Besluit Permanente educatie Wbtv

[Regeling vervallen per 31-12-2011.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 09-06-2010 t/m 30-12-2011

Besluit Permanente educatie Wbtv

De Raad voor Rechtsbijstand,

Gezien:

[Regeling vervallen per 31-12-2011]

De Raad voor rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch (hierna: de raad) stelt beleid vast voor permanente educatie voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv.

 • 1 Tolken en vertalers moeten hun kennis en vakbekwaamheid stelselmatig op peil houden en uitbreiden door middel van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de bijscholing die zij volgen.

 • 2 De beëdigde tolk of vertaler moet bij elk verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv schriftelijk aantonen dat hij gedurende de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek de kwaliteit van zijn beroepsuitoefening op het vereiste niveau heeft gehouden doordat hij minstens 80 PE-punten heeft gehaald met relevante scholingsactiviteiten, ongeacht in welk jaar binnen deze periode de punten zijn behaald.

 • 3 De tolk of vertaler die op de Uitwijklijst Wbtv is geplaatst, moet bij elk verzoek tot verlenging van de plaatsing op de Uitwijklijst schriftelijk aantonen dat hij gedurende de drie jaar voorafgaand aan het verzoek de kwaliteit van zijn beroepsuitoefening op het vereiste niveau heeft gehouden doordat hij minstens 48 PE-punten heeft gehaald met relevante scholingsactiviteiten, ongeacht in welk jaar binnen deze periode de punten zijn behaald.

 • 4 Aan relevante scholingsactiviteiten wordt per aantoonbaar gevolgd uur één PE-punt toegekend.

 • 5 Voor de beroepsuitoefening relevante scholingsactiviteiten zoals genoemd in de artikelen 2 en 3 zijn onder meer het volgen of geven van opleidingen, cursussen, workshops, seminars, congressen, op het gebied van:

  • a) taal en cultuur;

  • b) terminologie en fraseologie;

  • c) vertaal- en tolktechnieken in brede zin;

  • d) domeinspecifieke kennis en achtergrondinformatie;

  • e) (technische) vertaalhulpmiddelen;

  • f) voor tolken of vertalers relevante ICT-toepassingen;

  • g) ondernemerschap: administratie, belastingen, verzekeringen, bedrijfsvoering, marketing en acquisitie;

  • h) kwaliteitsborging.

 • 6 Van de in artikel 2 genoemde 80 punten moeten minstens 40 punten betrekking hebben op het volgen van scholingsactiviteiten, gericht op verhoging van de inhoudelijke kwaliteit van de beroeps- en praktijkuitoefening (artikel 5 a t/m d). Indien in de periode van vijf jaar meer dan 80 PE-punten zijn behaald, kan bij verlenging een overschot niet worden overgeheveld naar een volgende periode.

 • 7 Van de in artikel 3 genoemde 48 punten moeten minstens 24 punten betrekking hebben op het volgen van scholingsactiviteiten, gericht op verhoging van de inhoudelijke kwaliteit van de beroeps- en praktijkuitoefening (artikel 5 a t/m d). Indien in de periode van drie jaar meer dan 48 PE-punten zijn behaald, kan bij verlenging een overschot niet worden overgeheveld naar een volgende periode. Wanneer een tolk of vertaler voortijdig vanaf de Uitwijklijst wordt ingeschreven in het Rbtv, vervallen de PE-punten die hij tijdens de periode van plaatsing op de Uitwijklijst heeft behaald.

  Voor tolken en vertalers die vóór 1 januari 2010 op de Uitwijklijst zijn ingeschreven, geldt voor de eerste verlenging van hun inschrijving een ondergrens van 32 behaalde PE-punten.

 • 8 De scholingsactiviteit moet worden verzorgd door deskundigen met praktijkervaring. Onder een deskundige met praktijkervaring wordt verstaan een persoon met aantoonbare ervaring, al dan niet als docent, op het gebied van het onderwerp van de scholingsactiviteit.

 • 9 Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen een verzoek tot toekenning van PE-punten aan een scholingsactiviteit indienen bij de Raad, Bureau Wbtv. De verzoeker overlegt hiertoe de benodigde gegevens.

 • 10 De Raad moet uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van een verzoek om aanwijzing van een scholingsactiviteit een besluit nemen en geeft daarbij aan hoeveel PE-punten de desbetreffende activiteit oplevert. Wanneer de Raad een advies van de Commissie btv nodig acht kan de termijn worden verlengd met zes weken. De Raad dient de verzoeker hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

 • 11 De Raad kan nadere regels vaststellen aangaande de vorm waaraan het verzoek en de bewijzen van deelname moeten voldoen.

 • 12 De Raad houdt een actuele lijst bij van aangewezen scholingsactiviteiten, onder vermelding van het daaraan verbonden aantal PE-punten. De Raad houdt tevens een lijst bij van scholingsactiviteiten waarbij het verzoek om toekenning PE-punten is afgewezen. De Raad publiceert deze lijsten op de website van Bureau Wbtv, www.bureaubtv.nl.

 • 13 De Raad registreert hoeveel punten een tolk of vertaler heeft behaald en stuurt een half jaar voor de verlenging een overzicht van de behaalde PE-punten en het aantal punten dat in het komende half jaar nog minimaal behaald moeten worden.

 • 14 Over toekenning van punten communiceert de Raad alleen met de betreffende aanbieders en de individuele tolken en vertalers.

 • 15 Wanneer een tolk of vertaler niet in staat is om het aantal vereiste PE-punten te behalen dient hij de Raad schriftelijk en met redenen omkleed ontheffing of uitstel te vragen. In de bijlage ‘procedure puntentoekenning Wbtv’ is vastgelegd hoe de Raad hier mee om gaat.

 • 16 Wanneer een tolk of vertaler bij de aanvraag tot verlenging onvoldoende punten heeft behaald dan wel in gebreke is gebleven met het opgeven daarvan en niet om uitstel of ontheffing heeft verzocht, wordt de inschrijving van de tolk of vertaler niet verlengd.

 • 17 De regeling treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 in werking. Voor scholingsactiviteiten die na 1 januari 2009 zijn ontplooid, kan dientengevolge alsnog toekenning van PE-punten worden aangevraagd.

 • 18 Tegen besluiten in het kader van dit systeem van permanente educatie kan de tolk of vertaler op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen bij de Raad.

Naar boven