Subsidieregeling passend onderwijs 2010–2012

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 22-06-2010 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 mei 2010, nr. JOZ/212385, houdende regels inzake het verlenen van een subsidie ten behoeve van de invoering van passend onderwijs voor het schooljaar 2010–2011 en 2011–2012 (Subsidieregeling passend onderwijs 2010–2012)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

[Vervallen per 01-01-2014]

De minister verleent voor de schooljaren 2010–2011 en 2011–2012 subsidie voor:

 • a. bij- of nascholing van leerkrachten;

 • b. het opstellen van onderwijszorgprofielen; of

 • c. extra ondersteuning voor leerkrachten in de klas.

Artikel 3. Subsidieverlening, bevoorschotting en betaling

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Subsidieverlening geschiedt ambtshalve aan samenwerkingsverbanden en rec’s.

 • 2 Geen subsidie wordt verleend aan de regio Eemland. De regio Eemland ontvangt in het kader van een breed experiment al subsidie.

 • 3 De minister verleent telkens in augustus vijf twaalfde deel en in februari zeven twaalfde deel van de voor dat schooljaar verleende subsidie.

 • 4 De subsidie wordt betaald aan de centrale diensten van de samenwerkingsverbanden primair onderwijs, de kassierscholen van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs of indien een bevoegd gezag alle scholen in een samenwerkingsverband in stand houdt, aan dat bevoegd gezag en aan de rec’s.

Artikel 4. Omvang subsidie

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De subsidie bedraagt € 10,20 per ingeschreven leerling op een basisschool die valt onder een samenwerkingsverband in het primair onderwijs en € 10,– per ingeschreven leerling op een school die valt onder een samenwerkingsverband in het voortgezet onderwijs of een rec.

 • 2 Voor de berekening van de subsidie voor het schooljaar 2010–2011 wordt uitgegaan van de samenstelling van het samenwerkingsverband op 1 augustus 2010 en voor het schooljaar 2011–2012 van de samenstelling op 1 augustus 2011.

 • 3 Het bedrag per subsidieontvanger wordt berekend op grond van het aantal leerlingen dat onder het betreffende samenwerkingsverband valt op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de subsidie wordt toegekend.

Artikel 5. Begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-01-2014]

In het geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na vaststelling of goedkeuring van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter beschikking staat.

Artikel 6. Financiële verantwoording

[Vervallen per 01-01-2014]

De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de subsidie.

Artikel 7. Inhoudelijke verantwoording

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De subsidieontvanger als bedoeld in artikel 3, lid 4, toont aan de hand van een beknopt activiteitenverslag de relatie aan tussen de ondernomen activiteiten en de doelen zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2 Het activiteitenverslag wordt voor 1 juli van het schooljaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden opgestuurd naar:

  DUO

  Postbus 606

  2700 ML Zoetermeer

 • 3 Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten.

Artikel 8. Meldingsplicht

[Vervallen per 01-01-2014]

De subsidieontvanger als bedoeld in artikel 3, lid 4 doet onverwijld een melding bij DUO zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 9. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling passend onderwijs 2010–2012

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

Terug naar begin van de pagina