Instellingsbesluit NCP 2010

[Regeling vervallen per 01-04-2011.]
Geldend van 15-05-2010 t/m 31-03-2011

Besluit van de Minister van Economische Zaken 19 april 2010 houdende instelling van het Nationaal Contact Punt voor de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (Instellingsbesluit NCP 2010)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. het NCP: het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2011]

 • 1 Er is een Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (NCP).

 • 2 Het NCP heeft tot taak:

  • a. het uitdragen van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen;

  • b. het behandelen van meldingen van vermeende schendingen van (onderdelen van) de richtlijnen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2011]

 • 1 Tenzij effectieve toepassing van de richtlijnen het meest gebaat is bij vertrouwelijkheid stelt het NCP, na behandeling van een melding, daarover een verklaring op en zendt die aan de minister.

 • 2 Binnen één maand na ontvangst voegt de minister, na overleg met de minister(s) wie het mede aangaat, zijn bevindingen bij de verklaring.

 • 3 Het NCP zendt de verklaring tezamen met de bevindingen van de minister aan de betrokkenen bij een melding en plaatst die op de website van het NCP.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2011]

 • 1 Het NCP bestaat uit een voorzitter en ten hoogste vier andere leden.

 • 2 De leden worden door de minister benoemd en kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen, na overleg met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2011]

 • 1 Het NCP bestaat voorts uit ten hoogste vier adviserende leden.

 • 2 De adviserende leden vertegenwoordigen de Ministers van Economische Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De drie laatstbedoelde adviserende leden worden benoemd door de minister op voordracht van onderscheidenlijk de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2011]

 • 1 Het NCP stelt zijn eigen werkwijze vast.

 • 2 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het NCP geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van het NCP bewaard in het archief van dat ministerie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2011]

 • 1 Het NCP stelt vóór 1 juni 2010 een verslag op van zijn werkzaamheden, bevindingen en resultaten in de periode mei 2009–mei 2010 conform de instructies van de OESO. Het NCP zendt dit jaarverslag aan de minister, die dit doorzendt aan de OESO.

 • 2 Op verzoek van de minister brengt de voorzitter tussentijds mondeling verslag uit van de werkzaamheden van het NCP.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2011]

Het NCP stelt een evaluatieverslag op over de periode juni 2007–mei 2010 waarin het aandacht besteedt aan de doeltreffendheid van zijn taakvervulling. Het NCP zendt dit verslag vóór 1 augustus 2010 aan de minister.

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2011]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2010.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina