Subsidieprogramma mobiliteitsvouchers

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 01-12-2012 t/m 30-06-2014

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 11 juni 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/922 sector S&W houdende vaststelling Subsidieprogramma mobiliteitsvouchers (Subsidieprogramma mobiliteitsvouchers)

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

Als subsidieprogramma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat, wordt vastgesteld het Subsidieprogramma mobiliteitsvouchers, dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2014]

Op een subsidie die is aangevraagd voor 1 juli 2014 blijft dit besluit en het daarbij vastgestelde subsidieprogramma van toepassing zoals dat gold voor 1 juli 2014.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2010 en vervalt met ingang van 1 juli 2014.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieprogramma mobiliteitsvouchers.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Besluit tot vaststelling van het Subsidieprogramma mobiliteitsvouchers

[Vervallen per 01-07-2014]

Subsidieprogramma mobiliteitsvouchers1

[Vervallen per 01-07-2014]

§ 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-07-2014]

In dit subsidieprogramma wordt verstaan onder:

 • a. kaderregeling: Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat;

 • b. aanvrager: MKB-onderneming, met minimaal 25 en maximaal 250 werknemers in loondienst, die een mobiliteitsvoucher op grond van dit subsidieprogramma aanvraagt of heeft aangevraagd;

 • c. mobiliteitsonderneming: onderneming als bedoeld in paragraaf 6;

 • d. mobiliteitsscan: samenhangend geheel van diensten of werkzaamheden dat door een aanvrager wordt ingekocht, gericht op het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement binnen de onderneming van de aanvrager;

 • e. implementatieproject: samenhangend geheel van diensten of werkzaamheden dat door een aanvrager wordt ingekocht, gericht op de uitvoering van het resultaat van een mobiliteitsscan;

 • f. kleine mobiliteitsvoucher: document op grond van paragraaf 2, eerste lid, door de minister aan een aanvrager afgegeven, dat deze aanvrager kan inleveren bij een mobiliteitsonderneming ten behoeve van de uitvoering van een mobiliteitsscan binnen de onderneming van de aanvrager;

 • g. grote mobiliteitsvoucher: document op grond van paragraaf 2, tweede lid, door de minister aan een aanvrager afgegeven, dat deze aanvrager kan inleveren bij een mobiliteitsonderneming ten behoeve van de uitvoering van een implementatieproject binnen de onderneming van de aanvrager;

 • h. mobiliteitsmanagement: het stimuleren van het bewust omgaan met mobiliteit en van alternatieven voor het gebruik van de auto in de spits;

 • i. verordening: verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 379/5);

 • j. de-minimissteun: steun als bedoeld in artikel 2 van de verordening.

Toelichting

[Vervallen per 01-07-2014]

In deze paragraaf zijn de begrippen omschreven die in het subsidieprogramma voorkomen. Zo nodig wordt in het navolgende per begrip een toelichting gegeven.

Onderdeel b houdt in dat aanvragers zijn beperkt tot MKB-ondernemingen. Het begrip MKB-onderneming is in artikel 1 van de kaderregeling omschreven en omvat een kleine of middelgrote onderneming. Voor dit subsidieprogramma is de categorie MKB-ondernemingen beperkt tot ondernemingen met minimaal 25 en maximaal 250 werknemers. Van een onderneming is sprake als een eenheid een economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm of de wijze waarop zij advies- of ander dienstenproject als bedoeld in artikel 5, onderdeel i, van de kaderregeling, gericht op de uitvoering van het resultaat van een mobiliteitsscan; wordt gefinancierd.

Artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de kaderregeling maakt het mogelijk om in een subsidieprogramma bepaalde onderdelen van projecten op te nemen die voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Wat betreft de definities van mobiliteitsscan en implementatieproject is derhalve aansluiting gezocht bij het advies- of andere dienstenproject als bedoeld in artikel 5, onderdeel i, van de kaderregeling, maar ook is de omschrijving nader bepaald. Omdat gebruik wordt gemaakt van de de-minimissteun is het niet nodig dat de diensten door een MKB-onderneming worden ingekocht overeenkomstig hoofdstuk I en hoofdstuk II, deel 5, van Verordening (EG) 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard ((Pb EU 2008, L214). Een mobiliteitsscan houdt in dat er volgens een vast stramien een analyse wordt gemaakt van de mobiliteitsbehoefte van de aanvrager. Aan de hand van deze analyse wordt bekeken of het toepassen van bepaalde maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement voor de aanvrager voordeel kan opleveren en wat de uitvoering van deze maatregelen zal gaan kosten.

Een implementatieproject is het vervolg op een mobiliteitsscan en houdt in dat de mobiliteitsonderneming de onderneming begeleidt bij de uitvoering van de in de mobiliteitsscan voorgestelde maatregelen, of een deel daarvan.

De mobiliteitsvouchers die worden afgegeven zullen op naam van de aanvrager worden uitgeschreven. De mobiliteitsvouchers zijn niet verhandelbaar.

Voor de begripsomschrijving van mobiliteitsmanagement is aansluiting gezocht bij de definitie die het Taksforce Mobiliteitsmanagement hanteert (Voorstel Taksforce Mobiliteitsmanagement van 8 september 2008). Wat betreft de spits zij opgemerkt dat het dan gaat om de tijdsperiode op een dag waarop de vervoersvraag het hoogste is, oftewel de drukte in het verkeer op bepaalde tijdstippen.

§ 2. Verstrekking mobiliteitsvouchers

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag een kleine mobiliteitsvoucher aan een aanvrager die een mobiliteitsscan wil laten uitvoeren.

 • 2. De minister verstrekt op aanvraag een grote mobiliteitsvoucher aan een aanvrager die een implementatieproject wil laten uitvoeren.

 • 3. Per aanvrager wordt slechts één kleine en één grote mobiliteitsvoucher verstrekt.

Toelichting

[Vervallen per 01-07-2014]

Een aanvrager kan een aanvraag voor een kleine mobiliteitsvoucher voor een mobiliteitsscan indienen. In paragraaf 1, onderdeel b is aangegeven wie onder het begrip aanvrager valt en wie dus een aanvraag kan indienen. Indien de aanvrager niet onder de begripsomschrijving valt wordt de aanvraag afgewezen. De opzet van het subsidieprogramma is dat alleen nadat een mobiliteitsscan is uitgevoerd voor het vervolg een grote mobiliteitsvoucher zal worden afgegeven. Dit is opgenomen in de weigeringsgronden als opgenomen in paragraaf 4.

Na verstrekking van de voucher heeft de aanvrager de keuze naar welke mobiliteitsonderneming hij stapt om de mobiliteitsscan te laten uitvoeren. Nadat de mobiliteitsscan is uitgevoerd kan de aanvrager een grote mobiliteitsvoucher aanvragen. Het is niet noodzakelijk met deze voucher naar dezelfde mobiliteitsonderneming te gaan.

§ 3. Plafond, maximale bedragen en subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1. Het plafond voor de afgifte van mobiliteitsvouchers bedraagt € 9.000.000,–.

 • 2. Een kleine mobiliteitsvoucher kent een waarde van maximaal € 1.500,–.

 • 3. Een grote mobiliteitsvoucher kent een waarde van maximaal twee derde van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 4.500,–.

 • 4. Onder subsidiabele kosten als bedoeld in het derde lid vallen uitsluitend de kosten van de uren van de deskundige van de mobiliteitsonderneming die de uitvoering van het implementatieproject begeleidt.

 • 5 Onder subsidiabele kosten als bedoeld in het derde lid vallen voor een grote mobiliteitsvoucher die na 1 december 2011 is afgegeven tevens de kosten die de mobiliteitsonderneming maakt ten behoeve van de uitvoering van het advies van de mobiliteitsscan.

 • 6. Indien de aanvrager al de-minimissteun heeft ontvangen gedurende een periode van drie belastingjaren voorafgaand aan het moment dat een voucher op basis van dit subsidieprogramma kan worden afgegeven bedraagt het maximale bedrag dat op basis van dit subsidieprogramma kan worden verstrekt het de-minimisplafond als bedoeld in artikel 2 van de verordening minus de reeds ontvangen de-minimissteun.

Toelichting

[Vervallen per 01-07-2014]

Het plafond geldt voor de afgifte van de vouchers. Indien het plafond is bereikt zullen geen vouchers meer worden verstrekt. Het plafond is derhalve bereikt zodra het aantal aangevraagde vouchers vermenigvuldigd met het maximumbedrag per aangevraagde voucher gelijk is aan het bedrag genoemd in het eerste lid.

De waarde van een kleine mobiliteitsvoucher bedraagt maximaal € 1500,– . De hoogte van dit bedrag voor de uitvoering van een mobiliteitsscan is afgeleid uit de ervaringen opgedaan tijdens de pilot. Het blijkt dat de gemiddelde kosten van een mobiliteitsscan neer komt op ongeveer € 1500,–. De hoogte van het bedrag is derhalve conform de marktprijs.

De waarde van de grote mobiliteitsvoucher is afhankelijk van de kosten die de deskundige van de mobiliteitsonderneming die de uitvoering van het implementatieproject begeleidt in rekening brengt. Het resultaat van een mobiliteitsscan is een kostenoverzicht om de voorgestelde mobiliteitsmaatregelen uit te laten voeren. Op het moment dat de aanvrager een implementatieproject wenst te laten uitvoeren is voor hem duidelijk wat de kosten zijn van de uitvoering van de maatregelen en van de begeleiding door de deskundige en welk bedrag de aanvrager zelf zal moeten betalen. Uiteindelijk is de hoogte van het bedrag dat op de voucher komt afhankelijk van de kosten die de deskundige nodig denkt te hebben voor de begeleiding van de uitvoering van het implementatieproject doch zal maximaal twee derde van de subsidiabele kosten zijn en tot een bedrag van maximaal € 4500,–.

Onder subsidiabele kosten wordt in dit geval alleen verstaan de kosten van de uren van de deskundige die de uitvoering van het implementatieproject begeleidt. Andere kosten komen niet voor een vergoeding in aanmerking.

Het kan gebeuren dat een aanvrager al meerdere bijdragen heeft ontvangen waar gebruik gemaakt is van de de-minimis-verordening. Indien dat zo is zal dat uit het aanvraagformulier moeten blijken. De aanvrager zal een de-minimis-verklaring moeten tekenen. Als duidelijk is hoeveel speelruimte er nog is voor de betreffende aanvrager dan zal het bedrag lager kunnen zijn dan het maximale bedrag dat is opgenomen in het tweede of derde lid.

Uitgangspunt is dat het totale bedrag van de-minimissteun die is verleend aan één onderneming niet hoger mag zijn dan € 200.000,– (€ 100.000,– voor ondernemingen in de sector wegvervoer).Deze drempel geldt over een periode van drie belastingjaren. De-minimissteun mag echter niet worden verleend indien de steun in één van de volgende sectoren valt: steun aan ondernemingen die in moeilijkheden verkeren, aan ondernemingen die actief zijn in de visserijsector,aan ondernemingen die landbouwproducten produceren, exportsteun of steun waarbij binnenlandse producten worden bevoordeeld ten opzichte van ingevoerde producten, steun aan ondernemingen die actief zijn in de kolenindustrie, aan ondernemingen voor de aanschaf van vrachtwagens.

§ 4. Weigeringsgronden mobiliteitsvouchers

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1. De minister verstrekt geen mobiliteitsvoucher aan een aanvrager:

  • a. die in de drie belastingjaren voorafgaand aan het moment dat op basis van dit subsidieprogramma een voucher kan worden afgegeven, reeds de maximale steun als bedoeld in artikel 2 van de verordening heeft ontvangen;

  • b. indien het een aanvraag betreft van een aantal aanvragers gezamenlijk;

  • c. indien al eerder een kleine of grote voucher aan de aanvrager is verstrekt.

 • 2. De minister verstrekt geen grote mobiliteitsvoucher aan een aanvrager:

  • a. aan wie nog geen kleine mobiliteitsvoucher is verstrekt,

  • b. die nog geen mobiliteitsscan ter uitvoering van een kleine mobiliteitsvoucher, zoals opgenomen in dit subsidieprogramma heeft laten uitvoeren, of,

  • c. indien de aanvrager per 1 januari van het jaar van indiening minder dan 25 of meer dan 250 medewerkers in loondienst had.

 • 3. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het beschikbare budget voor mobiliteitsvouchers zou worden overschreden, stelt de minister de onderlinge rangschikking van deze aanvragen vast door middel van loting.

Toelichting

[Vervallen per 01-07-2014]

Omdat gebruik wordt gemaakt van Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van Europese Gemeenschappen van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (Pb EG 2006, L379), zal geen mobiliteitsvoucher (grote of kleine) worden verstrekt als het de-minimis plafond bereikt is. Omdat een mobiliteitsscan wordt ingezet per MKB-onderneming is het niet mogelijk om gezamenlijk een aanvraag in te dienen. Het is de bedoeling dat een implementatieproject alleen kan worden uitgevoerd als een mobiliteitsscan, zoals opgenomen in dit subsidieprogramma is uitgevoerd, zodat een grote mobiliteitsvoucher wordt geweigerd als er nog geen mobiliteitsscan is uitgevoerd. Wat betreft de eis van het aantal medewerkers is voor de peildatum van 1 januari van het jaar van het indienen van de aanvraag gekozen.

In artikel 27 van de kaderregeling is opgenomen dat de vouchers worden verstrekt in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat, wanneer de aanvrager voor vouchers krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag volledig is aangevuld, als datum van ontvangst van de aanvraag tot verstrekking van een voucher geldt. Omdat het mogelijk is dat het subsidieplafond op een dag meerdere aanvragers kan treffen is een bepaling opgenomen om door middel van een loting de rangorde te regelen.

§ 5. Indiening aanvragen mobiliteitsvoucher

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1. Een aanvraag voor een mobiliteitsvoucher wordt gericht aan de minister met gebruikmaking van het formulier, dat is opgenomen in de bij dit subsidieprogramma behorende bijlage en wordt uiterlijk op 15 oktober 2013 ontvangen door de aangewezen uitvoeringsinstantie als bedoeld in paragraaf 8.

 • 2. Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid kan ook elektronisch worden ingediend, uitsluitend door middel van de bij dit subsidieprogramma behorende bijlage, zoals is opgenomen op www.agentschapnl.nl/mobiliteitsvouchers.

Toelichting

[Vervallen per 01-07-2014]

Het aanvraagformulier kan ook worden opgevraagd bij Agentschap NL.

Het postadres van Agentschap NL is:

Agentschap NL

NL Milieu en leefomgeving

t.a.v. Programma Mobiliteitsvouchers

Postbus 10073

8000 GB Zwolle

tel (088) 602 34 00

De mobiliteitsvouchers kunnen ook elektronisch worden aangevraagd. Hierdoor gaat het proces van invullen van het formulier en ontvangst van de voucher makkelijker en sneller. De aanvrager wordt daarbij digitaal ondersteund bij het invullen van het formulier. Hierdoor nemen de administratieve lasten voor de aanvrager ten opzichte van het per post indienen af. Het aanvragen van vouchers via deze weg is vertrouwd bij MKB-ondernemingen. Het formulier als bedoeld in het eerste en het tweede lid zijn dezelfde. Door opname op de website van het Agentschap NL is het echter mogelijk de aanvraag elektronisch in te dienen.

§ 6. Mobiliteitsonderneming

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1. Een onderneming kan op aanvraag door de minister als mobiliteitsonderneming worden aangewezen voor de duur van dit subsidieprogramma indien de onderneming:

  • a. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan wel het nationale beroepenhandelsregister, of een daarmee vergelijkbaar buitenlands register;

  • b. heeft aangegeven dat een mobiliteitsscan of een implementatieproject zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige, werkzaam bij deze onderneming, die in het bezit is van minimaal een geldig HBO-diploma en die drie aaneengesloten jaren relevante ervaring heeft op het gebied van adviseren inzake mobiliteitsmanagement;

  • c. de aanvraag, gericht aan de minister, uiterlijk op 15 oktober 2013 heeft ingediend bij de aangewezen uitvoeringsinstantie als bedoeld in paragraaf 8.

 • 2. Een deskundige als bedoeld in het eerste lid mag geen mobiliteitsscan of implementatieproject uitvoeren voor de onderneming waar hij in dienst is.

Toelichting

[Vervallen per 01-07-2014]

Op dit moment moet de branche van mobiliteitsondernemingen nog verder tot ontwikkeling komen zodat gekozen is voor een systeem dat alleen aangewezen mobiliteitsondernemingen die aan bepaalde kwalitatieve, niet discriminerende criteria voldoen hiervoor in aanmerking komen. Hiermee wordt zo goed mogelijk de kwaliteit van de uitvoering van de mobiliteitsscan en het implementatieproject gewaarborgd. Tevens kan de MKB-onderneming ervan uitgaan dat hij een zo goed mogelijk advies ontvangt. Bij het aanwijzen van mobiliteitsondernemingen die een mobiliteitsscan en implementatieproject als bedoeld in dit subsidieprogramma kunnen uitvoeren en daarna een vouchers kunnen inleveren wordt gekeken naar de desbetreffende onderneming en het personeel (deskundige) dat deze onderneming gaat inzetten voor de uitvoering van de desbetreffende projecten. De deskundige die de mobiliteitsonderneming inzet moet minimaal in het bezit zijn van een geldig HBO-diploma en drie aangesloten jaren relevante ervaring hebben. Bij onafhankelijke deskundige zij gedacht aan dat de deskundige geen belang heeft bij de diensten die geadviseerd of geïmplementeerd worden. Tevens is opgenomen dat een deskundige de desbetreffende projecten niet mag uitvoeren voor zijn werkgever. Het kan voorkomen dat er sprake is van een onderneming met maar een persoon, een zelfstandige zonder personeel (Zzp-er). In dat geval zullen de eisen die aan de onderneming en die aan de deskundige worden gesteld samenvallen. Op www.agentschapnl.nl/mobiliteitsvouchers zal een lijst komen van mobiliteitsondernemingen die zijn aangewezen.

§ 7. Subsidieverstrekking

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een door hem aangewezen mobiliteitsonderneming, indien die mobiliteitsonderneming een mobiliteitsscan of implementatieproject heeft uitgevoerd en de volgende bescheiden overlegt:

  • a. een geldige kleine of grote mobiliteitsvoucher op naam van de aanvrager;

  • b. een door de aanvrager, die opdracht heeft gegeven voor de mobiliteitsscan of implementatieproject, getekende verklaring dat de mobiliteitsscan of het implementatieproject is uitgevoerd;

  • c. een kopie van de factuur op de naam van de aanvrager ten behoeve van wie de mobiliteitsscan of het implementatieproject is uitgevoerd;

  • d. indien het een grote mobiliteitsvoucher betreft die na 1 december 2011 is afgegeven, een toelichting op het uitgevoerde implementatieproject.

 • 2. De aanvraag wordt gericht aan de minister en ingediend met gebruikmaking van een vaststellingsformulier dat verkrijgbaar is bij de aangewezen uitvoeringsinstantie als bedoeld in paragraaf 8.

Toelichting

[Vervallen per 01-07-2014]

Op de voucher zal worden aangegeven voor welke datum de mobiliteitsonderneming de voucher bij de aangewezen uitvoeringsinstantie moet inleveren en een subsidie moet aanvragen. Dit is de geldigheidsduur van de voucher. Als de voucher na die datum wordt ingediend is er geen sprake van een geldige voucher. De verwachting is dat de desbetreffende projecten binnen een periode van drie tot zes maanden gerealiseerd kunnen worden. Met het opnemen van de datum op de voucher zal daar rekening mee worden gehouden.

In artikel 28, vijfde lid, van de kaderregeling is opgenomen dat de minister geen subsidie verstrekt indien met de uitvoering van het project al is begonnen voordat de voucher is verstrekt. Dit betekent dat de aanvrager en de mobiliteitsonderneming voor de afgiftedatum van de voucher geen verplichtingen jegens elkaar moeten zijn aangegaan in het kader van een mobiliteitsscan of implementatieproject.

§ 8. Aanwijzing uitvoeringsinstantie

[Vervallen per 01-07-2014]

Als uitvoeringsinstantie wordt aangewezen Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

§ 9. Aanvullende verplichting

[Vervallen per 01-07-2014]

De aanvrager, de mobiliteitsonderneming en de deskundige als bedoeld in paragraaf 6, eerste lid, onderdeel b, verlenen medewerking aan een evaluatie van de toepassing van dit subsidieprogramma, voor zover deze medewerking redelijkerwijs van hen verlangd kan worden.

Bijlage

[Vervallen per 01-07-2014]

Bijlage 246870.png
Bijlage 246871.png
Bijlage 246872.png
 1. Voor thema en doel van dit subsidieprogramma en voor de gekozen vorm van subsidie wordt verwezen naar de toelichting op het Besluit houdende vaststelling Subsidieprogramma mobiliteitsvouchers.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina