Verordening financiering projecten groothandelssector 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-03-2010.]
Geldend van 13-03-2010 t/m heden

Verordening van het Productschap Vis van 4 oktober 2007, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemen op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van onderzoek voor de groothandelssector voor het jaar 2008 (Verordening financiering projecten groothandelssector 2008)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Gehoord de Commissie groothandel en Garnalenadviescommissie;

Gehoord het Productschap Wijn;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  a.

  Instellingsbesluit Productschap Vis

  : Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

  b.

  productschap

  : het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

  c.

  bestuur

  : het bestuur van het productschap;

  d.

  voorzitter

  : de voorzitter van het productschap;

  e.

  secretaris

  : de secretaris van het productschap;

  f.

  Commissie groothandel

  : de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over aangelegenheden betreffende de groothandel in vis;

  g.

  ondernemer

  : een natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

  h.

  vis

  : vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal- en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en aquariumdieren, garnalen, kokkels, spisula, zwaardscheden en mesheften, nonnetjes, mosselen en oesters;

  i.

  garnalen

  : garnalen van de soort Crangon crangon;

  j.

  mosselen

  : schelpdieren van de soorten Mytilus Spp. of de soorten Perna Spp.;

  k.

  platte oesters

  : schelpdieren van de soorten Ostrea Spp.;

  l.

  creuses

  : schelpdieren van de soorten Crassostrea Spp.;

  m.

  oesters

  : platte oesters en creuses;

  n.

  kokkels

  : schelpdieren van de soort Cerastoderma edule;

  o.

  spisula

  : schelpdieren van de soorten Spisula Spp.;

  p.

  zwaardscheden en mesheften

  : schelpdieren van de soorten Ensis Spp.;

  q.

  nonnetjes

  : schelpdieren van de soort Macoma balthica.;

  r.

  aanvoeren

  : het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de spanvisserij aan land brengen van vis of garnalen;

  s.

  aanvoerder

  : de ondernemer die met een in Nederland geregistreerd vissers vaartuig of op andere wijze vis of garnalen aanvoert;

  t.

  buitenlandse aanvoerder

  : degene die met een in het buitenland geregistreerde kotter in Nederland aanvoert;

  u.

  afslag

  : een veiling van vis of visproducten;

  v.

  fonds voor de groothandelssector

  : het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor de groothandelssector 2007.

 • 2 Voor de toepassing van het bepaalde in deze verordening vindt het aanvoeren plaats op het tijdstip waarop het vissersvaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen.

Artikel 1a

Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in artikelen 2 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.

Artikel 2

 • 1 Een ondernemer die vis koopt van een aanvoerder of van een buitenlandse aanvoerder is aan het productschap, ten behoeve van het fonds voor de groothandelssector, een heffing verschuldigd van 0,1 promille van het aankoopbedrag van de door de ondernemer gekochte vis.

 • 2 Voor de berekening van de heffing, als bedoeld in het eerste lid. geldt als aankoopbedrag de door de ondernemer voor de gekochte vis bestede koopsom.

 • 3 Een ondernemer die garnalen koopt van een aanvoerder is aan het productschap, ten behoeve van het fonds voor de groothandelssector, een heffing verschuldigd van € 0,0303 per kilogram garnalen.

 • 4 Indien de garnalen in gepelde toestand worden gekocht van een aanvoerder, al dan niet door tussenkomst van een afslag, wordt het aantal gekochte kilogrammen ter bepaling van de verschuldigde heffing(en) vermenigvuldigd met een factor 3.

Artikel 3

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2008.

 • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering projecten groothandelssector 2008.

Rijswijk, 4 oktober 2007

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris

Terug naar begin van de pagina