Verordening W wijnconcoursen 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 28-02-2010 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Wijn van 4 november 2009 tot vaststelling van regels omtrent de erkenning van wijnconcoursen (Verordening W wijnconcoursen 2009)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

1)

EG-verordeningen

: Verordening (EG) nr. 1234/2007 en de uitvoeringsverordeningen;

2)

wijn

: de producten genoemd in bijlage I, deel XII, van de bijlage van Verordening 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkt en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ( Integrale GMO-verordening );

3)

concours

: een wijnkeuring die in Nederland wordt georganiseerd volgens een keuringsreglement;

4)

productschap

: Productschap Wijn;

5)

secretaris

: secretaris van het productschap.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Een organisatie die in Nederland een erkend concours wil organiseren dient een keuringsreglement in bij het productschap.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De secretaris beoordeelt namens het bestuur dit reglement, met name op de volgende onderdelen:

  • -

   de keuring dient te geschieden door middel van een objectieve procedure die elke discriminatie uitsluit

  • -

   het voldoen van de deelnemende wijnen en de aanbiedingsvorm hiervan aan de Nederlandse en Europese wetgeving

  • -

   de aanwezigheid van de analyserapporten van de deelnemende wijnen

  • -

   de samenstelling van de jury welke dient te bestaan uit minimaal 5 op het gebied van wijn goed gekwalificeerde personen.

 • 2 Het productschap erkent het concours indien aan het eerste lid wordt voldaan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De organisatie van een erkend concours deelt het productschap tenminste 15 werkdagen vóór het te organiseren concours de datum en de namen van de juryleden mede.

 • 2 Namens het productschap woont een medewerker het concours bij ter controle op de naleving van het reglement.

 • 3 Indien bij de controle, bedoeld in het tweede lid, wordt geconstateerd dat op één of andere wijze niet wordt voldaan aan het reglement, wordt de erkenning van het concours ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening W wijnconcoursen 2009.

Den Haag, 4 november 2009

Th.A.M. Meijer

voorzitter

J.N. Burghoorn

secretaris

Terug naar begin van de pagina