Besluit instelling TOPA nieuwe stijl

[Regeling vervallen per 16-07-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2011.]
Geldend van 18-06-2010 t/m 31-03-2011

Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 3 juni 2010, nr. I&I2010014075, tot instelling van het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten (TOPA) nieuwe stijl (instellingsbesluit TOPA nieuwe stijl)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 16-07-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

 • b. TOPA nieuwe stijl: het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten voor de periode 2010–2011;

 • c. Antillianengemeenten: de gemeenten Almere, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Den Haag, Den Helder, Eindhoven, Groningen, Hellevoetsluis, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Tilburg, Vlaardingen, Vlissingen, Zoetermeer en Zwolle.

 • d. Beraad: participatieorgaan met vertegenwoordigers van de lokale Antillianengemeenten.

Artikel 2. Instelling TOPA nieuwe stijl

[Vervallen per 16-07-2011]

 • 1 Er is een TOPA nieuwe stijl.

 • 2 TOPA nieuwe stijl wordt ingesteld tot en met 31 december 2011.

Artikel 3. Doel en taken

[Vervallen per 16-07-2011]

 • 1 TOPA nieuwe stijl heeft tot doel als onafhankelijk orgaan een brugfunctie te vervullen in de samenwerking tussen de Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap in die gemeenten.

 • 2 TOPA nieuwe stijl werkt vraaggestuurd op basis van gesignaleerde knelpunten in de samenwerking genoemd in het eerste lid.

 • 3 TOPA nieuwe stijl besluit in overleg met de Minister, de betreffende Antillianengemeente en het lokale Antilliaanse beraad welke rol TOPA nieuwe stijl gaat spelen bij het oplossen van de gesignaleerde knelpunten.

 • 4 TOPA nieuwe stijl voert een keer per jaar overleg met de Minister over zijn werkzaamheden, waarbij in elk geval aan de orde zullen komen:

  • a. reflectie op de gevoerde werkzaamheden van TOPA nieuwe stijl;

  • b. de stand van zaken in de Antillianengemeenten;

  • c. mondeling advies van TOPA nieuwe stijl op basis van haar bevindingen.

 • 5 TOPA nieuwe stijl woont op uitnodiging van de Minister bijeenkomsten bij, waarbij de inbreng of de aanwezigheid van TOPA nieuwe stijl gewenst is.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 16-07-2011]

 • 1 TOPA nieuwe stijl bestaat uit een voorzitter en ten hoogste vijf leden, waarvan twee leden tevens vicevoorzitter zijn.

 • 2 De voorzitter en de leden van TOPA nieuwe stijl hebben ruime werkervaring en senioriteit, kennis van de werkwijze van Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap, en zijn onafhankelijk jegens beide partijen.

 • 3 Met ingang van 1 januari 2010 worden benoemd:

  • 1. Joyce Overdijk Francis, voorzitter

  • 2. Hubert Fermina, vicevoorzitter

  • 3. Maurice Fontilus, vicevoorzitter

  • 4. Carlos Erselina

  • 5. Willem Gijsen

  • 6. Sandra Sue

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister een ander lid benoemen.

Artikel 5. Administratieve ondersteuning

[Vervallen per 16-07-2011]

 • 1 Het secretariaat van TOPA nieuwe stijl berust bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 • 2 Het secretariaat verricht de volgende werkzaamheden:

  • a. Het regelen van vergaderingen tussen TOPA nieuw stijl en medewerkers van WWI.

  • b. Het beschikbaar stellen van vergaderfaciliteiten voor TOPA nieuwe stijl.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 16-07-2011]

 • 1 TOPA nieuwe stijl stelt, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, haar eigen werkwijze vast.

 • 2 TOPA nieuwe stijl is onafhankelijk en verricht haar werkzaamheden zonder last of ruggespraak. De leden hebben op persoonlijke titel zitting in TOPA nieuwe stijl.

 • 3 Indien sprake is van een dreigende belangenverstrengeling met betrekking tot een bepaald onderwerp, onthoudt het desbetreffende lid van TOPA nieuwe stijl zich met betrekking tot dat onderwerp van verdere deelname of besluitvorming.

Artikel 7. Vergoeding

[Vervallen per 16-07-2011]

 • 2 Aan de voorzitter van TOPA nieuwe stijl wordt een bedrag toegekend van 130% van het bedrag dat aan een lid van TOPA nieuwe stijl wordt toegekend.

 • 3 De minister stelt een budget beschikbaar waaruit de materiële kosten van TOPA nieuwe stijl worden vergoed, voor zover deze in redelijkheid gemaakt zijn bij de vervulling van zijn taken, genoemd in artikel 3. Onder kosten worden in ieder geval verstaan de kosten voor vergaderingen en vergoedingen.

Artikel 8. Archiefbescheiden

[Vervallen per 16-07-2011]

De archiefbescheiden van TOPA nieuwe stijl worden na het beëindigen van zijn werkzaamheden ter beschikking gesteld aan de Minister.

Artikel 9. Inlichtingen

[Vervallen per 16-07-2011]

TOPA nieuwe stijl verstrekt aan de Minister de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 10

[Vervallen per 16-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 11

[Vervallen per 16-07-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling TOPA nieuwe stijl.

Den Haag, 3 juni 2010

De

minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop

Terug naar begin van de pagina