Besluit Commissie evaluatie ZonMw

[Regeling vervallen per 28-02-2011.]
Geldend van 17-06-2010 t/m 27-02-2011

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juni 2010, nr. PG/JFB 3.005.464, houdende instelling van de commissie evaluatie ZonMw

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-02-2011]

Er is een Commissie evaluatie ZonMw, hierna te noemen Commissie evaluatie ZonMw.

Artikel 2

[Vervallen per 28-02-2011]

DeCommissie evaluatie ZonMw heeft tot taak het evaluatieonderzoek ZonMw inhoudelijk te begeleiden en te adviseren over de resultaten van het onderzoek.

Artikel 3

[Vervallen per 28-02-2011]

  • 1 De Commissie evaluatie ZonMw bestaat uit:

    • a. een voorzitter, tevens lid;

    • b. zes andere leden.

  • 2 De benoeming van de leden geschiedt voor ten hoogste één jaar.

Artikel 4

[Vervallen per 28-02-2011]

  • 1 De leden van de Commissie evaluatie ZonMw worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister. De minister kan tevens plaatsvervangende leden benoemen, schorsen en ontslaan.

  • 2 De minister voegt aan de Commissie evaluatie ZonMw een secretariaat toe. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie evaluatie ZonMw.

Artikel 6

[Vervallen per 28-02-2011]

Na afloop van haar werkzaamheden zendt de Commissie evaluatie ZonMw een eindverslag aan de minister.

Artikel 7

[Vervallen per 28-02-2011]

De archiefbescheiden van de Commissie evaluatie ZonMw worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

[Vervallen per 28-02-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2010. Dit besluit vervalt met ingang van 28 februari 2011.

Artikel 9

[Vervallen per 28-02-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Commissie evaluatie ZonMw.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina