Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen

Geldend van 08-06-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 27 mei 2010, nr. DDS5653437, houdende verlening van mandaat en machtiging aan de voorzitter van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven voor verstrekking van subsidies in het kader van de Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen (Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen)

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de voorzitter van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven van 14 mei 2010, kenmerk SGM2010006432;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven: de commissie, bedoeld in artikel 8 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven;

  • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Minister van Justitie besluiten te nemen;

  • c. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de Minister van Justitie handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

  • d. secretaris: de secretaris van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven, tevens hoofd van het secretariaat van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Artikel 2

Aan de voorzitter van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt mandaat en machtiging verleend voor het verstrekken van subsidies op grond van artikel 34 van de Wet Justitie-subsidies in het kader van de Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen en het afhandelen van zaken die daarmee verband houden.

Artikel 3

  • 1 De voorzitter van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt toegestaan om het aan hem in artikel 2 verleende mandaat en machtiging door te geven aan de secretaris.

  • 2 De secretaris kan het aan hem verleende ondermandaat en machtiging doorgeven aan het hoofd van de afdeling Behandel- en bezwaarzaken Noord en het hoofd van de afdeling Behandel- en bezwaarzaken Zuid van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, met uitzondering van de bevoegdheid om te beslissen op bezwaarschriften.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 mei 2010.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina