Circulaire aanpassing huurwaarde dienstwoningen per 1 juli 2010

Geldend van 01-07-2010 t/m heden

Circulaire aanpassing huurwaarde dienstwoningen per 1 juli 2010

Verhoging van de economische huurwaarde van dienstwoningen

De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn voor de uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, dienen per 1 juli 2010 met 1,2% te worden verhoogd. Deze verhoging is vastgesteld in overeenstemming met de Belastingdienst.

Woningen die op of na 1 juli 2009 gereed zijn gekomen, vallen buiten deze verhoging. In afwijking van het vorenstaande dient een extra huurverhoging in aanmerking te worden genomen in gevallen waarin de economische huurwaarde van een dienstwoning, behalve door de algemene verhoging van 1,2%, mede door andere factoren is beïnvloed, bijvoorbeeld als gevolg van een door of vanwege de inhoudingsplichtige aangebrachte verbetering aan de dienstwoning.

Ik verzoek u met bovengenoemde wijzigingen rekening te houden.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:

de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk,

J.J.M. Uijlenbroek

Terug naar begin van de pagina