Wijzigingsregeling Regeling Wet kinderopvang (vervangen gemeentelijke registraties [...] vaststellen model gemeentelijk jaarverslag 2009, enz.)

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 29-05-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 april 2010, nr. WJZ/205991 (2717), houdende wijziging van de Regeling Wet kinderopvang in verband met het vervangen van de gemeentelijke registraties door het register kinderopvang en de initiële vulling van dat register, het vaststellen van het model gemeentelijk jaarverslag 2009 alsmede enkele ondergeschikte wijzigingen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 47a, 67 en 92a, tweede lid, van de Wet Kinderopvang en de artikelen 4, 6, derde lid en 14 van het Besluit registratie kinderopvang,

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 Elk college van burgemeester en wethouders stelt uiterlijk 1 juni 2010 aan de directeur-generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs ter beschikking teneinde deze te doen opnemen in het register kinderopvang:

    • a. de gegevens van de op de datum van terbeschikkingstelling in het gemeentelijk register opgenomen gastouderbureaus;

    • b. de op die datum voorhanden aanvragen van gastouderbureaus alsmede

    • c. de op die datum reeds gegeven beschikkingen aan gastouderbureaus welke nog niet in het gemeentelijk register waren opgenomen.

  • 2 Elk college van burgemeester en wethouders draagt in de periode van 1 mei 2010 tot 15 september 2010 zorg voor de opneming in het register kinderopvang van de in die gemeente aanwezige kindercentra.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst. De artikelen I en III werken daarbij terug tot en met 1 januari 2010.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Deze regeling zal met bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

Terug naar begin van de pagina