Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL voor uitvoering subsidieregelingen en -programma’s Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 01-07-2012 t/m 30-04-2013

Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL voor uitvoering subsidieregelingen en -programma’s Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, 10:4, eerste lid, en 10:9, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Algemeen directeur Agentschap NL van 26 april 2010 (kenmerk: ZJZ1024412);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 1 Aan de directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt mandaat verleend om besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de in de bijlage opgenomen subsidieregelingen en subsidieprogramma’s.

 • 2 De directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

 • 3 Aan de directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 4 De directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging doorgeven aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 1 Aan de directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt mandaat verleend om beslissingen op bezwaar te nemen in het kader van de in de bijlage opgenomen subsidieregelingen en subsidieprogramma’s voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.

 • 2 De directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, voor zover:

  • a. het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door dezelfde functionaris is genomen; en

  • b. de functionaris niet in een hiërarchische verhouding ressorteert onder degene die het besluit heeft genomen waartegen het bezwaar zich richt.

 • 3 Aan de directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 4 De directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging doorgeven aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 1 Aan de directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt tevens machtiging verleend om de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu te vertegenwoordigen in beroepsprocedures.

 • 2 De directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan de in het eerste lid verleende machtiging doorgeven aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 1 Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd, bevat in ieder geval een verwijzing naar de subsidieregeling of het subsidieprogramma waarop het besluit betrekking heeft.

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt indien de subsidieregeling of het subsidieprogramma tot de verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu behoort aan het slot:

  ‘DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze:’

  gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de functionaris.

 • 3 Indien het een subsidieregeling of subsidieprogramma betreft dat tot de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu behoort wordt in de in het tweede lid voorgeschreven vermelding van de Minister van Infrastructuur en Milieu vervangen door: ‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU’.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

De volgende besluiten worden ingetrokken:

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL voor uitvoering subsidieregelingen en -programma’s Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage bij artikel 1 tot en met 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Onderdeel B. – spoor en weg

[Vervallen per 01-05-2013]

Onderdeel D. – overig

[Vervallen per 01-05-2013]

Terug naar begin van de pagina