Instellingsbesluit Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 05-06-2010 t/m 31-12-2013

Instellingsbesluit Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. commissie: de Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Er is een Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. te beoordelen of de activiteiten van EIM in het kader van het programmaonderzoek MKB en ondernemerschap op doeltreffende en doelmatige wijze bijdragen aan de doestelling van het programmaonderzoek MKB en ondernemerschap;

  • b. EIM instructies te geven teneinde te bevorderen dat de activiteiten van EIM in het kaders van het programmaonderzoek MKB en ondernemerschap op doeltreffende en doelmatige wijze bijdragen aan de doestelling van het programmaonderzoek MKB en ondernemerschap.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste drie andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen. De commissie kan uit haar midden een of meer plaatsvervangende voorzitters aanwijzen.

 • 3 De voorzitter en de leden worden door de minister voor een termijn van ten hoogste vier jaar benoemd. Ze zijn te allen tijde opnieuw te benoemen.

 • 4 Als leden van de commissie worden benoemd:

  • a. drs. J.A.H. Kamps, te Amsterdam, tevens voorzitter;

  • b. prof.dr. M. Carree, te Eckelrade;

  • c. dr. W.M. van den Goorbergh, te Rosmalen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

De commissie heeft een secretariaat dat bestaat uit een of meer door EIM aan te wijzen personen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De commissie kan voor de behandeling van bepaalde onderwerpen, al dan niet uit haar midden, werkgroepen instellen.

 • 2 De commissie kan nadere regels stellen omtrent haar werkwijze en de werkwijze van de in het eerste lid bedoelde werkgroepen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2 De commissie stelt jaarlijks voor 1 juli een verslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Het jaarverslag wordt aan de minister toegezonden en algemeen verkrijgbaar gesteld.

 • 3 Op verzoek van de minister, maar in ieder geval op 31 december 2012, overlegt de commissie een evaluatieverslag aan de minister, waarin zij aandacht besteedt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van haar taakvervulling. Het evaluatieverslag wordt algemeen verkrijgbaar gesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economisch Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeslagen in het archief van dat ministerie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Programmacommissie programmaonderzoek MKB en ondernemerschap.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina