Regeling formalisering bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages in het Kaderbesluit rechtspositie PO

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 26-05-2010 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 april 2010, nr. FEZ/ART/204868, houdende regels tot formalisering bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages in het Kaderbesluit rechtspositie PO (Regeling formalisering bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages in het Kaderbesluit rechtspositie PO)

Hoofdstuk I. Algemeen deel

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk II. Situatie per 1-1-2007

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2. Structurele nominale uitkering

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De berekeningswijze van de structurele nominale uitkering is bekend gemaakt in de OCW regelingen via publicatie AP/AenA-2007/48498, d.d. 3 december 2007.

 • 3 De nominale uitkering werkt door naar de uitkeringsgenietende. In bijlage 4 wordt aangegeven in welke mate de uitkering per aangeven datum doorwerkt.

Hoofdstuk III. Situatie per 1-1-2009

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 3. Aanpassing salarisbedragen en toelagen

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De salarisbedragen en toelagen, zoals vermeld in de bijlagen bij het Kaderbesluit rechtspositie PO worden per 1 januari 2009 aangepast conform de afspraken die zijn gemaakt in het akkoord Versterking arbeidspositie personeel primair onderwijs.

 • 2 In bijlage 1 van deze regeling staan de bijlagen bij het Kaderbesluit rechtspositie PO vermeld zoals die vanaf 1 januari 2009 gelden, met inachtneming van de in bijlage 1 opgenomen ingangsdata.

Artikel 4. Structurele eindejaarsuitkering

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De berekeningswijze van de structurele eindejaarsuitkering is bekend gemaakt in Gele Katern 2001, nr. 26, via publicatie AB/A&A/2001/35155, d.d. 31 oktober 2001.

 • 2 De hoogte van de uitkering bedraagt 6,30%.

Artikel 5. Inkomenstoelage

[Vervallen per 01-01-2014]

De berekeningswijze van de inkomenstoelage is bekend gemaakt in OCW-regelingen via publicatie AP/A&A/2005/56551, d.d. 15 december 2005.

Artikel 6. Eindejaarsuitkering onderwijsondersteunend personeel

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Betrokkene heeft aanspraak op een eindejaarsuitkering indien hij is benoemd volgens een der functieschalen 1 tot en met 5 dan wel 6 tot en met 8 zoals vermeld in bijlage 1, categorie 4, bij het Kaderbesluit rechtspositie PO. Bij een volledige betrekking heeft hij aanspraak op een bedrag zoals vermeld in bijlage 3 van deze regeling. Het daar vermelde jaarbedrag bestaat uit 12 gelijke maandbedragen.

 • 2 De betrokkene bedoeld in voorgaand lid heeft voor elke kalendermaand van het desbetreffende kalenderjaar waarin hij in de desbetreffende functies werkzaam is geweest en salaris heeft genoten per functie aanspraak op een bedrag dat wordt berekend door de toe te passen bedragen bij normbetrekking te vermenigvuldigen met het bedrag van het door betrokkene in die maand genoten salaris en te delen door het salaris bij normbetrekking behorende bij de desbetreffende functies.

 • 3 De uitkering wordt vastgesteld op de som van de volgens het tweede lid berekende bedragen en wordt rekenkundig afgerond op centen.

 • 4 De uitkering wordt eenmaal per jaar uitbetaald in de maand december over de periode van twaalf maanden die eindigt met de maand december.

 • 5 In afwijking van het vierde lid vindt bij ontslag de uitbetaling plaats over het tijdvak waar betrokkene in het betreffende jaar kalenderjaar voor benoemd is geweest.

 • 6 De in dit artikel bedoelde uitkering maakt deel uit van het inkomen, bedoeld in het pensioenreglement.

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 8. Intrekking

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 De in het eerste lid genoemde regeling, zoals deze luidde op de dag voor publicatie van dit besluit, blijft tot een half jaar na publicatie van dit besluit van kracht ten aanzien van aanspraken van betrokkenen die ten onrechte niet tot uitbetaling zijn gekomen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met uitzondering van het bepaalde in de hoofdstukken II, III en IV.

 • 2 Hoofdstuk II treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt daarbij terug tot en met 1 januari 2007.

 • 3 Hoofdstuk III treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt daarbij terug tot en met 1 januari 2009.

 • 4 Hoofdstuk IV treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt daarbij terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling formalisering bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages in het Kaderbesluit rechtspositie PO.

Deze regeling zal met bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

Bijlage 1. : Salarisbedragen en toelagen, zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, van deze regeling

[Vervallen per 01-01-2014]

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2014]

Overzicht salarisbedragen en toelagen Kaderbesluit rechtspositie PO met ingang van 1 januari 2009

Salarisschalen

[Vervallen per 01-01-2014]

bevattende salarisnummers en maandbedragen in euro's bij een normbetrekking zoals opgenomen in bijlage 1 bij het Kaderbesluit rechtspositie PO

Per 1 januari 2009

Categorie 1

[Vervallen per 01-01-2014]

DA

DB

DC

DC + uitloop

DD

DE

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

1

2605

1

2707

1

2811

1

2811

1

2854

1

2961

2

2707

2

2912

2

3118

2

3118

2

3067

2

3182

3

2811

3

3118

3

3323

3

3323

3

3285

3

3390

4

2912

4

3220

4

3527

4

3527

4

3494

4

3609

5

3014

5

3323

5

3733

5

3733

5

3725

5

3837

6

3118

6

3424

6

3837

6

3837

6

3837

6

4053

7

3220

7

3527

7

3940

7

3940

7

3944

7

4269

8

3323

8

3631

8

4041

8

4041

8

4053

8

4377

9

3424

9

3733

9

4144

9

4144

9

4157

9

4482

10

3527

10

3837

10

4245

10

4245

10

4269

10

4590

11

3631

11

3940

11

4350

11

4350

11

4377

11

4726

12

3733

12

4041

12

4452

12

4452

12

4482

12

4862

13

3837

13

4144

13

4555

13

4555

13

4590

13

4997

   

14

4245

14

4656

14

4656

14

4726

14

5133

   

15

4350

15

4759

15

4759

15

4862

15

5270

       

16

4863

16

4863

16

4997

16

5414

           

U17

4965

17

5133

17

5561

           

U18

5067

18

5198

18

5713

Categorie 2

[Vervallen per 01-01-2014]

ADJUNCT-DIRECTEUREN

Per 1 januari 2009

AA

AB

AC

AD

AE

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

1

2332

1

2385

1

2436

1

2556

1

2683

2

2439

2

2493

2

2556

2

2683

2

2909

3

2549

3

2611

3

2683

3

2909

3

3123

4

2666

4

2741

4

2797

4

3123

4

3344

5

2797

5

2852

5

2909

5

3240

5

3554

6

2908

6

2966

6

3018

6

3344

6

3786

7

3022

7

3072

7

3123

7

3449

7

3897

8

3129

8

3179

8

3240

8

3554

8

4006

9

3235

9

3294

9

3344

9

3669

9

4114

10

3353

10

3400

10

3449

10

3786

10

4220

11

3456

11

3503

11

3554

11

3897

11

4331

   

12

3608

12

3669

12

4006

12

4441

   

13

3786

13

3786

13

4114

13

4545

       

14

3897

14

4220

14

4655

       

15

4006

15

4331

15

4792

       

16

4114

16

4441

16

4927

       

17

4220

17

4545

17

5064

       

18

4275

18

4655

18

5201

           

19

4792

19

5266

           

20

4859

   

Categorie 3

[Vervallen per 01-01-2014]

LERAREN

Per 1 januari 2009

Schaal LA

Schaal LB

Schaal LC

Schaal LD

Schaal LE

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

1

2290

1

2374

1

2387

1

2396

1

3083

2

2336

2

2431

2

2503

2

2540

2

3200

3

2384

3

2489

3

2621

3

2683

3

3304

4

2432

4

2549

4

2731

4

2828

4

3514

5

2480

5

2607

5

2842

5

2973

5

3746

6

2532

6

2667

6

2956

6

3121

6

3868

7

2583

7

2731

7

3070

7

3267

7

3992

8

2637

8

2798

8

3185

8

3418

8

4116

9

2696

9

2867

9

3302

9

3569

9

4238

10

2754

10

2943

10

3418

10

3722

10

4362

11

2815

11

3020

11

3535

11

3876

11

4485

12

2880

12

3104

12

3651

12

4033

12

4609

13

2951

13

3188

13

3769

13

4191

13

4733

14

3023

14

3280

14

3887

14

4353

14

4855

15

3100

15

3393

15

4006

15

4514

15

4979

16

3197

16

3511

16

4126

16

4675

16

5102

17

3274

17

3597

17

4197

17

4775

17

5178

Per 1 januari 2010

Schaal LA

Schaal LB

Schaal LC

Schaal LD

Schaal LE

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

1

2290

1

2374

1

2387

1

2396

1

3083

2

2336

2

2431

2

2503

2

2540

2

3200

3

2386

3

2495

3

2621

3

2685

3

3304

4

2436

4

2557

4

2736

4

2832

4

3514

5

2486

5

2619

5

2852

5

2979

5

3746

6

2542

6

2685

6

2971

6

3131

6

3879

7

2598

7

2760

7

3090

7

3283

7

4014

8

2659

8

2839

8

3212

8

3441

8

4150

9

2724

9

2923

9

3335

9

3602

9

4283

10

2791

10

3011

10

3459

10

3765

10

4418

11

2861

11

3105

11

3585

11

3933

11

4553

12

2937

12

3203

12

3712

12

4102

12

4686

13

3015

13

3308

13

3840

13

4276

13

4822

14

3101

14

3412

14

3971

14

4454

14

4958

15

3198

15

3520

15

4102

15

4635

15

5091

16

3274

16

3597

16

4197

16

4775

16

5178

Per 1 januari 2011

Schaal LA

Schaal LB

Schaal LC

Schaal LD

Schaal LE

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

1

2290

1

2374

1

2387

1

2396

1

3083

2

2336

2

2431

2

2503

2

2540

2

3200

3

2387

3

2496

3

2621

3

2688

3

3304

4

2438

4

2559

4

2741

4

2838

4

3514

5

2489

5

2622

5

2859

5

2988

5

3746

6

2548

6

2694

6

2981

6

3145

6

3892

7

2610

7

2771

7

3106

7

3308

7

4040

8

2677

8

2855

8

3234

8

3473

8

4188

9

2752

9

2953

9

3368

9

3647

9

4336

10

2829

10

3052

10

3505

10

3828

10

4483

11

2914

11

3159

11

3642

11

4014

11

4632

12

3003

12

3269

12

3786

12

4206

12

4781

13

3099

13

3384

13

3933

13

4405

13

4930

14

3198

14

3504

14

4082

14

4609

14

5077

15

3274

15

3597

15

4197

15

4775

15

5178

Categorie 4

[Vervallen per 01-01-2014]

ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL

Per 1 januari 2009

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

Schaal 6

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

1

1415

1

1449

1

1449

1

1477

1

1508

1

1566

2

1477

2

1508

2

1566

2

1538

2

1538

2

1631

3

1538

3

1566

3

1631

3

1598

3

1631

3

1840

4

1566

4

1631

4

1723

4

1674

4

1723

4

1950

5

1598

5

1674

5

1783

5

1783

5

1840

5

2004

6

1631

6

1723

6

1840

6

1840

6

1896

6

2056

7

1674

7

1783

7

1896

7

1896

7

1950

7

2108

   

8

1840

8

1950

8

1950

8

2004

8

2158

       

9

2004

9

2004

9

2056

9

2216

           

10

2056

10

2108

10

2270

           

11

2108

11

2158

11

2322

               

12

2216

   

Schaal 7

Schaal 8

Schaal 9

Schaal 10

Schaal 11

Schaal 12

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

1

1674

1

1896

1

2180

1

2180

1

2292

1

3087

2

1723

2

1950

2

2292

2

2400

2

2400

2

3204

3

1840

3

2056

3

2518

3

2518

3

2518

3

3306

4

2056

4

2270

4

2647

4

2647

4

2647

4

3413

5

2158

5

2376

5

2759

5

2759

5

2759

5

3516

6

2216

6

2494

6

2873

6

2873

6

2873

6

3633

7

2270

7

2560

7

2980

7

2980

7

2980

7

3861

8

2322

8

2621

8

3087

8

3087

8

3204

8

3968

9

2376

9

2675

9

3204

9

3204

9

3306

9

4078

10

2434

10

2733

10

3306

10

3306

10

3413

10

4182

11

2494

11

2791

   

11

3413

11

3516

11

4295

12

2560

12

2845

   

12

3516

12

3633

12

4405

   

13

2896

   

13

3633

13

3748

13

4509

               

14

3861

14

4619

               

15

3968

15

4754

               

16

4078

16

4823

               

17

4182

   
               

18

4239

   

Schaal 13

Schaal 14

nr

bedrag

nr

bedrag

1

3748

1

4295

2

3861

2

4405

3

3968

3

4619

4

4078

4

4754

5

4182

5

4891

6

4405

6

5028

7

4509

7

5163

8

4619

8

5301

9

4754

9

5447

10

4891

10

5593

11

5028

11

5746

12

5163

   

13

5230

   

Categorie 5

[Vervallen per 01-01-2014]

I/D-BANEN

Per 1 januari 2009

Instroombaan Schaal 1

Doorstroombaan Schaal 2

Doorstroombaan Schaal 3

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

a1

1381,20

1

1449

1

1449

a2

1381,20

2

1508

2

1566

1

1415

3

1566

3

1631

2

1477

4

1631

4

1723

3

1538

5

1674

5

1783

4

1566

6

1723

6

1840

5

1598

7

1783

7

1896

6

1631

8

1840

   

7

1674

       

Per 1 juli 2009

Instroombaan Schaal 1

Doorstroombaan Schaal 2

Doorstroombaan Schaal 3

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

a1

1398,60

1

1449

1

1449

a2

1398,60

2

1508

2

1566

1

1415

3

1566

3

1631

2

1477

4

1631

4

1723

3

1538

5

1674

5

1783

4

1566

6

1723

6

1840

5

1598

7

1783

7

1896

6

1631

8

1840

   

7

1674

       

Per 1 januari 2010

Instroombaan Schaal 1

Doorstroombaan Schaal 2

Doorstroombaan Schaal 3

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

a1

1407,60

1

1449

1

1449

a2

1407,60

2

1508

2

1566

1

1415

3

1566

3

1631

2

1477

4

1631

4

1723

3

1538

5

1674

5

1783

4

1566

6

1723

6

1840

5

1598

7

1783

7

1896

6

1631

8

1840

   

7

1674

       

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Onderdeel 1. : Minimumloon

[Vervallen per 01-01-2014]

per maand in euro's bij een normbetrekking, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Kaderbesluit rechtspositie PO

Per 1 januari 2009

bij de leeftijd van

Bedrag

23 jaar of ouder

1.381,20

22 jaar

1.174,00

21 jaar

1.001,35

20 jaar

849,45

19 jaar

725,15

18 jaar

617,25

17 jaar

535,85

16 jaar

468,05

15 jaar

407,00

Per 1 juli 2009

bij de leeftijd van

Bedrag

23 jaar of ouder

1.398,60

22 jaar

1.188,80

21 jaar

1.014,00

20 jaar

860,15

19 jaar

734,25

18 jaar

636,25

17 jaar

552,45

16 jaar

482,50

15 jaar

419,60

Per 1 januari 2010

bij de leeftijd van

Bedrag

23 jaar of ouder

1.407,60

22 jaar

1.196,45

21 jaar

1.020,50

20 jaar

865,65

19 jaar

739,00

18 jaar

640,45

17 jaar

556,00

16 jaar

485,60

15 jaar

422,30

Onderdeel 2. : Minimum vakantie-uitkering

[Vervallen per 01-01-2014]

per maand in euro's bij een normbetrekking, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Kaderbesluit rechtspositie PO

