Besluit gelijkstelling van 6 mei en 3 juni 2011, 18 mei, 24 december en 31 december [...] mei en 27 december 2013 met een algemeen erkende feestdag

[Regeling materieel uitgewerkt per 27-12-2015.]
Geldend van 18-06-2010 t/m heden

Besluit van 7 juni 2010, nr. 10.001566, houdende gelijkstelling van 6 mei en 3 juni 2011, 18 mei, 24 december en 31 december 2012 en 29 april, 10 mei en 27 december 2013 met een algemeen erkende feestdag

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 27 mei 2010, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, directie Juridische en Operationele Aangelegenheden, nr. 5655392/10;

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Algemene termijnenwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet worden gelijkgesteld 6 mei en 3 juni 2011, 18 mei, 24 december en 31 december 2012 en 29 april, 10 mei en 27 december 2013.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van verschijning van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 juni 2010

Beatrix

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina