Beleidsregels bestuurlijke boete Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 24-10-2013.]
Geldend van 18-06-2010 t/m 23-10-2013

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 9 juni 2010, nr. MC-U-3006955, houdende vaststelling van beleidsregels betreffende het opleggen van bestuurlijke boetes op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Beleidsregels bestuurlijke boete Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg)

Artikel 1

[Vervallen per 24-10-2013]

Bij constatering van een bestuurlijk beboetbaar feit kan, alvorens een bestuurlijke boete wordt opgelegd de overtreder door het geven van een waarschuwing in de gelegenheid worden gesteld aan de wettelijke eisen te voldoen.

In die situaties waarbij de overtreder anders dan door een waarschuwing in de gelegenheid is gesteld om aan de eisen te voldoen, wordt direct een boete opgelegd.

Artikel 2

[Vervallen per 24-10-2013]

Bij constatering van een overtreding wordt een boete opgelegd, onderscheidenlijk een waarschuwing gegeven met inachtneming van de bijlage bij dit besluit. Onverminderd de artikelen 4, 7 en 8 wordt uitgegaan van een boete gelijk aan het normbedrag.

Artikel 3

[Vervallen per 24-10-2013]

  • 1 Indien een door een bestuurlijke boete te handhaven overtreding plaatsvindt binnen een periode van twee jaar nadat een eerdere overtreding van dezelfde wettelijke norm heeft plaatsgevonden, vindt geen waarschuwing plaats en wordt onverminderd de artikelen 4, 7 en 8 het boetebedrag dat in de bijlage is opgenomen verdubbeld.

  • 2 In afwijking van artikel 2, eerste volzin, vindt bij overtreding van een wettelijke norm eveneens geen waarschuwing plaats indien de betrokkene binnen een periode van twee jaar voorafgaande aan die overtreding, reeds tweemaal eerder een boete is opgelegd, ongeacht of die overtreding dezelfde of een andere wettelijke norm betreft, dan waarvoor eerder is beboet.

Artikel 4

[Vervallen per 24-10-2013]

Bij het vaststellen van de hoogte van de boete wordt rekening gehouden met de ernst van de overtreding, met de mate waarin de overtreding aan de overtreder kan worden toegerekend en met de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden.

Artikel 5

[Vervallen per 24-10-2013]

De totale bij boetebeschikking op te leggen boete bestaat bij samenloop van meerdere bestuurlijk beboetbare feiten uit de som van de per feit berekende boetebedragen.

Artikel 6

[Vervallen per 24-10-2013]

In de boetebeschikking wordt de hoogte van de boete gemotiveerd.

Artikel 7

[Vervallen per 24-10-2013]

Bij aantoonbaar financieel onvermogen kan de hoogte van de boete worden gematigd.

Artikel 8

[Vervallen per 24-10-2013]

In het geval de onverkorte toepassing van dit besluit niet opweegt tegen de de gevolgen daarvan, kan van dit besluit worden afgeweken.

Artikel 9

[Vervallen per 24-10-2013]

Indien een overtreding, die tevens een strafbaar feit is, leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van een ander zal de aan de overtreding ten grondslag liggende gedraging ter beoordeling aan het Openbaar Ministerie worden voorgelegd.

Artikel 10

[Vervallen per 24-10-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels bestuurlijke boete Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Artikel 11

[Vervallen per 24-10-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage

[Vervallen per 24-10-2013]

Tarieflijst normbedragen bestuurlijke boete Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Artikel

Omschrijving

Toelichting

Normbedrag

Waarschuwing/ direct beboetbaar (DB)

4, lid 2

Het ten onrechte voeren van de titel arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige of van een daarop gelijkende benaming of een op die titel betrekking hebbend onderscheidingsteken

 

€ 3.350,00

waarschuwing

Het gedurende een schorsing of bij een doorhaling van de inschrijving in het BIG-register ten onrechte voeren van titel arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige of van een daarop gelijkende benaming of een op die titel betrekking hebbend onderscheidingsteken

 

€ 3.350,00

waarschuwing

17, lid 2

Het ten onrechte voeren van een erkend specialisten-titel of een daarop gelijkende benaming

 

€ 3.350,00

waarschuwing

Het gedurende een schorsing of bij een doorhaling van de inschrijving in het BIG-register ten onrechte voeren van een erkend specialisten-titel of een daarop gelijkende benaming

 

€ 3.350,00

waarschuwing

34, lid 4

Het ten onrechte voeren van een erkende opleidingstitel of van een daarop gelijkende benaming of een op die titel betrekking hebbend onderscheidingsteken

 

€ 3.350,00

waarschuwing

35

Het onbevoegd verrichten van voorbehouden handelingen

 

€ 3.350,00

waarschuwing

38

Zelfstandig bevoegde voldoet bij opdracht geven aan een ander tot verrichten van een voorbehouden handeling niet aan de gestelde verplichtingen

 

€ 3.350,00

waarschuwing

40, lid 4

Het overtreden van bij AMvB gestelde regels ten aanzien van:

     

– het melden aan de inspectie van behandelingen

 

€ 3.350,00

waarschuwing

– het vermelden van gegevens op het recept

 

€ 3.350,00

waarschuwing

– het aangaan van overeenkomsten met partijen die bijzondere voordelen verschaffen

 

€ 3.350,00

waarschuwing

– de rechten van personen aan wie gezondheidszorg wordt verleend

 

€ 3.350,00

waarschuwing

41, lid 3, onder b

Het niet naleven van beperkingen in de beroepsuitoefening door de in het BIG-register ingeschrevene met een buitenlands diploma

 

€ 3.350,00

waarschuwing

48, lid 1, onder e

Het overtreden van een gedeeltelijke ontzegging om het beroep uit te oefenen

Maatregel wordt opgelegd door tuchtrechter

€ 3.350,00

DB

80, lid 1, onder a

Het niet naleven van bijzondere voorwaarden die aan de beroepsuitoefening zijn gesteld

 

€ 3.350,00

DB

80, lid 1, onder b

Het overtreden van een gedeeltelijke ontzegging om het beroep uit te oefenen

Maatregel wordt opgelegd door het College Medisch Toezicht

€ 3.350,00

DB

88

Schending van het beroepsgeheim

 

€ 3.350,00

waarschuwing

96, lid 1

Degene die niet ingeschreven is in het register of degene die buiten de grenzen van zijn deskundigheid handelt verleent buiten noodzaak individuele gezondheidszorg en veroorzaakt een ander schade of aanmerkelijke kans op schade

 

€ 3.350,00

waarschuwing

Degene die niet ingeschreven is in het register of degene die buiten de grenzen van zijn deskundigheid handelt verleent buiten noodzaak individuele gezondheidszorg en veroorzaakt een ander schade of aanmerkelijke kans op schade én heeft weet van de (aanmerkelijke) kans op schade aan de gezondheid van een ander

 

€ 3.350,00

waarschuwing

105, lid 3

Het zich niet houden aan beperkingen of voorwaarden die eventueel zijn verleend voor de uitoefening van het beroep van arts, tandarts, apotheker, fysiotherapeut, verloskundige of voeren van de titel van verpleegkundige

Het gaat hier om beroepsbeoefenaren die bij inwerkingtreding van de Wet BIG op 1 januari 1994 in het kader van de overgangsregeling zijn opgenomen in het BIG-register.

€ 3.350,00

DB

108, lid 2

Het ten onrechte voeren van de titel heilgymnast-masseur of een daarop gelijkende benaming

Het gaat hier om de overgangsregeling bij inwerkingtreding van de Wet BIG op 1 januari 1994

€ 3.350,00

waarschuwing

Terug naar begin van de pagina