Besluit Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 11-05-2010 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 april 2010, nr. DMO/SFI-2988851, houdende instelling van de Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang (Besluit Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. vrouwenopvang: het tijdelijk bieden van onderdak en begeleiding aan vrouwen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld;

 • c. maatschappelijke ondersteuning: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en het voeren van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffers is gepleegd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

De Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang heeft tot taak:

 • a. het verrichten van onderzoek naar een toekomstbestendig stelsel van vrouwenopvang;

 • b. het signaleren van knelpunten in het huidige stelsel van vrouwenopvang;

 • c. het doen van aanbevelingen over aanpassingen van het huidige stelsel, die nodig zijn om tot een toekomstbestendig stelsel van opvang voor alle slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties te komen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister.

 • 2 De minister voegt aan de Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang een secretariaat toe. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang bestaat uit:

  • a. een voorzitter, tevens lid;

  • b. negen andere leden.

 • 2 Zes van de in het eerste lid, onder b, bedoelde leden worden benoemd op voordracht van:

  • a. de Federatie Opvang: een lid;

  • b. de Blijf Groep Noord-Holland en Flevoland: een lid;

  • c. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: lid; idem

  • d. de gemeente Dordrecht: lid;

  • e. de gemeente Gouda: lid;

  • f. de Raad voor de Financiële Verhoudingen: lid.

 • 3 De in het tweede lid genoemde organisaties kunnen voor elk door hen voorgedragen lid een plaatsvervanger aanwijzen.

 • 4 De Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

De Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang rapporteert uiterlijk op 1 januari 2011 aan de minister en stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 1 juli 2009. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Commissie stelselonderzoek vrouwenopvang.

Dit besluit wordt met de toelichting geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina