Verordening PT GMO groenten en fruit 2009

[Regeling vervallen per 21-09-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 27-02-2010 t/m 31-12-2013

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw d.d. 11 november 2009, houdende bepalingen omtrent de uitvoering van de Integrale GMO Verordening met betrekking tot groenten en fruit (Verordening PT GMO groenten en fruit 2009)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

gelet op artikel 23 van de Landbouwwet;

gelet op artikel 2 van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

gelet op de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op artikel 125 ter tweede lid, onderdeel b van Verordening (EG) nr 1234/2007 van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2007, houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening), PbL 299;

gelet op artikel 146 van Verordening (EG) nr 1580/2007 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2007, PbL 350;

gelet op de artikelen 4:46, 4:48 en 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw d.d. 19 december 2003;

gehoord de Sectorcommissie voor groenten en fruit d.d. 24 februari 2009;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-09-2014]

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. het bestuur: het bestuur van het: Productschap Tuinbouw

 • b. het productschap: het Productschap Tuinbouw

 • c. Awb: de Algemene wet bestuursrecht,

 • d. Verordening 1234/2007: Verordening (EG) 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007,

 • e. Verordening 1580/2007: Verordening (EG) nr 1580/2007 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2007,

 • f. operationeel Programma: het programma zoals omschreven in artikel 103 quater lid 1 van Verordening 1234/2007 en zoals omschreven in Hoofdstuk II, Afdeling 3, van Verordening 1580/2007,

 • g. operationeel Jaarplan: een wijziging van het operationeel programma als bedoeld in artikel 66 van Verordening 1580/2007,

 • h. tussentijdse wijziging: een wijziging van het operationeel programma als bedoeld in artikel 67 van Verordening 1580/2007,

 • i. waarde van de in de handel gebrachte productie: de omzet als bedoeld in artikel 52 van Verordening 1580/2007 met toepassing van de referentieperiode zoals bepaald in de nationale strategie,

 • j. erkenningsaanvraag: een verzoek als bedoeld in artikel 125 ter van Verordening 1234/2007

 • k. erkenning: besluit van het productschap op een verzoek als bedoeld in artikel 125 ter van Verordening 1234/2007, inhoudende een goedkeurende beslissing.

 • l. actie: actie als gedefinieerd in artikel 21 lid 1 onder g van Verordening 1580/2007

 • m. actiefonds: actiefonds als bedoeld in artikel 103 ter van Verordening 1234/2007,

 • n. telersvereniging: door het productschap erkende producentenorganisatie als bedoeld in artikel 122 van Verordening 1234/2007,

 • o. groepering van telersverenigingen: door het productschap erkende unie van erkende producentenorganisaties als bedoeld in artikel 125 quater van Verordening 1234/2007,

 • p. subsidie: communautaire financiële steun als bedoeld in artikel 103 quinquies van Verordening 1234/2007,

 • q. jaardeclaratie: een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 70 van Verordening 1580/2007,

 • r. kwartaaldeclaratie: gedeeltelijke betaling als bedoeld in artikel 73 van Verordening 1580/2007,

 • s. voorschotaanvraag: aanvraag als bedoeld in artikel 72 van Verordening 1580/2007,

 • t. circulaire: circulaire uitgegeven door het productschap in het kader van Verordening 1580/2007 en/of Verordening 1234/2007,

 • u. nationale strategie: nationale strategie als bedoeld in artikel 103 septies lid 2 van Verordening 1234/2007,

 • v. nationale milieurichtsnoeren: nationaal kader als bedoeld in artikel 103 septies lid 1 van Verordening 1234/2007,

 • w. minimum omzetvereiste en minimum ledenaantal: voor telersverenigingen die voor 1 januari 2008 reeds waren erkend geldt een minimumomzet van € 100.000 (honderdduizend euro) en een minimum ledenaantal van 5 (vijf). Voor telersverenigingen die zijn erkend vanaf 1 januari 2008 geldt een minimumomzet van € 25 miljoen (vijfentwintig miljoen euro) en een minimumledenaantal van 10 (tien).

Artikel 2

[Vervallen per 21-09-2014]

 • 1 Deze verordening bevat bepalingen die het productschap toepast bij:

  • a. het lager vaststellen van de subsidie op grond van artikel 4:46, tweede lid Awb,

  • b. het intrekken of ten nadele van de telersvereniging wijzigen van de subsidieverlening op grond van artikel 4:48, eerste lid Awb,

  • c. het intrekken of ten nadele van de telersvereniging wijzigen van de subsidievaststelling op grond van artikel 4:49, eerste lid Awb indien subsidieverplichtingen die in het kader van Verordening 1234/2007 en Verordening 1580/2007 door het productschap in de uitvoering van Medebewindstaken zijn opgelegd, niet zijn nageleefd.

 • 2 De bepalingen, bedoeld in het eerste lid, zijn niet van toepassing voor zover op de gevolgen van het niet naleven van een subsidieverplichting, als bedoeld in het eerste lid voor de subsidie, de subsidieverlening of de subsidievaststelling:

  • a. andere wet- of regelgeving dan de Awb bij uitsluiting van toepassing is of,

  • b. er strijdigheid bestaat met regels van nationaal of Europees recht.

Artikel 3

[Vervallen per 21-09-2014]

Indien uit een controle door of in opdracht van het productschap of de Europese Commissie of enige andere met controle belaste instantie, blijkt dat de telersvereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt met betrekking tot de waarde van de in de handel gebrachte productie, wordt, behoudens overmacht of een kennelijke vergissing, de subsidie verminderd tot het bedrag waarvoor de telersvereniging bij een juiste opgave van de waarde van de in de handel gebrachte productie in aanmerking zou zijn gekomen onder een extra aftrek van 20% van het gekorte bedrag of indien de subsidie reeds daadwerkelijk is verstrekt - ten nadele van de telersvereniging overeenkomstig gewijzigd.

Artikel 4

[Vervallen per 21-09-2014]

Indien uit een controle door of in opdracht van het productschap of de Europese Commissie of enige andere met controle belaste instantie, blijkt dat de telersvereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt met betrekking tot de bijdragen aan het actiefonds, wordt, behoudens overmacht of kennelijke vergissing, de subsidie indien de onjuiste opgave leidt tot een hogere subsidie dan deze had behoren te zijn, verminderd tot het bedrag waarvoor de telersvereniging bij een juiste vaststelling in aanmerking zou zijn gekomen, onder een extra aftrek van 20 % van het gekorte bedrag of indien de subsidie reeds daadwerkelijk is verstrekt - ten nadele van de telersvereniging overeenkomstig gewijzigd.

Artikel 5

[Vervallen per 21-09-2014]

Indien uit een controle door of in opdracht van het productschap, de Europese Commissie of enige andere met controle belaste instantie, blijkt dat het operationeel programma dan wel enig onderdeel daarvan, in strijd met de voorwaarden waaronder het is goedgekeurd, dan wel in strijd met Verordening 1580/2007, de nationale strategie, de nationale milieurichtsnoeren of aanwijzingen/circulaires van het productschap is uitgevoerd, wordt, behoudens overmacht, de subsidie verlaagd met een percentage van 20% berekend over de totale waarde van de onjuist uitgevoerde onderdelen van het operationeel programma dan wel over de begrote waarde van de niet uitgevoerde onderdelen van het operationeel programma of indien de subsidie reeds daadwerkelijk is verstrekt - ten nadele van de telersvereniging overeenkomstig gewijzigd.

Artikel 6

[Vervallen per 21-09-2014]

 • 1 Indien uit een controle door of namens het productschap, de Europese Commissie of enige andere met controle belaste instantie blijkt dat de telersvereniging niet voldoet aan het minimum omzetvereiste zoals dat in de nationale strategie is bepaald met betrekking tot de waarde van de in de handel gebrachte productie, wordt de subsidie met 10% verlaagd of indien de subsidie reeds daadwerkelijk is verstrekt ten nadele van de telersvereniging overeenkomstig gewijzigd met betrekking tot het jaar waarin niet aan het minimum omzetvereiste wordt voldaan.

 • 2 De subsidieverlaging, als bedoeld in het vorige lid, zal evenwel niet worden toegepast dan nadat de telersvereniging gedurende een hersteltermijn van 12 maanden de gelegenheid heeft gehad alsnog aan het gestelde vereiste te voldoen. Indien nadat de subsidieverlaging, als bedoeld in het vorige lid, reeds is toegepast dan wel is vastgesteld dat zij zal worden toegepast, uit controle blijkt dat de telersvereniging nog immer niet voldoet aan het minimum omzetvereiste als bedoeld in het vorige lid, wordt de erkenning van de telersvereniging geschorst als bedoeld in artikel 116 lid 2 van Verordening 1580/2007. De schorsingsperiode wordt bepaald op 12 maanden. Gedurende de schorsingsperiode bestaat geen recht op subsidie. Indien de telersvereniging - na het verstrijken van de schorsingsperiode nog immer niet voldoet aan het minimum omzetvereiste, wordt de erkenning ingetrokken overeenkomstig het bepaalde in artikel 116 lid 1 laatste alinea.

 • 3 Indien als gevolg van de intrekking van de erkenning de subsidie eveneens dient te worden ingetrokken, zal deze intrekking terugwerken tot twee jaren, dat wil zeggen vanaf het moment dat niet langer werd voldaan aan het minimum omzetvereiste.

Artikel 7

[Vervallen per 21-09-2014]

Indien uit een controle door of namens het productschap, de Europese Commissie of enige andere met controle belaste instantie blijkt dat de telersvereniging of een of meer van haar leden dubbele subsidie of anderszins overlappende financiering uit nationale of communautaire bron heeft ontvangen een en ander per actie bezien - wordt de aan de desbetreffende actie gerelateerde subsidie verlaagd door ontneming van het gehele voordeel onder oplegging van een extra korting van 50 % of indien de subsidie reeds daadwerkelijk is verstrekt ten nadele van de telersvereniging overeenkomstig gewijzigd.

Artikel 8

[Vervallen per 21-09-2014]

Indien aan de administratie van de telersvereniging, van aan haar gelieerde ondernemingen waarvan zij voor 90% of meer eigenaar is, van haar leden of van derden aan wie de telersvereniging werkzaamheden, die zich daartoe lenen, heeft uitbesteed, bepaalde eisen zijn gesteld op grond van de Integrale Marktverordening, Verordening 1580/2007, de nationale strategie, de nationale milieurichtsnoeren of bij enige verordening of schriftelijke aanwijzing van het productschap, en bij een administratieve of fysieke controle blijkt dat aan deze eisen niet wordt voldaan, wordt de aan de desbetreffende actie gerelateerde subsidie, behoudens overmacht, verlaagd met 20% of indien de subsidie reeds daadwerkelijk is verstrekt ten nadele van de telersvereniging overeenkomstig gewijzigd.

Artikel 9

[Vervallen per 21-09-2014]

Indien blijkt dat de telersvereniging aanwijzingen van het productschap, de Europese Commissie of enige andere bevoegde instantie, niet opvolgt of aan verzoeken van genoemde instanties geen gevolg geeft, wordt de subsidie verlaagd met 20% of indien de subsidie reeds daadwerkelijk is verstrekt overeenkomstig gewijzigd.

Artikel 10

[Vervallen per 21-09-2014]

Indien de telersvereniging niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van een operationeel programma, een operationeel jaarplan, een tussentijdse wijziging, een jaardeclaratie, een kwartaaldeclaratie of een voorschotaanvraag of indien de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling daarvan, en de telersvereniging is in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen binnen een door het productschap daartoe gestelde redelijke termijn, leidt het aanvullen van de gegevens na het verstrijken van deze termijn, behoudens overmacht, tot verlaging van de aan de desbetreffende aanvraag gerelateerde subsidie met 5 % , ten opzichte van de subsidie waarop de telersvereniging recht zou hebben gehad indien zij tijdig zou hebben voldaan aan de wettelijke voorschriften voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden voldoende zouden zijn geweest voor de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 11

[Vervallen per 21-09-2014]

 • 1 Indien een ernstig vermoeden bestaat dat de telersvereniging fraude heeft gepleegd met betrekking tot steun in het kader van Verordening 1580/2007 kan de voor de desbetreffende telersvereniging bestemde betaling worden opgeschort totdat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen of sprake is van een handelwijze die als frauduleus moet worden gekwalificeerd.

 • 2 Indien de uitkomst van dit onderzoek inhoudt dat sprake is van fraude, zullen de kosten van vorenbedoeld onderzoek ten laste van de telersvereniging worden gebracht.

 • 3 Indien sprake is van fraude wordt de erkenning ingetrokken zoals bedoeld in artikel 117 van Verordening 1580/2007.

Artikel 12

[Vervallen per 21-09-2014]

Bij samenloop van diverse subsidieverlagende factoren als in deze verordening beschreven, zal, de totale subsidieverlaging niet meer bedragen dan 50% voor zover geen sprake is van opzet, grove nalatigheid of fraude.

Van deze anticumulatie bepaling is uitgezonderd de subsidieverlaging wegens dubbele subsidie, als omschreven in artikel 7 van deze verordening.

Artikel 13

[Vervallen per 21-09-2014]

Zoetermeer, 11 november 2009

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina