Subsidieregeling implementatie getoetste arbocatalogi

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 05-10-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 april 2010, nr. G&VW/AA/2010/5081, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van subsidie voor de implementatie van getoetste arbocatalogi (Subsidieregeling implementatie getoetste arbocatalogi)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. Getoetste arbocatalogus: een arbocatalogus, bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel arbocatalogi, die door de Minister overeenkomstig evengenoemde beleidsregel is getoetst en positief is beoordeeld, hetgeen schriftelijk is bevestigd;

 • c. Agentschap SZW: het Agentschap SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Subsidieverstrekking

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De Minister verstrekt, overeenkomstig deze regeling, op aanvraag subsidie voor het opstellen en uitvoeren van een plan gericht op de implementatie van een getoetste arbocatalogus.

 • 2 De getoetste arbocatalogus bevat maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of vermindering van ten minste twee arbeidsrisico’s en heeft een einddatum die is gelegen op of na 1 januari 2011.

 • 3 In het implementatieplan zijn ten minste de volgende onderdelen opgenomen en onderbouwd:

  • a. voorlichting aan werkgevers en werknemers in de sector of branche waarvoor de arbocatalogus geldt, aan de betrokken arbodeskundigen en - diensten en aan eventuele andere doelgroepen die worden geïnformeerd over de inhoud van de arbocatalogus;

  • b. instructie aan functionarissen met een sleutelpositie op het terrein van arbeidsomstandigheden bij een bedrijf of instelling, waarvoor de arbocatalogus geldt;

  • c. de activiteiten die nodig zijn om de onderdelen a en b te realiseren, met een tijdpad dat maximaal loopt tot 1 januari 2012;

  • d. de functionaris bij de subsidieaanvrager die verantwoordelijk is voor de desbetreffende onderdelen en activiteiten van het implementatieplan;

  • e. een overzicht van de kosten voor het gehele implementatietraject met inachtneming van artikel 3, tweede lid.

 • 4 Indien het in artikel 3, derde lid, tweede zin, genoemde subsidiebedrag van toepassing is, kan de subsidieaanvrager bij het opstellen van het overzicht van de kosten, bedoeld in het derde lid, onder e, als kostenpost opvoeren de kosten die zijn gemaakt voor het opstellen van de getoetste arbocatalogus, tot een met schriftelijke bewijsstukken te staven bedrag van maximaal € 10.000,– .

Artikel 3. Subsidiabele activiteit en hoogte van het subsidiebedrag

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Subsidie wordt alleen verstrekt voor een implementatieplan als bedoeld in artikel 2, dat gereed is en nadat dit plan door de Minister is getoetst aan het in deze regeling bepaalde, hetgeen schriftelijk is bevestigd.

 • 2 De kosten voor het opstellen en uitvoeren van het implementatieplan, bedoeld in artikel 3, derde lid, onder e, zijn na aftrek van het ingevolge het derde lid, van toepassing zijnde subsidiebedrag ten minste € 10.000,–.

 • 3 De hoogte van het subsidiebedrag bedraagt per implementatieplan € 10.000,–. Is voor de getoetste arbocatalogus waarop het implementatieplan betrekking heeft, nog geen subsidie op grond van de Subsidieregeling stimulering totstandkoming arbocatalogi toegekend, dan wordt het subsidiebedrag desgevraagd, in afwijking van de eerste zin, gesteld op € 20.000,–.

Artikel 4. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De subsidie wordt aangevraagd door:

  • a. een werkgevers- of werknemersorganisatie die partij is bij de getoetste arbocatalogus; of

  • b. een door één of meer werkgevers- en werknemersorganisaties opgerichte rechtspersoon, die belast is met activiteiten op het terrein van de veiligheid en gezondheid van werknemers, indien deze verantwoordelijk is voor het opstellen van de getoetste arbocatalogus.

 • 2 Indien op een bepaald sectoraal, branche- of subbrancheniveau sprake is van meerdere getoetste arbocatalogi, dan kan op dat niveau voor slechts één implementatieplan als bedoeld in artikel 2, subsidie worden aangevraagd en verstrekt.

 • 3 Bij een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, wordt een verklaring gevoegd, waaruit blijkt dat de overige partijen bij de getoetste arbocatalogus akkoord zijn met de aanvraag.

Artikel 5. Procedure betreffende de indiening en afhandeling van een aanvraag voor subsidie

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk gericht aan de Minister. In de aanvraag worden vermeld het nummer en de datum van de schriftelijke bevestiging van de toetsing door de Minister van de catalogus, waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2 Aanvragen voor subsidie op grond van deze regeling worden uitsluitend ingediend van 1 juni 2010 tot en met 15 oktober 2010.

 • 3 De Minister stelt voor het aanvragen van subsidie en het verstrekken van gegevens ingevolge deze regeling een formulier vast, dat is opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 4 Op de aanvragen voor subsidie wordt beslist in volgorde van binnenkomst van de, met toepassing van dit artikel volledig bevonden, aanvraag.

 • 5 Indien toekenning van aanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen, leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt, in afwijking van het vierde lid, met betrekking tot die aanvragen de volgorde van ontvangst door loting vastgesteld.

 • 6 De Minister doet de aanvrager uiterlijk 13 weken nadat het dossier inzake de subsidieaanvraag door hem volledig is bevonden, een beschikking tot subsidieverlening toekomen, waarin melding wordt gemaakt van de datum waarop het opstellen en de uitvoering van een plan gericht op de implementatie van een getoetste arbocatalogus moet zijn verricht, alsmede de datum waarop de subsidie uiterlijk ambtshalve wordt vastgesteld.

 • 7 Van het volledig zijn bevonden van een dossier inzake de subsidieaanvraag, bedoeld in het zesde lid, is sprake, indien is voldaan aan de artikelen 2, 4 en 5, eerste en derde lid.

 • 8 Wanneer de subsidieaanvrager in de gelegenheid is gesteld om zijn subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als tijdstip van het volledig zijn bevonden van het dossier inzake de subsidieaanvraag, bedoeld in het zevende lid, het tijdstip van ontvangst van de aanvulling van die subsidieaanvraag.

Artikel 6. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan de directeur van het Agentschap SZW zodra aannemelijk is dat het opstellen of de uitvoering van het implementatieplan, waarvoor de subsidie is verleend, niet, niet tijdig of niet volledig zal geschieden, of niet, niet tijdig of niet volledig aan de overige aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

 • 2 De subsidieontvanger toont op verzoek van de Minister aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. De aanvrager wordt gehouden middels producten of schriftelijke bewijsstukken aan te tonen dat de voorgenomen activiteiten uitgevoerd zijn.

 • 3 De subsidieontvanger verleent alle medewerking die redelijkerwijs gevorderd kan worden aan een door de Minister te houden steekproef.

Artikel 7. Agentschap SZW

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt mandaat verleend om namens de Minister besluiten ter zake van subsidie te nemen in het kader van de uitvoering van deze regeling. De directeur van het Agentschap SZW kan van dit mandaat ondermandaat verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

 • 2 Aan de directeur van het Agentschap wordt machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten of handelingen alle benodigde werkzaamheden te verrichten. De directeur van het Agentschap SZW kan deze machtiging doorgeven aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 8. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2011]

Voor de toepassing van deze regeling is het subsidieplafond 1 miljoen euro.

Artikel 9. Samenloop van subsidies

[Vervallen per 01-01-2011]

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor een implementatieplan als bedoeld in artikel 2, uit anderen hoofde subsidie is of wordt verstrekt door de overheid.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt per 1 januari 2011.

 • 2 In afwijking van het eerste lid blijft deze regeling, zoals die luidde op 31 december 2010, van toepassing op de afhandeling van de subsidies op grond van deze regeling.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling implementatie getoetste arbocatalogi.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Bijlage 1 wordt ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat 4 te Den Haag.

Den Haag, 29 april 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina