Besluit UWV-subsidie 2010 ’Re-integratiebehoeften’

[Regeling vervallen per 02-08-2011.]
Geldend van 08-06-2010 t/m 01-08-2011

Besluit UWV-subsidie 2010 ‘Re-integratiebehoeften van werkzoekenden met functionele beperkingen’

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de Beleidsregels subsidiëring onderzoeksinstellingen/organisaties 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-08-2011]

 • 1 UWV stelt als subsidiethema vast: ‘Re-integratiebehoeften van werkzoekenden met functionele beperkingen’, zoals nader uitgewerkt in de bijlage bij dit besluit.

 • 2 Het budget voor het in het eerste lid genoemde thema bedraagt maximaal € 150.000,–.

 • 3 Verleende subsidie zal ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Artikel 2

[Vervallen per 02-08-2011]

Subsidievooraanmeldingen kunnen van 10 juni 2010 tot uiterlijk 1 juli 2010, 16.00 uur worden ingediend.

Artikel 3

[Vervallen per 02-08-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 02-08-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV-subsidie 2010 ’Re-integratiebehoeften’.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 31 mei 2010

Voorzitter Raad van bestuur

J.M. Linthorst

Subsidiethema 2010 ‘Re-integratiebehoeften van werkzoekenden met functionele beperkingen’

[Vervallen per 02-08-2011]

Aanleiding

[Vervallen per 02-08-2011]

De aanleiding voor het subsidiethema 2010 ‘Re-integratiebehoeften van werkzoekenden met functionele beperkingen’ betreft de resultaten van een onlangs afgerond subsidieonderzoek, ‘Een rol om op te bouwen’1. De resultaten van het zogenaamde ‘levensverhalenonderzoek’, dat hiervan onderdeel uitmaakte, leveren nieuwe inzichten op over re-integratiebehoeften van herbeoordeelde WAO-ers die een re-integratietraject aangeboden hebben gekregen.

De vraag die in dit subsidiethema centraal staat, is, in hoeverre de resultaten uit het levensverhalenonderzoek worden herkend door re-integratieprofessionals, die (ook andere) werkzoekenden met functionele beperkingen begeleiden. Beantwoording van deze vraag is niet alleen van belang voor UWV maar voor alle professionals die zich bezighouden met re-integratie van werkzoekenden met functionele beperkingen. Dit kan bijdragen tot een aanvulling van het diagnose-instrumentarium ten behoeve van de re-integratie van werkzoekenden met functionele beperkingen. Dit subsidiethema dient handvatten te geven om dat doel te bereiken.

Nieuwe inzichten in re-integratiebehoeften van herbeoordeelde WAO-ers

[Vervallen per 02-08-2011]

In het onderzoek ‘Een rol om op te bouwen’, zijn de re-integratiebehoeften onderzocht van herbeoordeelde WAO-ers in een re-integratietraject. Voor dit subsidiethema zijn de uitkomsten van het zogenaamde levensverhalenonderzoek dat deel uitmaakte van het onderzoek van belang.

Uit het levensverhalenonderzoek komt naar voren dat de re-integratiebehoeften van cliënten samenhangen met de wijze waarop cliënten naar zichzelf kijken en welke levensstrategieën ze toepassen. Een passende re-integratiebegeleiding voor de onderzochte groep sluit aan bij het zelfbeeld van de cliënten en bij hoe deze cliënten omgaan met ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. Een belangrijke conclusie is dat voor een passende re-integratiebegeleiding de rol die de re-integratiebegeleider in het re-integratieproces heeft, in overeenstemming moet zijn met de specifieke re-integratiebehoefte van de klant. Wanneer dat niet het geval is, kan re-integratie op teleurstelling uitlopen en tot frustratie bij de klant leiden.

De resultaten van het levensverhalenonderzoek geven aanleiding om vier klanttypen te onderscheiden onder de onderzochte doelgroep WAO-ers. De vier klanttypen worden onderscheiden op basis van de re-integratiebehoeften en hebben, zoals genoemd, betrekking op de rol die de re-integratiebegeleider in het proces heeft (niet op ingezette re-integratiemiddelen c.q. soorten trajecten). De onderscheiden klanttypen zijn: klanten die behoefte hebben aan een werkbemiddelaar, een klankbord, een levenscoach of een regisseur. Daarbij geldt dat de behoeften van klanten aan re-integratiebegeleiding in de loop van het proces kunnen veranderen. De behoeften zijn dynamisch al naar gelang de ontwikkelingen mbt zelfbeeld en levenstrategie dat de klant in het re-integratieproces doormaakt. Klanten hebben dus niet altijd genoeg aan één type re-integratiebegeleiding gedurende hun traject.

Doel van het subsidiethema

[Vervallen per 02-08-2011]

Met dit subsidiethema wordt aangesloten bij bovengenoemde resultaten uit het levensverhalenonderzoek van ‘Een rol om op te bouwen’. De resultaten van dat onderzoek hebben betrekking op herbeoordeelde WAO-ers.

Het doel van dit subsidiethema is om de vier boven benoemde klanttypen (nl: met behoefte aan werkbemiddelaar, klankbord, levenscoach en regisseur) kwalitatief te toetsen op juistheid en volledigheid bij re-integratieprofessionals die (ook andere) werkzoekenden met functionele beperkingen begeleiden. Ook is het de bedoeling dat via dit subsidiethema inzichten/handvatten worden verworven die betrekking hebben op hoe de vier klanttypen mogelijk kunnen worden gediagnosticeerd.

Hoofdvragen subsidiethema

[Vervallen per 02-08-2011]

 • 1. Worden de bovengenoemde vier klanttypen (behoefte aan werkbemiddelaar, klankbord, levenscoach en regisseur) herkend door re-integratieprofessionals die werkzoekenden met functionele beperkingen begeleiden?

 • 2. Als re-integratieprofessionals die werkzoekenden met functionele beperkingen begeleiden, bovengenoemde klanttypen herkennen, op basis waarvan herkennen zij deze klanttypen? Wat is, volgens schatting van de re-integratieprofessionals, de verdeling van de verschillende klanttypen in hun klantenpopulatie?

 • 3. Als de re-integratieprofessionals die werkzoekenden met functionele beperkingen begeleiden bovengenoemde klanttypen herkennen, handelen zij daarnaar? Zo niet, wat is daarvan de reden (bijv. gebrek aan kennis, instrumenten, tijd, etc.)?

 • 4. Onderkennen re-integratieprofessionals die werkzoekenden met functionele beperkingen begeleiden, nog andere klanttypen dan benoemd in vraag 1?

 • 5. Als het antwoord op vraag 4 bevestigend is: wat kenmerkt deze klanten volgens de re-integratieprofessionals, en op basis waarvan herkennen zij deze klanttypen? Wat is de verdeling van de verschillende klanttypen in hun klantenpopulatie?

 • 6. Als de re-integratieprofessionals andere klanttypen herkennen dan die benoemd in vraag één, handelen zij daarnaar? Zo niet, wat is de reden daarvan?

Afbakening

[Vervallen per 02-08-2011]

 • 1. In dit thema wordt onder werkzoekenden met functionele beperkingen verstaan: werklozen met functionele beperkingen, langdurig zieke vangnetters met functionele beperkingen, werkzoekende WGA-ers/WAO-ers, werkzoekenden in de bijstand met functionele beperkingen. Ook worden daaronder verstaan langdurig verzuimende werknemers.

 • 2. In dit thema wordt met re-integratieprofessionals bedoeld: coaches/begeleiders van werkzoekenden met functionele beperkingen bij UWV, gemeenten, re-integratiebureaus en bij arbodiensten.

Eisen aan onderzoeksbureau

[Vervallen per 02-08-2011]

Dit onderzoek vergt dat de onderzoekers aantoonbare (via publicaties) kennis en onderzoeksexpertise hebben van de re-integratieproblematiek van werkzoekenden met functionele beperkingen.

Subsidiebudget

[Vervallen per 02-08-2011]

Voor dit thema is een budget van maximaal € 150.000 beschikbaar.

 1. ‘Een rol om op te bouwen?’ Zelfbeeld, levenstrategieën en re-integratietrajecten van langdurig arbeidsongeschikten. Universiteit Maastricht, L. van Hal, A. Meershoek, A. de Rijk en F. Nijhuis, 2009.

  Zie ook: UKV2010 nr 1 hoofdstuk 3.3.: ‘Begeleidingsbehoefte van onze klanten: een nieuwe blik’

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina