Beleidsregel instemming tarieven luchtvaartmaatschappijen ex Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer

Geldend van 12-06-2010 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Verkeer en Waterstaat inzake de instemming met tarieven van luchtvaartmaatschappijen als bedoeld in het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer;

Besluit:

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • Niet-communautaire luchtvaartmaatschappij: een luchtvaartmaatschappij die niet beschikt over een geldige, door een lidstaat van de Europese Unie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PbEG L 293/3) afgegeven exploitatievergunning.

Artikel 2

De beleidsregel is van toepassing op het verzoek om instemming met tarieven van niet-communautaire luchtvaartmaatschappijen als bedoeld in het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer.

Artikel 3

 • 1 Onverminderd artikel 5 van het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer keurt de Minister van Verkeer en Waterstaat tarieven van luchtvaartmaatschappijen goed indien deze in redelijke verhouding staan tot de volledig toegerekende kosten op lange termijn van de aanvragende luchtvaartmaatschappij met inachtneming van andere relevante factoren.

 • 2 Als andere relevante factoren, als bedoeld in het eerste lid, gelden in ieder geval:

  • a. de behoefte van de consumenten;

  • b. de noodzaak van een bevredigende opbrengst van de investering;

  • c. de concurrentie op de markt, inclusief de tarieven van de andere luchtvaartmaatschappijen die dezelfde route bedienen; en

  • d. de noodzaak om dumping te voorkomen.

 • 3 Het feit dat een voorgesteld tarief lager is dan de tarieven van andere luchtvaartmaatschappijen, is geen voldoende reden om de goedkeuring te weigeren.

Artikel 4

Deze beleidsregel treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van het Besluit van 5 maart 2009, houdende wijziging van het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer en enkele andere besluiten in werking treedt.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina