Tijdelijke regeling uitbreiding aanwijzing ambtenaren Staatstoezicht Mijnen tot toezichthouder [...] in territoriale zee en Exclusieve Economische Zone)

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 24-06-2010 t/m 31-12-2010

Tijdelijke regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Economische Zaken van 15 juni 2010, nr. G&VW/GW/2010/5202, houdende de uitbreiding van de aanwijzing van ambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen tot toezichthouder terzake van de naleving arbeidsomstandighedenwetgeving voor zover het gaat om arbeid verricht in de territoriale zee en de Exclusieve Economische Zone

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 24, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

Besluiten:

Artikel 1. Aanwijzing toezichthouders

[Vervallen per 01-01-2011]

De ambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen belast met toezicht, zijn mede belast met het toezicht op de naleving van artikel 11 van de Arbeidsomstandighedenwet en het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 3, afdeling 1, hoofdstuk 4, afdeling 1, hoofdstuk 5, afdeling 1, hoofdstuk 6, afdelingen 3, 3A en 5, hoofdstuk 7, afdelingen 1, 2, 3 en 4, en hoofdstuk 8, afdelingen 1 en 2, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, voor zover het gaat om arbeid verricht in de territoriale zee en de Exclusieve Economische Zone.

Artikel 2. Aanwijzing ambtenaren belast met specifieke uitvoeringstaken

[Vervallen per 01-01-2011]

De ambtenaren, bedoeld in artikel 1, worden voor de in dat artikel genoemde bepalingen aangewezen als ambtenaar, bedoeld in de artikelen 9, 27, eerste lid, 28, eerste lid, 28a en 29, vierde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 4. Inwerkingtredings- en vervaldatum regeling

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juni 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina