Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC

Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Besluit van 4 mei 2010, houdende vaststelling van regels omtrent het gebruik van persoonsgebonden nummers in het primair, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO, het Besluit bekostiging WEC, het Bekostigingsbesluit W.V.O. en het Besluit leerlinggebonden financiering in verband met onder meer de invoering van het persoonsgebonden nummer en wijziging van de aanvullende bekostiging in verband met groei (Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 28 januari 2010, nr. 184900 (2675), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 40b, eerste lid, 69, tweede lid, 120, derde lid, en 178c, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 28c, achtste lid, 42a, eerste lid, 70, tweede lid, 117, derde lid, en 164c, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 27b, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 18 maart 2010, nr. W05.10.0029/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 27 april 2010, nr. WJZ/204040 (2675), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Reikwijdte

Dit besluit is van toepassing op de gegevens van leerlingen die zijn ingeschreven of ingeschreven zijn geweest aan een uit de openbare kas bekostigde school als bedoeld in de WPO respectievelijk de WEC.

§ 2. Gebruik gegevens uit basisregister onderwijs door de Minister

Artikel 3. Gegevens die de Minister kan gebruiken

Ten behoeve van de vaststelling van de bekostiging van een school als bedoeld in de WPO respectievelijk de WEC kan Onze Minister de volgende in het basisregister onderwijs opgenomen gegevens van een leerling of voormalige leerling van de school gebruiken:

 • a. indien het betreft een school als bedoeld in de WPO:

  • 1°. het persoonsgebonden nummer;

  • 2°. de geboortedatum;

  • 3°. de gegevens over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland;

  • 4°. de datum van in- of uitschrijving;

  • 5°. de groep;

  • 6°. het gewicht van de leerling, indien het betreft een leerling die is ingeschreven op een basisschool;

  • 7°. de aanduiding of het betreft een leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond;

  • 8°. indien van toepassing de aanduiding visueel gehandicapte leerling dan wel auditief of communicatief gehandicapte leerling en de instelling die deze leerling begeleidt;

  • 9°. de bekostigingsindicatie; en

  • 10°. het registratienummer van de school, of indien sprake is van een nevenvestiging, het registratienummer daarvan.

 • b. indien het betreft een school als bedoeld in de WEC:

  • 1°. het persoonsgebonden nummer;

  • 2°. de geboortedatum;

  • 3°. de gegevens over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland;

  • 4°. de datum van in- of uitschrijving;

  • 5°. de soort onderwijs;

  • 6°. de schoolsoort;

  • 7°. de aanduiding of het betreft een leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond;

  • 8°. de onderwijssoort dan wel het cluster, bedoeld in artikel 2, vierde lid, onder d, van de wet;

  • 9°. indien van toepassing de indicatie voor het soort verblijf;

  • 10°. de bekostigingsindicatie; en

  • 11°. het registratienummer van de school, of indien sprake is van een nevenvestiging, het registratienummer daarvan.

Artikel 4. Voorwaarden voor gebruik

 • 1 De gegevens, bedoeld in artikel 3, worden uitsluitend gebruikt door de daartoe door Onze Minister aangewezen ambtenaren.

 • 3 De gegevens, bedoeld in artikel 3, worden door Onze Minister na gebruik uitsluitend verder verwerkt, voor zover dit noodzakelijk is voor de vaststelling van de bekostiging van de school waaraan de desbetreffende leerling is ingeschreven of ingeschreven is geweest, daaronder begrepen de motivering van beschikkingen en de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, en de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. De gegevens worden door Onze Minister vernietigd zodra zij voor de vaststelling van de bekostiging van de betrokken school niet langer noodzakelijk zijn.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en de verschillende artikelen of onderdelen daarvan kunnen terugwerken tot en met een bij dat besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 mei 2010

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

A. Rouvoet

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

,

G. Verburg

Uitgegeven de achtentwintigste mei 2010

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina