Verordening financiering mosselonderzoek 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2011.]
Geldend van 13-03-2010 t/m heden

Verordening van het Productschap Vis van 1 oktober 2009, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van onderzoek voor mosselen voor het jaar 2010 (Verordening financiering mosselonderzoek 2010)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Gehoord de Mosseladviescommissie;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  a.

  Instellingsbesluit Productschap Vis

  : Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

  b.

  productschap

  : het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

  c.

  bestuur

  : het bestuur van het productschap;

  d.

  voorzitter

  : de voorzitter van het productschap;

  e.

  secretaris

  : de secretaris van het productschap;

  f.

  ondernemer

  : degene die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;

  g.

  fonds

  : het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor de mosselsector 2007;

  h.

  mosselen

  : schelpdieren van de soorten Mytilus Spp. of de soorten Pema Spp.;

  i.

  aanvoeren

  : het aan land brengen van mosselen;

  j.

  tarra

  : alles wat niet tot de mossel behoort zoals losse schelpen, zeesterren, slikmosselen, slippers, pokken, kluiten modder, stenen, dode of kapotte mosselen als ook zaadmosselen met een lengte van minder dan 45 mm;

  k.

  ton

  : een inhoudsmaat van 1/7 m3;

  l.

  Nederlandse wateren

  : de wateren die vallen onder de soevereiniteit of jurisdictie van Nederland;

  m.

  productiegebied

  : een gebied in zee, in een lagune of in een estuarium waarin zich hetzij natuurlijke gronden voor mosselen, hetzij gebieden die worden gebruikt voor de kweek van mosselen bevinden en waar levende mosselen worden verzameld;

  n.

  heruitzettingsgebied

  : een gebied in zee, in een lagune of in een estuarium dat uitsluitend is bestemd voor de natuurlijke zuivering van levende mosselen;

  o.

  verwaterplaats

  : een gebied in zee, in een lagune of in een estuarium dan wel een op land geplaatst of drijvend bassin of andere installatie met zeewater of brakwater, welke is bestemd voor het verwateren of bewaren van mosselen;

  p.

  zuiveringscentrum

  : een bedrijf dat over waterbekkens beschikt die worden voorzien met van nature schoon zeewater of met door middel van een geschikte behandeling schoon gemaakt zeewater, waarin levende mosselen worden gehouden gedurende de tijd die nodig om de microbiologische contaminanten te elimineren, zodat ze geschikt worden voor menselijke consumptie;

  q.

  verzendingscentrum

  : een op land gevestigd of drijvend bedrijf, dat is bedoeld voor de ontvangst, het verwateren, wassen, reinigen, sorteren en verpakken van levende mosselen die geschikt zijn voor menselijke consumptie.

 • 2 Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt het aanvoeren van mosselen – voorzover dit geschiedt met een vaartuig – plaats op het tijdstip waarop het vaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft verkregen.

 • 3 Indien mosselen, niet zijnde ingevoerde mosselen, op een verwaterplaats worden gelost voordat het vaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft verkregen, vindt het aanvoeren van de mosselen, in afwijking van het tweede lid, plaats op het tijdstip waarop de mosselen worden gelost op de verwaterplaats.

Artikel 1a

Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikelen 2, 3 en 4 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.

Artikel 2

 • 1 Elke ondernemer is aan het productschap ten bate van het fonds een heffing verschuldigd wegens:

  • a. het aanvoeren van levende mosselen die afkomstig zijn uit productiegebieden welke gelegen zijn in de Nederlandse wateren;

  • b. het in een verzendingscentrum ontvangen van levende mosselen die afkomstig zijn uit:

   • productiegebieden welke gelegen zijn in de Nederlandse wateren;

   • heruitzettingsgebieden welke gelegen zijn in de Nederlandse wateren;

   • zuiveringscentra welke gelegen zijn in Nederland;

   • verwaterplaatsen welke gelegen zijn in Nederland of de Nederlandse wateren.

  • c. de inkoop van levende mosselen die niet afkomstig zijn uit de gebieden genoemd in het eerste lid, onderdeel b.

 • 2 Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid, onderdeel b, onder 4°, worden levende mosselen die afkomstig zijn uit een verwaterplaats welke gelegen is in Nederland of de Nederlandse wateren, geacht in een verzendingscentrum te zijn ontvangen op het tijdstip waarop de mosselen worden opgelost op de verwaterplaats.

Artikel 3

Artikel 4

De secretaris kan, namens het bestuur, beslissen op een verzoek van een ondernemer om via de Mosselveiling te Yerseke betaalde heffingen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder b, binnen één week te restitueren als deze ondernemer in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • a. de ondernemer dient een verzoek in bij het productschapskantoor te Yerseke onder vermelding van de partij mosselen, het productiegebied of verwatergebied waarvan deze partij afkomstig is en het productiegebied waarvoor deze partij bestemd is;

 • b. de ondernemer brengt de partij mosselen naar het ponton van de Mosselveiling en laat de medewerkers van het productschapskantoor te Yerseke deze partij opmeten en de tarra vaststellen als deze gegevens van de partij nog niet bekend zijn;

 • c. de ondernemer voor de betreffende partij mosselen de gegevens van de black box ter beschikking stelt indien de medewerkers van het productschapskantoor te Yerseke hierom verzoeken;

 • d. de ondernemer andere gevraagde gegevens ter beschikking stelt of meewerkt aan nader onderzoek indien de secretaris hierom verzoekt.

Artikel 5

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2009, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2010.

 • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering mosselonderzoek 2010.

Rijswijk, 1 oktober 2009

B.J. Odink

voorzitter

D.A.M. Risseeuw

wnd. secretaris

Terug naar begin van de pagina