Instellingsbesluit Begeleidingscommissie onderzoek pilots Werken naar vermogen

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 09-06-2010 t/m 30-06-2014

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juni 2010, nr. R&P/RPA/2010/2927, tot instelling Begeleidingscommissie onderzoek pilots Werken naar vermogen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2014]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de commissie: de Begeleidingscommissie onderzoek pilots Werken naar vermogen;

 • b. het onderzoek: het onderzoek naar de uitvoering van de pilots Werken naar vermogen;

 • c. de minister: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • d. het ministerie: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Er is een commissie die het onderzoek naar de uitvoering van de pilots Werken naar vermogen begeleidt.

 • 2 De commissie wordt ingesteld voor een periode van vier jaar, die aanvangt op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3. Taken

[Vervallen per 01-07-2014]

De commissie heeft tot taak:

 • a. toe te zien op een inhoudelijk en onderzoekstechnisch adequate uitvoering van het onderzoek;

 • b. naar vermogen eventuele door het onderzoeksbureau gewenste inlichtingen zo snel mogelijk beschikbaar te stellen;

 • c. het waarborgen van de samenhang in het onderzoek;

 • d. de minister te voorzien van haar oordeel over de kwaliteit van de rapportages.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en dertien leden.

 • 2 De minister benoemt de voorzitter en de leden van de commissie.

 • 3 De volgende organisaties zijn in de commissie vertegenwoordigd met telkens één lid: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid (Divosa), het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), Brancheorganisatie sociale werkgelegenheid & arbeidsintegratie (Cedris), de Verbond Nederlandse Ondernemingen - Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (VNO-NCW), de Koninklijke Vereniging Midden en Kleinbedrijf Nederland (MKB NL), de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), Algemene Bond Van Ambtenaren en de Katholieke Bond van Overheidspersoneel (ABVAKABO), de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad).

 • 4 Het ministerie is vertegenwoordigd met twee leden in de commissie.

Artikel 5. Secretariaat

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Het secretariaat wordt gevoerd door het ministerie.

 • 2 De minister wijst een ambtenaar van het ministerie aan als secretaris.

 • 3 De secretaris van de commissie is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de commissie.

Artikel 6. Beheer van bescheiden

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie.

 • 2 De bescheiden worden na afloop van de periode, bedoeld in artikel 9, tweede lid, opgenomen in het archief van het ministerie.

Artikel 7. Vergoeding

[Vervallen per 01-07-2014]

Aan de voorzitter van de commissie wordt een vergoeding per vergadering toegekend. De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 8. Vergaderingen

[Vervallen per 01-07-2014]

De commissie komt tenminste twee keer per jaar bijeen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 juli 2014.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Begeleidingscommissie onderzoek pilots Werken naar vermogen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 juni 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina