Regeling gebruik gegevens bron

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 april 2010, nr. WJZ/177628 (1758), houdende regels over het gebruik van gegevens uit het basisregister onderwijs door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het onderwijs (Regeling gebruik gegevens bron)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 2.3.6c, derde lid, en 2.5.5c, vierde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, 164c, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra, 178c, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs en 103d, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Gebruik gegevens op grond van de artikelen 2.3.6c, derde lid, en 2.5.5c, vierde lid, van de WEB

Artikel 2. Te verstrekken gegevens

Artikel 3. Wijze van verstrekking

Bij de verstrekking, bedoeld in artikel 2, wordt het persoonsgebonden nummer voor de Minister en de inspectie elk afzonderlijk vervangen door een ander nummer of een code op een zodanige wijze dat de deelnemer of de voormalige deelnemer niet geïdentificeerd of identificeerbaar is, en wordt de geboortedatum vervangen als volgt:

 • a. voor de levering aan de Minister door de leeftijd van de deelnemer op 1 augustus, 30 september, 1 oktober en 31 december van het kalenderjaar waarin de peildatum valt en

 • b. voor de levering aan de inspectie door de leeftijd van de deelnemer op de eerste dag van elk kwartaal van het studiejaar waarop de gegevens betrekking hebben.

Artikel 4. Tijdstippen van verstrekking gegevens met betrekking tot bepaalde perioden

 • 1 De verstrekking van de gegevens, bedoeld in artikel 2, die worden gespecificeerd overeenkomstig het bepaalde krachtens de artikelen 2.3.6a, derde lid, eerste volzin en 2.5.5a, eerste volzin, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, gebeurt op de volgende tijdstippen:

  • a. op 15 november en 8 maart de voorlopige gegevens omtrent de inschrijvingen op 1 oktober van het desbetreffende studiejaar, en op 8 maart de voorlopige gegevens omtrent de inschrijvingen op 1 februari van het desbetreffende studiejaar,

  • b. op 15 november de voorlopige gegevens omtrent de resultaten, examens en diploma’s in het studiejaar voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar,

  • c. op 15 november de voorlopige gegevens omtrent de in- en uitschrijvingen in het studiejaar voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar,

  • d. op 8 maart de voorlopige gegevens omtrent de examens in het kalenderjaar, voorafgaand aan het desbetreffende kalenderjaar,

  • e. op 8 juli de gegevens, voor zover het beroepsonderwijs betreft na accountantscontrole, omtrent de inschrijvingen op 1 oktober en 1 februari van het desbetreffende studiejaar,

  • f. op 8 juli de gegevens, voor zover het beroepsonderwijs betreft na accountantscontrole, omtrent de examens in het kalenderjaar voorafgaand aan het desbetreffende kalenderjaar,

  • g. op 8 juli de gegevens omtrent de in- en uitschrijvingen in het studiejaar voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, kunnen op een latere datum worden verstrekt voor zover zij op de voorgeschreven datum nog niet beschikbaar zijn.

 • 3 Onverminderd het eerste lid worden de gegevens omtrent de examens onmiddellijk na opname in het basisregister onderwijs aan de inspectie verstrekt.

Paragraaf 5. Overige bepalingen

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

Terug naar begin van de pagina