Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Wet van 29 april 2010 tot aanpassing van EZ-instellingswetten aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Mededingingswet, de Metrologiewet, de Waarborgwet, de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 en de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek aan te passen aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VII. (nieuwe grondslag uitvoeringsregelingen)

Artikel VIII. (wijziging wetten Ministerie van Verkeer en Waterstaat)

  • A [Red: Wijzigt de Loodsenwet.]

  • B [Red: Wijzigt de Spoorwegwet.]

  • C [Red: Wijzigt de Wet personenvervoer 2000.]

  • D

[Red: Wijzigt de Wet luchtvaart.]

Artikel IX. (aanpassing Wetsvoorstel aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid)

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Mededingingswet(invoering gedragsregels voor de overheid).]

Artikel X. (inwerkingtreding)

Deze artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 29 april 2010

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de tiende juni 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven