Besluit uitoefening taken ex artikel 52a Gaswet

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 28-04-2010 t/m 30-06-2011

Besluit uitoefening taken ex artikel 52a Gaswet

De minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

  • 1 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet wordt belast met het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 52a, eerste lid, van de Gaswet, met uitzondering van onderdeel d, voor wat betreft de gastransportnetten die niet tot het landelijk gastransportnet behoren.

  • 2 De minister van Economische Zaken stelt de netbeheerder, bedoeld in het eerste lid, alle bij hem berustende gegevens ter beschikking die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak waarmee die netbeheerder op grond van het eerste lid is belast.

  • 3 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet brengt jaarlijks uiterlijk op 1 juni rapport uit aan de minister van Economische Zaken over de uitgevoerde werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid. Dit rapport bevat in ieder geval een beknopte weergave van de uitkomsten van de verrichte analyses.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan betrokkene. Van het besluit wordt kennisgeving gedaan in de Staatscourant.

Hoogachtend,
De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina