep AllesToegankelijk (Besluit stuurgroep AllesToegankelijk)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. informatiepunt: een platform om kennis en ervaring over toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een handicap of chronische ziekte te delen en te ontsluiten ten behoeve van aanbieders van producten en diensten, beleidsmakers en mensen met een handicap of chronische ziekte.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2011]

 • 1 Er is een Stuurgroep AllesToegankelijk.

 • 2 De Stuurgroep AllesToegankelijk heeft tot taak de toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een handicap of chronische ziekte te verbeteren door voorstellen uit te werken om het beheer van het informatiepunt door werkgevers- en gehandicaptenorganisaties organisatorisch adequaat te verankeren.

 • 3 De Stuurgroep AllesToegankelijk heeft tevens tot taak om toezicht te houden op het beheer van het informatiepunt.

 • 4 De Stuurgroep AllesToegankelijk kan tevens voorstellen doen die anderszins tot doel hebben de toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een handicap of chronische ziekte te bevorderen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2011]

 • 1 De leden en de plaatsvervangende leden van de Stuurgroep AllesToegankelijk worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister.

 • 2 De minister voegt aan de Stuurgroep AllesToegankelijk een secretariaat toe. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Stuurgroep AllesToegankelijk.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2011]

 • 1 De Stuurgroep AllesToegankelijk bestaat uit:

  • a. een voorzitter, tevens lid;

  • b. vijftien andere leden.

 • 2 Elf van de in het eerste lid, onder b, bedoelde leden worden benoemd na voordracht van:

  • a. Taakgroep Handicap en lokale samenleving: 1 lid;

  • b. CG-Raad: 1 lid;

  • c. het LSR: 1 lid;

  • d. Koninklijke Vereniging MKB Nederland: 1 lid;

  • e. Stichting Accessibility: 1 lid;

  • f. VNO-NCW: 1 lid;

  • g. Vilans: 1 lid;

  • h. Koninklijke Horeca Nederland: 1 lid;

  • i. LFB Nederland: 1 lid

  • j. Platform VG: 1 lid

  • k. LPGGz: 1 lid

 • 3 De in het tweede lid genoemde organisaties kunnen voor elk door hen voorgedragen lid een plaatsvervanger voordragen.

 • 4 De Stuurgroep AllesToegankelijk wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2011]

De Stuurgroep AllesToegankelijk zendt binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar een rapportage omtrent haar werkzaamheden aan de minister. Hierin gaat de Stuurgroep AllesToegankelijk in ieder geval in op het informatiepunt en de mate waarin daarmee wordt bijgedragen aan de toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2011]

De archiefbescheiden van de Stuurgroep AllesToegankelijk worden na zijn opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2010. Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2011.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit stuurgroep AllesToegankelijk.

Dit besluit wordt met de toelichting geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina