Verordening financiering onderzoeksprojecten aanvoersector 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 20-03-2010.]
Geldend van 20-03-2010 t/m heden

Verordening van het Productschap Vis van 2 oktober 2008, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van onderzoek voor de aanvoersector voor het jaar 2009 (Verordening financiering onderzoeksprojecten aanvoersector 2009)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Gehoord de Commissie aanvoeraangelegenheden, de Oesteradviescommissie, de PO Schelpdiervisserij Noordzee en de Garnalenadviescommissie;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  a.

  Instellingsbesluit Productschap Vis

  :

  Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

  b.

  productschap

  :

  het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

  c.

  bestuur

  :

  het bestuur van het productschap;

  d.

  voorzitter

  :

  de voorzitter van het productschap;

  e.

  secretaris

  :

  de secretaris van het productschap;

  f.

  Commissie aanvoeraangelegenheden

  :

  de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over aangelegenheden betreffende de aanvoer;

  g.

  ondernemer

  :

  degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;

  h.

  vis

  :

  vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal- en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en aquariumdieren, garnalen, mosselen, kokkels, spisula, zwaardscheden en mesheften, nonnetjes, oesters en alle door uitoefening van de binnenvisserij – niet zijnde de IJsselmeervisserij –, in de zin van artikel 1, vierde lid onder d, van de Visserijwet 1963 verkregen soorten vis;

  i.

  garnalen

  :

  garnalen van de soort Crangon crangon;

  j.

  mosselen

  :

  schelpdieren van de soorten Mytilus Spp. of de soorten Perna Spp.;

  k.

  platte oesters

  :

  schelpdieren van de soorten Ostrea Spp.;

  l.

  creuses

  :

  schelpdieren van de soorten Crassostrea Spp.;

  m.

  oesters

  :

  platte oesters en creuses;

  n.

  kokkels

  :

  schelpdieren van de soort Cerastoderma edule;

  o.

  spisula

  :

  schelpdieren van de soorten Spisula Spp.;

  p.

  zwaardscheden en mesheften

  :

  schelpdieren van de soorten Ensis Spp.;

  q.

  nonnetjes

  :

  schelpdieren van de soort Macoma balthica.;

  r.

  aanvoeren

  :

  het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de spanvisserij aan land brengen van vis, kokkels, spisula, zwaardscheden en mesheften, nonnetjes, oesters en garnalen;

  s.

  aanvoerder

  :

  de ondernemer die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig of op andere wijze vis of oesters of kokkels of spisula of zwaardscheden en mesheften of nonnetjes of garnalen aanvoert;

  t.

  trawler

  :

  vaartuig waarvan de lengte over alles 60 meter of meer bedraagt of een vaartuig met een brutotonnage van meer dan 1.200 BT waarmee de pelagische visserij wordt uitgeoefend, waarbij de gevangen vis en visproducten aan boord worden ingevroren;

  u.

  kotter

  :

  vaartuig waarvan de lengte over alles minder dan 60 meter bedraagt;

  v.

  afslag

  :

  een veiling van vis of visproducten;

  w.

  fonds voor de aanvoersector

  :

  het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector 2007;

  x.

  oesterseizoen

  :

  de periode welke loopt vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009;

  y.

  vergunning

  :

  de vergunning die verleend is op grond van de Beschikking visserij, visserijzone, zeegebied en kustwateren en geldig is of is geweest in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009.

 • 2 Voor de toepassing van het bepaalde in deze verordening vindt het aanvoeren plaats op het tijdstip waarop het vissersvaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen.

Artikel 1a

Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikelen 2 en 3 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.

Artikel 2

 • 1 De aanvoerder van vis is aan het productschap, ten behoeve van het fonds voor de aanvoersector ter financiering van onderzoeksprojecten, een heffing verschuldigd van 0,3 promille van de waarde van de aangevoerde vis.

 • 2 De aanvoerder van oesters is aan het productschap, ten behoeve van het fonds voor de aanvoersector ter financiering van onderzoeksprojecten, een heffing verschuldigd van:

  • a. 8,5 promille over de omzet, welke hij het afgelopen oesterseizoen heeft gerealiseerd;

  • b. de ondernemer die één of meer oesterpercelen in eigendom heeft of huurt is, tevens aan het productschap, ten behoeve van het fonds voor de aanvoersector ter financiering van onderzoeksprojecten, een heffing verschuldigd van € 5,- per hectare per oesterperceel per kalenderjaar en;

  • c. de ondernemer die in het bezit is van een visvergunning voor vrije gronden is tevens aan het productschap, ten behoeve van het fonds voor de aanvoersector ter financiering van onderzoeksprojecten, een heffing verschuldigd van € 500,- per visvergunning voor vrije gronden per kalenderjaar.

 • 3 De aanvoerder van kokkels is aan het productschap, ten behoeve van het fonds voor de aanvoersector ter financiering van onderzoeksprojecten, een heffing verschuldigd van:

  • a. 6 promille van de waarde van de aangevoerde kokkels;

  • b. € 344,- per vergunning per kalenderjaar voor de mechanische visserij op kokkels in de Westerschelde;

  • c. € 800,- per vergunning per kalenderjaar voor de mechanische visserij op kokkels in de Nederlandse wateren, niet zijnde de Westerschelde en;

  • d. € 800,- per vergunning per kalenderjaar voor de visserij op kokkels met een niet mechanisch vistuig in de Nederlandse wateren.

 • 4 De aanvoerder van spisula, zwaardscheden en mesheften, en nonnetjes is aan het productschap, ten behoeve van hel fonds voor de aanvoersector ter financiering van onderzoeksprojecten, een heffing verschuldigd van:

  • a. 6 promille van de waarde van de aangevoerde spisula en nonnetjes en;

  • b. € 350,- per vergunning per kalenderjaar voor de visserij op spisula of nonnetjes in de Nederlandse wateren;

  • c. 5 promille van de waarde van de aangevoerde zwaardscheden en mesheften; en

  • d. € 1.500,- per vergunning per kalenderjaar voor de visserij op zwaardscheden en mesheften.

 • 5 De waarde van de aangevoerde vis, oesters, kokkels, spisula, zwaardscheden en mesheften en nonnetjes wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 3.

 • 6 De aanvoerder van garnalen is aan het productschap, ten behoeve van hel fonds voor de aanvoersector ter financiering van onderzoeksprojecten, een heffing verschuldigd van: € 0,01 per kilogram aangevoerde garnalen die door of namens een medewerker van het productschap zijn gecontroleerd op de indeling in de bij of krachtens de verordening (EG) nr. 2406196 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor garnalen voor eerste verhandeling.

 • 7 De ondernemer die de binnenvisserij, als bedoeld in artikel 1, vierde lid onder d, van de Visserijwet 1963 uitoefent is aan het productschap, ten behoeve van het fonds voor de aanvoersector ter financiering van onderzoeksprojecten, een heffing verschuldigd van: € 50,- per kalenderjaar.

Artikel 3

 • 1 Indien de aangevoerde vis, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, door tussenkomst van een afslag is verhandeld geldt als waarde van de vis de op de afslag gemaakte bruto besomming.

 • 2 Indien de door een kotter aangevoerde vis, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, zonder tussenkomst van een afslag is verhandeld geldt als waarde van de vis de door de koper, voor de aan hem verkochte vis, betaalde koopsom.

 • 3 Indien de door een trawler aangevoerde vis, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, zonder tussenkomst van een afslag is verhandeld geldt als waarde van de vis 70 % van de door de koper, voor de aan hem verkochte vis, betaalde koopsom.

 • 4 De in artikel 2, tweede lid, bedoelde omzet per oesterseizoen wordt berekend volgens de volgende formule:

  (P-(Pi+Pw))xFp+(C-Cw)xFc.

  Daarbij staat:

  • -

   P voor: het totaal aantal platte oesters, dat de ondernemer in het afgelopen oesterseizoen heeft verhandeld;

  • -

   Pi voor: het totaal aantal platte oesters, dat de ondernemer in het afgelopen oesterseizoen heeft ingekocht in het buitenland;

  • -

   Pw voor: het totaal aantal platte oesters, waarvan de ondernemer kan aantonen dat hij deze in het afgelopen oesterseizoen heeft gekocht van een collega-handelaar;

  • -

   (P-(Pi+Pw)) voor: het totaal aantal platte oesters, dat meetelt voor de bepaling van de omzet in platte oesters in het afgelopen oesterseizoen;

  • -

   Fp voor: het forfaitaire bedrag van € 0,32, waarmee het aantal oesters dal meetelt voor de bepaling van de omzet in het laatste oesterseizoen in platte oesters, vermenigvuldigd moet worden;

  • -

   C voor: het aantal creuses, dat een handelaar in het afgelopen oesterseizoen heeft verhandeld;

  • -

   Cw voor: het aantal creuses, waarvan de ondernemer kan aantonen dat hij deze in het afgelopen oesterseizoen gekocht heeft van een collega-ondernemer;

  • -

   (C-Cw) voor: het totaal aantal creuses, dat meetelt voor de bepaling van de omzet in creuses in het afgelopen oesterseizoen;

  • -

   Fc: het forfaitaire bedrag van € 0, 10, waarmee het totaal aantal creuses, dat meetelt voor de bepaling van de omzet in creuses in het afgelopen oesterseizoen, vermenigvuldigd moet worden.

 • 5 De waarde van de aangevoerde kokkels, spisula, zwaardscheden en mesheften, en nonnetjes, als bedoeld in artikel 2, derde lid, wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de volgende onderdelen:

  • a. indien de aangevoerde kokkels gekookt zijn geldt als waarde van de kokkels het forfaitaire bedrag van € 1,75 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde kokkels uitgedrukt in kilogram;

  • b. indien de aangevoerde kokkels niet gekookt zijn en niet afkomstig zijn uit de Westerschelde geldt als waarde van de kokkels het forfaitaire bedrag van € 0,25 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde kokkels uitgedrukt in kilogram;

  • c. indien de aangevoerde kokkels niet gekookt zijn en afkomstig zijn uit de Westerschelde geldt als waarde van de kokkels bet forfaitaire bedrag van € 0,18 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde kokkels uitgedrukt in kilogram.

 • 6 De waarde van de aangevoerde spisula, zwaardscheden en mesheften, en nonnetjes, als bedoeld in artikel 2, vierde lid, wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de volgende onderdelen:

  • a. indien de aangevoerde spisula gekookt zijn geldt als waarde van de spisula het forfaitaire bedrag van € 0,75 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde spisula uitgedrukt in kilogram;

  • b. indien de aangevoerde spisula niet gekookt zijn geldt als waarde van de spisula het forfaitaire bedrag van € 0,10 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde spisula uitgedrukt in kilogram;

  • c. indien de aangevoerde zwaardscheden en mesheften gekookt zijn geldt als waarde van de zwaardscheden en mesheften het forfaitaire bedrag van € 2,40 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde zwaardscheden en mesheften uitgedrukt in kilogram;

  • d. indien de aangevoerde zwaardscheden en mesheften niet gekookt zijn geldt als waarde van de zwaardscheden en mesheften het forfaitaire bedrag van € 0,80 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde zwaardscheden en mesheften uitgedrukt in kilogram;

  • e. indien de aangevoerde nonnetjes gekookt zijn geldt als waarde van de nonnetjes bet forfaitaire bedrag van € 0,75 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde nonnetjes uitgedrukt in kilogram;

  • f. indien de aangevoerde nonnetjes niet gekookt zijn geldt als waarde van de nonnetjes het forfaitair bedrag van € 0,10 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde nonnetjes uitgedrukt in kilogram.

 • 7 Indien de garnalen, als bedoeld in artikel 2, zesde lid, in gepelde toestand worden aangevoerd, al dan niet door tussenkomst van een afslag, wordt het aantal aangevoerde kilogrammen ter bepaling van de verschuldigde heffing(en) vermenigvuldigd met een factor 3.

Artikel 4

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2008, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2009.

 • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering onderzoeksprojecten aanvoersector 2009.

Rijswijk, 2 oktober 2008

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris

Terug naar begin van de pagina