Regeling implementatie richtlijn nr. 2010/4/EU tot wijziging van bijlage III bij richtlijn nr. 76/768/EEG (cosmetische producten)

[Regeling vervallen per 11-07-2013.]
Geldend van 02-06-2010 t/m 10-07-2013

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 mei 2010, nr. VGP/VC 3003869, houdende de implementatie van richtlijn nr. 2010/4/EU tot wijziging van bijlage III bij richtlijn nr. 76/768/EEG inzake cosmetische producten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2010/4/EU van de Commissie van 8 februari 2010 (PbEU L 36) tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang;

Gelet op artikel 8, tweede lid, onder b, van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-07-2013]

In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten mogen:

  • a. producten die niet voldoen aan de etiketteringsvoorschriften in kolom f van vermelding 208 in het eerste deel van bijlage III bij richtlijn nr. 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake cosmetische producten (PbEG L 262), met ingang van 1 november 2011 niet meer in de handel worden gebracht en met ingang van 1 november 2012 niet meer aan de eindverbruiker worden verkocht of geleverd;

  • b. producten die, anders dan onder a, voldoen aan bijlage III bij richtlijn nr. 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake cosmetische producten (PbEG L 262),zoals die luidde voordat zij werd gewijzigd door richtlijn nr. 2010/4/EU van de Commissie van 8 februari 2010 (PbEU L 36) tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang, met ingang van 1 december 2010 niet meer in de handel worden gebracht en niet meer aan de eindverbruiker worden verkocht of geleverd.

Artikel 2

[Vervallen per 11-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina