Deelreglement stedenbouw SfA

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 26-05-2010 t/m 31-12-2016

Besluit van het bestuur de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur van 8 maart 2010, tot vaststelling van een deelreglement, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het stadslandschap (Deelreglement Stedenbouw SfA)

Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Na goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 mei 2010;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2017]

In dit deelreglement wordt onder verstaan onder:

Artikel 3. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het bestuur kan op grond van dit reglement de volgende subsidies verstrekken:

  • a. projectsubsidie,

  • b. programmasubsidie, of

  • c. startsubsidie.

 • 2 De bepalingen in het Bijdragenreglement die betrekking hebben op projecten zijn van overeenkomstige toepassing op de verstrekking van programmasubsidies en startsubsidies op grond van dit deelreglement.

Artikel 4. Projectsubsidie

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Projectsubsidie wordt verstrekt voor projecten die gericht zijn op een of meer van de volgende doelen:

  • a. kennisontwikkeling of kennisuitwisseling ten aanzien van opgaven, strategieën, methodieken en te hanteren planvormen op alle schaalniveaus van de Nederlandse stedenbouw, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, waaronder de samenwerking op het vlak van:

   • 1°. landschapsinrichting,

   • 2°. infrastructuur,

   • 3°. architectuur, en

   • 4°. civiele techniek,

  • b. het bevorderen van de uitwisseling tussen praktijk, onderzoek en onderwijs, ondermeer door de samenwerking tussen Nederlandse ontwerpopleidingen en praktiserende stedenbouwkundigen, die werkzaam zijn bij:

   • 1°. Nederlandse overheden,

   • 2°. (semi-)publieke opdrachtgevers, of

   • 3°. ontwerpbureaus,

  • c. vergroten van de publieke en professionele belangstelling voor en inzicht in de betekenis van stedenbouw,

  • d. kennisvergaring van datgene wat op het vlak van de stedenbouw internationaal toonaangevend is.

 • 2 Uitsluitend aanvragen voor de volgende projectvormen komen in aanmerking voor een projectsubsidie:

  • a. gebiedsvisies,

  • b. ontwerpend onderzoek,

  • c. methodiek- of strategieontwikkeling,

  • d. onderzoek in het kader van het opstellen van integrale, kwalitatieve vastgoedstrategieën van gemeenten of regio’s ten aanzien van stedenkundige voorzieningen,

  • e. projecten gericht op het ontwikkelen van de stedenbouwkritiek,

  • f. symposia,

  • g. expertmeetings,

  • h. workshops,

  • i. stadsdebatten,

  • j. publicaties, of

  • k. audiovisuele presentaties.

 • 3 Projectsubsidie wordt slechts verstrekt, voor zover het project voorbeeldstellend is en betrekking heeft op een actuele stedenbouwkundige opgave.

Artikel 5. Programmasubsidie

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Programmasubsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van meerdere, qua vorm en inhoud met elkaar samenhangende projectvormen als bedoeld in artikel 4, tweede lid,

Artikel 6. Startsubsidie

[Vervallen per 01-01-2017]

Startsubsidie wordt verstrekt voor het ontwikkelen van een uitgewerkt projectvoorstel dat als basis kan dienen voor een aanvraag voor een projectsubsidie of een aanvraag voor programmasubsidie.

Artikel 7. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor subsidieverstrekking op grond van dit reglement is een bedrag van € 1.600.000 beschikbaar.

Artikel 8. Maximaal bedrag per subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2017]

Per subsidieontvanger wordt ten hoogste een bedrag verleend van:

 • a. € 7.500 voor een startsubsidie voor het ontwikkelen van een uitgewerkt projectvoorstel dat als basis kan dienen voor een aanvraag voor een projectsubsidie, of

 • b. € 15.000 voor een startsubsidie voor het ontwikkelen van een uitgewerkt projectvoorstel dat als basis kan dienen voor een aanvraag voor een programmasubsidie.

Artikel 9. Aanvraag

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Subsidie wordt op aanvraag verleend.

 • 2 Het bestuur stelt jaarlijks op de internetsite van het SfA ten minste drie termijnen vast waarbinnen subsidieaanvragen op grond van deze regeling kunnen worden ingediend.

 • 3 De subsidieaanvraag wordt ingediend op een door het bestuur vastgesteld formulier dat verkrijgbaar is via de website van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Artikel 10. Criteria verdeling bij subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2017]

Het bestuur voorziet in een gelijktijdige beslissing op aanvragen met betrekking tot soortgelijke projecten op basis van een vergelijking van hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van de subsidie.

Artikel 11. Advies voorafgaand aan subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2017]

Het bestuur beslist over de subsidieverlening mede op basis van het advies van een door het bestuur in te stellen Adviescommissie Stedenbouw.

Artikel 12. Begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat voor de uitvoering van dit deelreglement voldoende middelen beschikbaar worden gesteld vanwege het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 2 In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, worden de op grond van artikel 3 verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de verstrekking van middelen vanwege het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit deelreglement treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit deelreglement wordt aangehaald als: Deelreglement stedenbouw SfA.

Dit deelreglement zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,

namens deze:

M.A.A. Schoenmakers,

voorzitter.

Terug naar begin van de pagina