Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden (archief Regeringscommissaris voor [...] vanaf 1969 voor de Omroep (1926–) 1947–1987 (–1989))

Geldend van 20-05-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 april 2010, DBV/IenA/I 2995849, houdende beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden, opgenomen in het archief van de Regeringscommissaris voor het Radiowezen, vanaf 1969 voor de Omroep, over de periode (1926–) 1947–1987 (–1989)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995,

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel derden worden de in de artikelen 2 en 3 genoemde beperkingen gesteld aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Regeringscommissaris voor het Radiowezen, vanaf 1969 voor de Omroep, over de periode (1926–) 1947–1987 (–1989), die zijn opgenomen in de inventaris onder het in kolom 1 van onderstaande tabel genoemde inventarisnummer. Deze beperkingen gelden tot 1 januari van het in kolom 2 van onderstaande tabel genoemde jaartal.

inventarisnummer:

niet openbaar vóór 1 januari:

573

2057

Artikel 2

Raadpleging van de in artikel 1 bedoelde archiefbescheiden is slechts mogelijk na ondertekening van het door het Nationaal Archief gehanteerde ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Artikel 3

Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van archiefbescheiden uit dossiers waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina