Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 14-03-2010 t/m 31-12-2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 11 november 2009, houdende de vaststelling van de jaarlijks aan ondernemers die bloemkwekerijproducten naar Japan exporteren op te leggen heffing (Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2010)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op de artikelen 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. 12 oktober 2009;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 3 In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a. bloemkwekerijproducten:

   • I) teeltmateriaal: planten en plantendelen met uitzondering van bloemzaden die bestemd zijn om voor de teelt van bloemkwekerijproducten of ter vermeerdering te dienen dan wel daartoe gebruikt worden,

   • II) siergewassen, bloemzaden daaronder begrepen, in blad-, bloem- of vruchtdragende toestand in hun geheel of gedeeltelijk, met uitzondering van:

    • winterharde houtgewassen in hun geheel voor zover niet vervroegd of verlaat, alsmede kerstbomen zonder wortels en delen van winterharde houtgewassen welke voor vermeerdering zijn bestemd,

    • voor zover in groene toestand de Japanse azalea’s, alsmede variëteiten en hybriden daarvan,

    • dahliastekken, begonia- en gloxinia plantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt van knollen, en

    • aquariumplanten en niet-levende bloemkwekerijproducten;

  • b. heffingplichtige: degene die ingevolge deze heffingsverordening heffing is verschuldigd.

§ 2. Heffingsplicht

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De exporteur van bloemkwekerijproducten is elk kalenderjaar over controles van door hem naar Japan uit te voeren bloemkwekerijproducten aan het productschap een heffing verschuldigd.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, is aan productschap verschuldigd ter financiering van controles van bloemkwekerijproducten die naar Japan worden uitgevoerd.

 • 3 De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Ter uitvoering van artikel 2 doet de exporteur van bloemkwekerijproducten aangifte bij het productschap van de tijd die is besteed aan de controle van zijn bloemkwekerijproducten ten behoeve van export naar Japan, gedurende het betreffende kalenderjaar.

 • 2 De aangifte, genoemd in het eerste lid, doet de exporteur op een door het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.

 • 3 Wanneer de exporteur de Plantenziektekundige Dienst heeft gemachtigd om de in het eerste lid bedoelde gegevens aan het productschap te verstrekken, hoeft de opgave als bedoeld in het tweede lid, niet te geschieden.

§ 3. Grondslag en hoogte

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het bedrag van de heffing wordt vastgesteld op basis van de tijd gedurende welke de uit te voeren bloemkwekerijproducten onderworpen zijn geweest aan een controle als bedoeld in artikel 4, tweede lid.

 • 2 De tijd die is gemoeid met de controle wordt afgerond op de tijdseenheid van een kwartier. Per kwartier is een heffing van € 80 verschuldigd.

 • 3 De exporteur en de keurmeester ondertekenen beiden de verklaring waaruit blijkt gedurende hoeveel tijd de keurmeester één of meerdere partijen bloemkwekerijproducten heeft gekeurd, uitgedrukt in eenheden van een kwartier.

 • 4 Indien een exporteur één of meer verklaringen niet heeft ondertekend, is artikel 5 van overeenkomstige toepassing.

§ 4. Oplegging en inning

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota aan de ondernemer na afloop van het betreffende kalenderjaar.

 • 2 Indien geen aangifte is gedaan kan de ondernemer een ambtshalve heffing worden opgelegd.

 • 3 Nadat door de ondernemer alsnog aangifte is gedaan, wordt de ambtshalve heffing verrekend met de op basis van deze aangifte verschuldigde heffing.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

Indien uit ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens, of een ambtshalve schatting, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.

 • 2 Deze gegevens worden gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2010.

Zoetermeer, 11 november 2009

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina