Regeling vaststelling tweede tenderperiode en subsidieplafond 2010 krachtens Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 09-06-2010 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 juni 2010, nr. BJZ2010014458, houdende vaststelling van een tweede tenderperiode en subsidieplafond voor het jaar 2010 krachtens de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu 2009

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu 2009;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 juni 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina