Regeling bedrijfshulpverlening OCW 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 29-04-2010 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 maart 2010, nr. CO/JZ/181716, houdende vaststelling van regels en toelagen voor bedrijfshulpverleners van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Regeling bedrijfshulpverlening OCW 2010)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 58a, tweede en derde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. het ministerie: het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. het bevoegd gezag: de secretaris-generaal van het ministerie;

 • c. ambtenaar: degene die in vaste dienst of in tijdelijke dienst met uitzicht op vaste dienst is aangesteld bij het ministerie;

 • d. BHV: de bedrijfshulpverleningsorganisatie;

 • e. bedrijfshulpverlener: de ambtenaar die door het bevoegd gezag is aangewezen als bedrijfshulpverlener als bedoeld in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet en die is belast met een taak, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a, b, en c;

 • f. ontruimingsmedewerker: de ambtenaar die door het bevoegd gezag is aangewezen als bedrijfshulpverlener als bedoeld in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet en is belast met de taak als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder e;

 • g. ploegleider: de ambtenaar die door het bevoegd gezag is aangewezen als bedrijfshulpverlener als bedoeld in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet en die is belast met taken om in ploegverband leiding te geven aan andere bedrijfshulpverleners.

Artikel 2. Aanwijzing als bedrijfshulpverlener of ontruimingsmedewerker

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De aanwijzing als bedrijfshulpverlener, ontruimingsmedewerker of ploegleider geschiedt schriftelijk door het bevoegd gezag.

 • 2 In de aanwijzing wordt in ieder geval opgenomen:

  • a. de naam, voornaam en geboortedatum van betrokkene;

  • b. de directie of een ander onderdeel van het ministerie waar betrokkene werkzaam is;

  • c. de BHV-lokatie waar betrokkene wordt ingezet;

  • d. de datum van ingang van de aanwijzing;

  • e. de taak van betrokkene in het kader van zijn aanwijzing.

 • 3 De aanwijzing als bedrijfshulpverlener of ploegleider wordt door het bevoegd gezag ingetrokken:

  • a. indien de bedrijfshulpverlener of ploegleider daarom schriftelijk verzoekt;

  • b. indien de bedrijfshulpverlener of ploegleider niet de vereiste opleiding, (herhalings)lessen en oefeningen volgt;

  • c. indien het bevoegd gezag de bedrijfshulpverlener of ploegleider niet meer in staat acht naar behoren zijn taak uit te voeren;

  • d. bij vertrek bij het ministerie.

 • 4 De aanwijzing als ontruimingsmedewerker wordt door het bevoegd gezag ingetrokken indien sprake is van een omstandigheid als bedoeld in het derde lid, onder a, c of d.

Artikel 3. Criteria voor BHV-werkzaamheden

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De bedrijfshulpverlener, ontruimingsmedewerker of ploegleider voert naast zijn normale werkzaamheden de bedrijfshulpverleningstaken naar behoren uit.

 • 2 Als taken voor de bedrijfshulpverlener kunnen worden onderscheiden:

  • a. het verlenen van levensreddende handelingen, het beperken en bestrijden van brand met het ter beschikking staande brandbestrijdingsmateriaal en het evacueren van personeel en het afvoeren van gewonden (basis bedrijfshulpverlener);

  • b. de onder a genoemde taken en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (basis bedrijfshulpverlener plus eenheidsdiploma EHBO);

  • c. de onder a genoemde taken het ondersteunen en begeleiden van de gemeentelijke of regionale brandweer (basis bedrijfshulpverlener plus adembescherming);

  • d. de onder a genoemde taken en het optreden als ploegleider;

  • e. het ondersteunen bij het ontruimen van het gebouw en het controleren van het gebouw op achtergebleven personen.

 • 3 Er is sprake van naar behoren uitvoeren van de bedrijfshulpverleningstaken indien de bedrijfshulpverlener of ploegleider voldoende inzetbaar is geweest voor de uitoefening van de in het tweede lid genoemde taken die aan hem zijn opgedragen. Daarnaast neemt betrokkene jaarlijks deel aan ten minste 80% van de (herhalings)lessen en oefeningen.

 • 4 De bedrijfshulpverlener aan wie de in het tweede lid, onder a, genoemde taken zijn opgedragen is in het bezit van het certificaat basisopleiding bedrijfshulpverlener.

 • 5 De bedrijfshulpverlener aan wie de in het tweede lid, onder b, genoemde taken zijn opgedragen is in het bezit van het certificaat basisopleiding bedrijfshulpverlener en het éénheidsdiploma EHBO.

 • 6 De bedrijfshulpverlener aan wie de in het tweede lid, onder c, genoemde taken zijn opgedragen is in het bezit van het certificaat basisopleiding bedrijfshulpverlener en het certificaat adembescherming.

 • 7 De ploegleider is in het bezit van het certificaat basisopleiding bedrijfshulpverlener en het certificaat ploegleider.

 • 8 De ontruimingsmedewerker neemt minimaal eenmaal per jaar deel aan een oefening met betrekking tot het ontruimen van het gebouw van het ministerie.

 • 9 BHV-cursussen, -herhalingslessen, -oefeningen en wedstrijden worden zo veel mogelijk tijdens de bedrijfstijd gehouden.

Artikel 4. Vergoedingen

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Aan een bedrijfshulpverlener als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a, die voldoet aan het bepaalde in artikel 3, derde lid, en overigens in het bezit is van het voor de uitoefening van zijn taak vereiste diploma’s, wordt jaarlijks een toelage toegekend van bruto € 250,–.

 • 2 Aan een bedrijfshulpverlener als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder b, die voldoet aan het bepaalde in artikel 3, derde lid, en overigens in het bezit is van de voor de uitoefening van zijn taak vereiste diploma’s, wordt jaarlijks een toelage toegekend van bruto € 295,–.

 • 3 Aan een bedrijfshulpverlener als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder c, die voldoet aan het bepaalde in artikel 3, derde lid, en overigens in het bezit is van de voor de uitoefening van zijn taak vereiste diploma’s, wordt jaarlijks toelage van bruto € 341,– toegekend.

 • 4 Aan een ploegleider die voldoet aan het bepaalde in artikel 3, derde lid, wordt jaarlijks een toelage van bruto € 454,– toegekend.

 • 5 Aan de ontruimingsmedewerker wordt jaarlijks een toelage van bruto € 114,– toegekend.

 • 6 Een toelage wordt per jaar of indien de aanwijzing betrekking heeft op een deel van het jaar, naar rato van het aantal maanden vastgesteld.

 • 7 De bedrijfshulpverlener, de ontruimingsmedewerker of ploegleider die in opdracht van het bevoegd gezag buiten de voor hem vastgestelde werktijd BHV-activiteiten verricht, ontvangt een vergoeding die wordt berekend op basis van het salaris per uur behorende bij het maximum van salarisschaal 7 als bedoeld in bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

 • 8 Een bedrijfshulpverlener, een ontruimingsmedewerker en een ploegleider ontvangen vijf jaar na aanwijzing een jubileumtoelage en vervolgens elke vijf jaar daarna zolang de aanwijzing duurt. De jubileumtoelage bedraagt:

  na vijf jaar € 250,– (bruto);

  na 10 jaar € 300,– (bruto);

  na 15 jaar € 350,– (bruto);

  na twintig jaar en iedere vijf jaar daarna € 400,– (bruto).

Artikel 5. Aansprakelijkheid

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Indien de bedrijfshulpverlener, de ontruimingsmedewerker of de ploegleider bij BHV-activiteiten schade ondervindt als gevolg van een dienstongeval dan komen de kosten daarvan voor rekening van het ministerie.

  Het vorenstaande geldt voor zover de bedrijfshulpverlener, de ontruimingsmedewerker of de ploegleider zich aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften heeft gehouden en de schade niet is te wijten aan zijn grove schuld of onvoorzichtigheid.

 • 2 Indien de bedrijfshulpverlener, de ontruimingsmedewerker of de ploegleider in het kader van BHV-activiteiten ondeskundig of onrechtmatig handelt, is de daardoor ontstane schade jegens derden of schade aan het ministerie voor rekening van het ministerie conform de algemene regels omtrent aansprakelijkheid.

Artikel 6. Intrekking

[Vervallen per 01-01-2014]

Het Besluit Bedrijfshulpverlening OCenW 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt met uitzondering van artikel 4, achtste lid, in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2010. Artikel 4, achtste lid, treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bedrijfshulpverlening OCW 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

Terug naar begin van de pagina