Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 09-06-2010.]
Geldend van 09-06-2010 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2009

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

Voor het uitkeringsjaar 2009 worden de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:

de directeur Openbaar Bestuur en Democratie,

G.J. Buitendijk

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2009.

nr

Verdeelmaatstaf

bedragen per eenheid

1

Motorrijtuigenbelasting

–55,52

2a

Inwoners

19,93

2b

Inwoners boven 640.000

11,84

3a

Inwoners in stedelijke gebieden

12,89

3d

Inwoners in landelijke gebieden

18,25

4

Land

45,47

5

Water

32,52

6

Groen

16,74

7

Gewogen weglengte

21.001,57

8

Warmtekrachtkoppeling

0,66

9

Vaste bedrag

7.488.076,96

9a

Vastbedrag Fryslän*

8.441.076,96

*Het vaste bedrag van Fryslän is met ingang van 2006 losgekoppeld van het vaste bedrag van de overige provincies.

Terug naar begin van de pagina