Per 1 januari 2009

bedraagt per maand € 140,49.

Onderdeel 3. : Bindingstoelage

[Vervallen per 01-01-2014]

in een jaarbedrag in euro's bij een normbetrekking

Per 1 januari 2009

Functie

Bedrag

Leraar

715,21

Directiefunctie

218,98

Onderwijsondersteunend personeel salarisschaal 9

218,98

Onderdeel 4. : Inkomenstoelage

[Vervallen per 01-01-2014]

per maand in euro's bij een normbetrekking, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het Kaderbesluit rechtspositie PO

Per 1 januari 2009

bedraagt per maand € 32,41

Onderdeel 5. : Uitlooptoeslag

[Vervallen per 01-01-2014]

per maand in euro's bij een normbetrekking

Per 1 januari 2009

Salarisschaal

Bedrag

LA

29,24

LB

25,65

LC

46,71

LD

23,10

Onderdeel 6. : Schaal-uitloopbedrag

[Vervallen per 01-01-2014]

per maand bij een normbetrekking

Per 1 januari 2009

Salarisschaal

Bedrag

LA in het basisonderwijs

61,00

LB in het speciaal (basis)onderwijs

61,00

Onderdeel 7. : Toelage directeuren

[Vervallen per 01-01-2014]

per maand bij een normbetrekking

Per 1 januari 2009

bedraagt per maand € 298,00

Bijlage 2. : Structurele nominale uitkering, zoals bedoeld in artikel 2 van deze regeling

[Vervallen per 01-01-2014]

Betreft overzicht van het bedrag van de structurele nominale uitkering zoals bedoeld in artikel 11a van het Kaderbesluit rechtspositie PO:

Ingangsdatum

Bedrag bij normbetrekking

1 januari 2007

€ 110,00

1 januari 2009

€ 200,00

Bijlage 3. : Eindejaarsuitkering OOP, zoals bedoeld in artikel 6 van deze regeling

[Vervallen per 01-01-2014]

Betreft overzicht van de bedragen van de specifieke eindejaarsuitkering onderwijsondersteunend personeel zoals bedoeld in artikel 13 van het Kaderbesluit rechtspositie PO:

Vanaf

Functieschalen 1 tot en met 5

Functieschalen 6 tot en met 8

1 januari 2009

€ 1070,28

€ 1025,28

Bijlage 4. : Doorwerking structurele eindejaarsuitkering en structurele nominale uitkering zoals bedoeld in de artikelen 2, 4 en 7 van deze regeling

[Vervallen per 01-01-2014]

Betreft overzicht vanaf 1 januari 2007 in welke mate de structurele eindejaarsuitkering (SEJU) (artikelen 4 en 7) en de structurele nominale uitkering (SNU) (artikel 2) doorwerkt in de BWOO en de BBWO-uitkering

Ingangsdatum

Doorwerking in BWOO via

BBWO indexering

 

SNU bedrag

SEJU %

Indexering

SNU + SEJU

1 januari 2007

110

3,65

0,00%

1,30%

1 januari 2008

310¹

4,65

0,00%

1,28%

1 januari 2009

200

4,65

0,00%

–0,22%

1 januari 2010

0

0

4,78%

0,00%

¹ Is inclusief de incidentele nominale uitkering van 200,00 euro naar aanleiding van het convenant LeerKracht van Nederland/Actieplan.

Terug naar begin van de pagina