Instellingsbesluit visitatiecommissies cultuurinstellingen 2009–2012

[Regeling vervallen per 01-11-2011.]
Geldend van 13-08-2010 t/m 31-10-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 27 april 2010, nr. DK/205717, tot instelling van commissies voor de visitaties van de cultuurfondsen en aangewezen instellingen voor de subsidieperiode 2009–2012 (Instellingsbesluit visitatiecommissies cultuurinstellingen 2009–2012)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Na overleg met de op grond van artikel 4b van de Wet op het specifiek cultuurbeleid aangewezen instellingen en de privaatrechtelijke rechtspersonen die zijn opgericht op grond van de machtiging van artikel 9 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Gelet op de artikelen 31a, derde en vierde lid, van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen, 4.3, derde en vierde lid, van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid en 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-11-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Besluit aangewezen instellingen: Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 januari 2008/Nr. DK/B&B/2008/2993 houdende aanwijzing van instellingen als instellingen ten behoeve waarvan telkens voor een periode van vier kalenderjaren een subsidie wordt verstrekt (Stcrt. 2008, nr. 22),

 • commissie: commissie of subcommissie als bedoeld in artikel 2,

 • fonds: privaatrechtelijke rechtspersoon die is opgericht op grond van de machtiging van artikel 9 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,

 • minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 1 Er zijn de navolgende visitatiecommissies als bedoeld in artikel 4.3, tweede lid, van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid:

  • a. visitatiecommissie Cultuurfondsen en Sectorinstituten, die tot taak heeft visitaties uit te voeren bij de fondsen en bij de sectorinstituten, bedoeld in het Besluit aangewezen instellingen,

  • b. visitatiecommissie Musea, die tot taak heeft visitaties uit te voeren bij de musea, bedoeld in het Besluit aangewezen instellingen, en

  • c. visitatiecommissie Podiumkunsten, die tot taak heeft visitaties uit te voeren bij de dansgezelschappen, operagezelschappen en orkesten, bedoeld in het Besluit aangewezen instellingen.

 • 2 De visitatiecommissie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, bestaat uit de subcommissies, genoemd onder A in de bijlage behorende bij dit besluit, die elk tot taak hebben een visitatie uit te voeren bij de daar genoemde fondsen onderscheidenlijk sectorinstituten.

 • 3 De visitatiecommissie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bestaat uit de subcommissies, genoemd onder B in de bijlage behorende bij dit besluit, die elk tot taak hebben een visitatie uit te voeren bij de daar genoemde musea.

 • 4 De visitatiecommissie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, bestaat uit de subcommissies, genoemd onder C in de bijlage behorende bij dit besluit, die elk tot taak hebben een visitatie uit te voeren bij de daar genoemde dansgezelschappen, operagezelschappen onderscheidenlijk orkesten.

Artikel 3. Samenstelling commissies

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 1 De visitatiecommissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, bestaat uit vijf leden die ieder zitting hebben in de onder die visitatiecommissie ressorterende subcommissies, overeenkomstig de in de bijlage behorende bij dit besluit bepaalde samenstelling. Elke subcommissie als bedoeld in de vorige volzin bestaat daarnaast uit twee overige leden.

 • 2 Een subcommissie van de visitatiecommissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, die behoort tot een van de clusters, genoemd onder I tot en met V in de bijlage behorende bij dit besluit, bestaat uit twee leden die beide zitting hebben in elk van de tot het betrokken cluster behorende subcommissies. Elke subcommissie als bedoeld in de vorige volzin bestaat daarnaast uit ten minste één overig lid.

Artikel 4. Leden

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 1 Tot leden en voorzitters van de commissies worden benoemd de personen, genoemd in de bijlage behorende bij dit besluit. De leden van de commissies behorende tot de clusters, genoemd onder B in de bijlage behorende bij dit besluit, wijzen uit hun midden een voorzitter aan.

 • 2 De benoeming geschiedt voor de periode tot en met de datum waarop de betrokken commissie haar visitatierapport aanbiedt aan de minister, doch uiterlijk tot en met 31 december van het jaar, genoemd in artikel 6, eerste lid onderscheidenlijk tweede lid, dan wel de datum tot welke de minister uitstel verleent op grond van artikel 6, derde lid.

 • 3 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

Artikel 5. Werkwijze

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 1 De commissies stellen hun eigen werkwijze vast, met in achtneming van een door de minister vast te stellen protocol.

 • 5 De commissies kunnen zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van hun taak nodig is, waarbij, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 6. Aanbieding visitatierapporten

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 3 Op verzoek van de voorzitter van een commissie kan de minister de visitatiecommissies, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en c, uitstel verlenen van aanbieding van een visitatierapport tot uiterlijk 31 december 2012.

Artikel 7. Informatieplicht

[Vervallen per 01-11-2011]

De commissies verstrekken aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitters van de commissies bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissies is toegekend.

 • 5 Aan het bestuur van de Mondriaan Stichting, het bestuur van de vereniging Nederlandse Associatie voor de PodiumKunsten en het bestuur van de Vereniging voor Rijksgesubsidieerde Musea wordt machtiging verleend om de vergoedingen, bedoeld in dit artikel, namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaalbaar te stellen.

Artikel 9. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-11-2011]

Visitatierapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

[Vervallen per 01-11-2011]

De leden van de commissies werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de minister van rechten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Artikel 11. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-11-2011]

De commissies draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Concernondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-11-2011]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt, voor wat betreft de subcommissies, genoemd in de bijlage bij dit besluit in onderdeel B, onder 21° tot en met 24°, terug tot en met 1 september 2009.

 • 2 Artikel 12 treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

 • 3 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-11-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit visitatiecommissies cultuurinstellingen 2009–2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift zal worden gezonden aan de personen en instellingen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

directeur-generaal Cultuur en Media

,

J.A. van Kranendonk

Bijlage bij het Instellingsbesluit visitatiecommissies cultuurinstellingen 2009–2012

[Vervallen per 01-11-2011]

A. Visitatiecommissie Cultuurfondsen en Sectorinstituten

[Vervallen per 01-11-2011]

Voorzitter:

 • De heer Jan Lagendijk.

Leden voor de visitatie van de Fondsen:

 • Mevrouw Louise van Deth,

 • Mevrouw Sandra van Thiel.

Leden voor de visitatie van de Sectorinstituten:

 • Mevrouw Margo Andriessen,

 • Mevrouw Mechtild van den Hombergh.

Overige leden subcommissies Fondsen:

 • 1°. Voor de Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst: Commissie visitatie BKVB:

  • Mevrouw Sabine Grimbrere,

  • De heer Arno van Roosmalen.

 • 2°. Voor de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie: Commissie visitatie FCP:

  • Mevrouw Marjolein de Boer,

  • Mevrouw Liesbeth Spies.

 • 3°. Voor de Mondriaan Stichting: Commissie visitatie Mondriaan Stichting:

  • De heer Marc Jacobs,

  • De heer Johan Vansteenkiste.

 • 4°. Voor de Stichting Nederlands Fonds voor de Film: Commissie visitatie NFF:

  • De heer Willem Capteyn,

  • De heer Jan Vandierendonck.

 • 5°. Voor de Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+: Commissie visitatie NFPK+:

  • De heer Hans Verbugt,

  • De heer Jacques van Veen.

 • 6°. Voor de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur: Commissie visitatie SfA:

  • Mevrouw Marja van der Tas,

  • De heer Patrick van Mil.

Overige leden subcommissies Sectorinstituten:

 • 7°. Voor de Stichting Kunstfactor: Commissie visitatie Sectorinstituut Amateurkunst:

  • Mevrouw Marjolein de Boer,

  • Mevrouw Els Iping.

 • 8°. Voor de Stichting Virtueel Platform: Commissie visitatie Sectorinstituut e-cultuur:

  • De heer Dirk de Wit,

  • De heer Frans Nauta.

 • 9°. Voor de Stichting Erfgoed Nederland: Commissie visitatie Sectorinstituut Erfgoed:

  • De heer Fred Schoorl,

  • De heer Marc Jacobs.

 • 10°. Voor de Stichting Film Instituut Nederland: Commissie visitatie Sectorinstituut Film:

  • De heer Willem Capteyn,

  • De heer Jan Vandierendonck.

 • 11°. Voor de Stichting Muziek Centrum Nederland, de Stichting Nederlands Muziek Instituut en de Stichting Theater Instituut Nederland: Commissie visitatie Sectorinstituten Muziek en Theater:

  • De heer Hans Verbugt,

  • De heer Jacques van Veen.

 • 12°. Voor de Stichting Premsela en Stichting Nederlands Architectuurinstituut: Commissie visitatie Sectorinstituten Vormgeving en Architectuur:

  • De heer Frans Vogelaar,

  • De heer Cees de Bont.

B. Visitatiecommissie Musea

[Vervallen per 01-11-2011]

Subcommissies:

 • I. Cluster AMSTERDAM:

  Leden:

  • Mevrouw Louise Groenman,

  • De heer Loek Vredevoogd.

  Overige leden subcommissies cluster Amsterdam:

 • 1°. Voor de Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam: Commissie visitatie Nederlands Scheepvaartmuseum:

  (bij afzonderlijk besluit te benoemen)

 • 2°. Voor de Stichting Het Nederlands Persmuseum: Commissie visitatie Nederlands Persmuseum:

  (bij afzonderlijk besluit te benoemen)

 • 3°. Voor de Stichting Van Gogh Museum: Commissie visitatie Van Gogh Museum:

  (bij afzonderlijk besluit te benoemen)

 • II. Cluster DEN HAAG:

  Leden:

  • De heer Diederik Laman Trip,

  • Mevrouw Ella Vogelaar.

  Overige leden subcommissies cluster Den Haag:

 • 4°. Voor de Stichting Haags Historisch Museum (De Gevangenpoort): Commissie visitatie Haags Historisch Museum:

  (bij afzonderlijk besluit te benoemen)

 • 5°. Voor de Stichting tot Exploitatie van het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie: Commissie visitatie Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie:

  (bij afzonderlijk besluit te benoemen)

 • 6°. Voor de Stichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum: Commissie visitatie Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum:

  (bij afzonderlijk besluit te benoemen)

 • 7°. Voor de Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis: Commissie visitatie Mauritshuis:

  (bij afzonderlijk besluit te benoemen)

 • 8°. Voor de Stichting Museum van het Boek/Museum Meermanno-Westreenianum: Commissie visitatie Meermanno-Westreenianum:

  (bij afzonderlijk besluit te benoemen)

 • III. Cluster LEIDEN en HAARLEM:

  Leden:

  • Mevrouw Marlies Pernot,

  • De heer Ronald van Zijl.

  Overige leden subcommissies cluster Leiden en Haarlem:

 • 9°. Voor de Stichting Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis: Commissie visitatie Naturalis:

  • Mevrouw Camille Pisani,

  • De heer Frank van Eijkern,

 • 10°. Voor de Stichting Rijksmuseum van Oudheden: Commissie visitatie Rijksmuseum van Oudheden:

  • De heer Paul Schnabel,

  • De heer Jan Vaessen,

  • De heer Harco Willems.

 • 11°. Voor de Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum: Commissie visitatie Teylers Museum:

  (bij afzonderlijk besluit te benoemen)

 • 12°. Voor de Stichting tot Beheer van het Museum Boerhaave: Commissie visitatie Museum Boerhave:

  (bij afzonderlijk besluit te benoemen)

 • IV. Cluster NOORD- en OOST-NEDERLAND:

  Leden:

  • De heer Peter Leeflang,

  • Mevrouw Ineke Stam,

  Overige leden subcommissies cluster Noord- en Oost-Nederland

 • 13°. Voor de Stichting Rijksmuseum Twenthe: Commissie visitatie Rijksmuseum Twenthe:

  De heer Manfred Sellink.

 • 14°. Voor de Stichting Het Nederlands Openluchtmuseum: Commissie visitatie Nederlands Openluchtmuseum:

  • De heer Paul de Ceuster,

  • De heer Ronald van Zijl.

 • 15°. Voor de Stichting Keramiekmuseum Het Princessehof: Commissie visitatie Het Princessehof:

  (bij afzonderlijk besluit te benoemen)

 • 16°. Voor de Stichting Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum: Commissie visitatie Zuiderzeemuseum:

  (bij afzonderlijk besluit te benoemen)

 • V. Cluster UTRECHT e.o.:

  Leden:

  • De heer Wim Deetman,

  • Mevrouw Claudia Zuiderwijk.

  Overige leden subcommissies cluster Utrecht e.o.

 • 17°. Voor de Stichting Het Geld- en Bankmuseum: Commissie visitatie Geld- en Bankmuseum:

  • De heer Harry Helwegen,

  • De heer Johan van Heesch.

 • 18°. Voor de Stichting Afrika Museum: Commissie visitatie Afrika Museum:

  • De heer Guido Gryseels,

  • Mevrouw Fieke Konijn.

 • 19°. Voor de Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum: Commissie visitatie Paleis Het Loo:

  • Mevrouw Pauline Kruseman,

  • Mevrouw Marike Westra.

 • 20°. Voor de Stichting Nederlands Fotomuseum: Commissie visitatie Nederlands Fotomuseum:

  (bij afzonderlijk besluit te benoemen)

 • VI. Cluster OVERIG:

 • 21°. Voor de Stichting Het Rijksmuseum Amsterdam: Commissie visitatie Rijksmuseum:

  Leden:

  • De heer John Leighton, tevens voorzitter,

  • Mevrouw Riek Bakker,

  • De heer Auke van der Woud.

 • 22°. Voor de Stichting Hollandsche Schouwburg en de Stichting Joods Historisch Museum: Commissie visitatie Hollandse Schouwburg/Joods Historisch Museum:

  Leden:

  • Mevrouw Elaine Heumann Gurian, tevens voorzitter,

  • De heer Rein Jan Hoekstra,

  • Mevrouw M. Westra.

 • 23°. Voor de Stichting tot Beheer van Huis Doorn: Commissie visitatie Huis Doorn:

  Leden:

  • Mevrouw C. Broers, tevens voorzitter,

  • De heer Rijk van Marion,

  • De heer Mansfield Kirby Talley jr.

 • 24°. Voor de Stichting Kröller-Müller Museum: Commissie visitatie Kröller-Müller Museum:

  Leden:

  • Mevrouw Hedy d’Ancona, tevens voorzitter,

  • De heer Peter Berns,

  • De heer R. Wolfs.

 • 25°. Voor de Stichting Museum Catharijneconvent: Commissie visitatie Museum Catherijneconvent:

  Leden:

  • (bij afzonderlijk besluit te benoemen),

  • (bij afzonderlijk besluit te benoemen),

  • (bij afzonderlijk besluit te benoemen).

 • 26°. Voor de Stichting Museum Slot Loevestein: Commissie visitatie Slot Loevestein:

  Leden:

  • (bij afzonderlijk besluit te benoemen),

  • (bij afzonderlijk besluit te benoemen),

  • (bij afzonderlijk besluit te benoemen).

 • 27°. Voor de Stichting Rijksmuseum Muiderslot: Commissie visitatie Muiderslot:

  Leden:

  • (bij afzonderlijk besluit te benoemen),

  • (bij afzonderlijk besluit te benoemen),

  • (bij afzonderlijk besluit te benoemen).

 • 28°. Voor de Stichting Rijksmuseum voor Volkenkunde: Commissie visitatie Rijksmuseum voor Volkenkunde:

  Leden:

  • (bij afzonderlijk besluit te benoemen),

  • (bij afzonderlijk besluit te benoemen),

  • (bij afzonderlijk besluit te benoemen).

C. Visitatiecommissie Podiumkunsten

[Vervallen per 01-11-2011]

Subcommissies:

 • 1°. Voor de dansgezelschappen: Commissie visitatie Dans:

  Leden:

  • De heer Brian McMaster, tevens voorzitter,

  • De heer Dragan Klaic,

  • De heer Pieter Bouw,

  • Mevrouw Kathryn Bennetts.

 • 2°. Voor de operagezelschappen: Commissie visitatie Opera:

  Leden:

  • De heer Brian McMaster, tevens voorzitter,

  • De heer Dragan Klaic,

  • De heer Pieter Bouw,

  • De heer Hans van Beers.

 • 3°. Voor de orkesten: Commissie visitatie Orkesten:

  Leden:

  • De heer Carel van Eykelenburg, tevens voorzitter,

  • De heer Hans van Beers,

  • De heer Jerry Aerts,

  • De heer Evert van den Bergh,

  • Mevrouw Winnie Sorgdrager.

Terug naar begin van de pagina