Besluit bijdrageregeling digitale registratie medicijngebruik kalveren (PVV) 2010

[Regeling vervallen per 17-07-2011.]
Geldend van 20-02-2010 t/m 16-07-2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 10 februari 2010 tot vaststelling van een bijdrageregeling ter stimulering van digitale registratie van medicijngebruik bij kalveren (Besluit bijdrageregeling digitale registratie medicijngebruik kalveren (PVV) 2010)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 5, derde lid, van de Verordening fonds voor kwaliteitsverbetering (PVV) 2005 en gezien Afdeling 4.2.1 van de Algemene Wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-07-2011]

De begrippen als gedefinieerd in artikel 1 van de Verordening fonds kwaliteitsverbetering (PVV) 2005 worden overgenomen. Voorts wordt in dit besluit verstaan onder:

voorzitter

: de voorzitter van het productschap;

kalverhouder

: houder van kalveren zoals gedefiniteerd in artikel 1, onder f. en l. van de Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008;

UBN

: uniek bedrijfsnummer als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Regeling identificatie en registratie van dieren.

Artikel 2

[Vervallen per 17-07-2011]

De voorzitter is belast met de beoordeling van de aanvragen en vaststelling van een bijdrage als bedoeld in dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 17-07-2011]

Op aanvraag van de kalverhouder die in de periode van 1 september 2008 tot 1 september 2009 meer dan 15 kalverslachtingen heeft laten verrichten kan een bijdrage worden verstrekt ter compensatie van kosten inzake de aanschaf en toepassing van een door de Commissie beoordeling softwareapplicatie diergeneesmiddelenregistratie erkende software dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 4.

Artikel 4

[Vervallen per 17-07-2011]

Onder computerprogramma wordt in deze bijdrageregeling verstaan software die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a. De software is geschikt om in de kalverhouderij het geneesmiddelengebruik van individuele kalveren op I&R-levensnummer digitaal te registreren. Geregistreerd worden de naam van het geneesmiddel, het registratienummer, de behandeldata en doseringen per kalf, de reden van behandeling, de wachttermijn en het einde van deze wachttermijn;

 • b. Aan de hand van gehanteerde criteria kan een selectie van gebruiksgegevens ten behoeve van Voedselketeninformatie worden geselecteerd;

 • c. Aan de hand van toepassing van de software wordt input conform gestandaardiseerde protocollen inzake de berichtenstructuur met betrekking tot het logboek en declaratieformulieren van dierenartsen ondersteund en wordt output conform gestandaardiseerde protocollen inzake de berichtenstructuur gegenereerd ten behoeve van een centrale databank;

 • d. De doelstellingen opgenomen in de onderdelen b. en c. dienen te zijn gerealiseerd binnen 3 maanden nadat de te hanteren rekenregels, criteria en/of protocollen inzake de berichtenstructuur bekend zijn gemaakt;

 • e. De leverancier van de software heeft zich garant gesteld ten opzichte van de kalverhouder dat de software voldoet aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 5

[Vervallen per 17-07-2011]

 • 1 Aan de hand van het in de bijlage opgenomen aanvraagformulier en onder bijvoeging van een kopie van de factuur, een krachtens artikel 4, onder e., door de leverancier afgegeven garantieverklaring en een naar waarheid ingevulde en ondertekende de minimis verklaring, dient de kalverhouder tot uiterlijk 1 juli 2010 of zoveel eerder als het plafond van deze regeling is bereikt een naar waarheid ingevulde en ondertekende aanvraag in bij de voorzitter.

 • 2 Op volgorde van binnenkomst ontvangen de eerste 1000 gehonoreerde aanvragen een bijdrage van maximaal € 125,--. Hierop volgende aanvragen die worden gehonoreerd ontvangen een bijdrage van maximaal € 50,--. Het plafond van deze regeling bedraagt € 150.000,--.

 • 3 De kalverhouder ontvangt geen bijdrage die meer inhoudt dan 50% van de door hem gemaakte kosten inzake de aanschaf van bedoelde software.

 • 4 De kalverhouder is verplicht zijn administratie zodanig in te richten dat een administratieve of boekhoudkundige controle ter plekke eenvoudig te realiseren is.

 • 5 De kalverhouder is verplicht mee te werken aan administratieve of boekhoudkundige controle verricht door daartoe door de voorzitter belaste personen.

 • 6 Per UBN en per softwarepakket kan slechts één aanvraag worden ingediend. Het ingevulde aanvraagformulier wordt gestuurd naar de voorzitter.

Artikel 6

[Vervallen per 17-07-2011]

Er is een Commissie beoordeling software applicatie diergeneesmiddelenregistratie die aangeboden softwareapplicatie voor diergeneesmiddelenregistratie bij vleeskalveren beoordeeld op de navolgende criteria:

 • a. De registratie van het gebruik van diergeneesmiddelen bij vleeskalveren dient te kunnen plaatsvinden minimaal conform de vereisten voor registratie door de dierhouder in artikel 91, lid 4, van de Diergeneesmiddelenregeling. Per kalf kan op basis van het I&R-levensnummer de naam van het diergeneesmiddel, de behandeldata, de dosering en einde wachttermijn worden geregistreerd, aangevuld met het registratienummer van de diergeneesmiddelen en de reden van behandeling;

 • b. De verklaring, opgenomen in bijlage II, is volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend door de leverancier/producent van de software applicatie. De verklaring is bij de Commissie ontvangen;

 • c. Een door de Commissie uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek heeft na onderzoek bij vijf bestaande gebruikers van de software applicatie een positief resultaat opgeleverd. Ten behoeve van het uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek dient de leverancier van de softwareapplicatie een lijst van gebruikers te overleggen;

 • d. De Commissie bestaat uit de volgende personen:

  • -

   de heer A. Wouters (COV), voorzitter;

  • -

   de heer J. Somers (Nevedi);

  • -

   de heer B. Ottink (LTO).

Artikel 7

[Vervallen per 17-07-2011]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bijdrageregeling digitale registratie medicijngebruik kalveren (PVV) 2010.

 • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Zoetermeer, 10 februari 2010

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage I

[Vervallen per 17-07-2011]

Aanvraagformulier bijdrageregeling digitale registratie medicijngebruik kalveren (PVV) 2010

Ondergetekende:

Uniek Bedrijfsnummer (UBN)*

 

Bedrijfs Registratie Nummer (BRS)*

 

Naam en voorletters natuurlijk persoon*

 

Straatnaam en huisnummer*

 

Postcode + Woonplaats

   

Telefoonnummer overdag*

 

Bankrekeningnummer*

 

Ondergetekende kalverhouder verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en:

 • -

  in aanmerking te willen komen voor een bijdrage vanwege het aanschaffen van een software applicatie voor de registratie van medicijngebruik;

 • -

  indien nodig, mee te werken aan of namens het Productschap Vee en Vlees (PVV) uit te voeren controle;

 • -

  dat hij/zij zich er van bewust is dat eventuele aanspraken inzake de werking, effectiviteit, veiligheid en toelaatbaarheid van de softwareapplicatie moeten worden gericht tot de fabrikant/leverancier;

 • -

  het PVV toestemming te verlenen voor inzage in de I&R-gegevens met betrekking tot zijn UBN, van Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • -

  dat er voor de aanschaf van deze softwareapplicatie maar één subsidieaanvraag is ingediend;

 • -

  van de softwarefabrikant de garantie te hebben verkregen dat de software voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in artikel 4 van het Besluit bijdrageregeling digitale registratie medicijngebruik kalveren (PVV) 2010.

Ter onderbouwing van deze aanvraag wordt meegestuurd:

 • 1. een kopie van de factuur van de aanschaf van de softwareapplicatie;

 • 2. een originele garantieverklaring van de leverancier van de softwareapplicatie;

 • 3. een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring (verklaring dat over de afgelopen 3 belastingjaren minder dan € 7.500 rechtstreeks aan overheidssteungelden is ontvangen van nationale, provinciale of gemeentelijke overheid, uitgezonderd GLB betalingen zoals slachtpremie en maïspremie e.d.);

Onjuist of onvolledig verstrekte informatie kan leiden tot het niet uitbetalen van de subsidie of het terugvorderen van reeds verstrekte subsidie.

Plaats

 

Datum

 

Handtekening

 

Bijlage II

[Vervallen per 17-07-2011]

Verklaring software producent en/of leverancier

Ondergetekende(n),

……………… ………(hierna: leverancier)

verklaart dat de door hem geleverde software applicatie voor de registratie van diergeneesmiddelen in de kalverhouderij (hierna: product) voldoet aan de volgende specificatie:

 • -

  product is geschikt om digitaal registraties van het gebruik van diergeneesmiddelen door gebruiker (vermelding van naam diergeneesmiddelen, REG NL, behandeldata, dosering per dier, reden van behandeling, wachttermijn en einde wachttijd), op individueel diernummer uit te voeren;

 • -

  product is geschikt om benodigde informatie ten aanzien van antibioticagebruik ten behoeve van Voedselketeninformatie (VKI) te selecteren voor output (op papier en digitaal) (bijlage VKI-formulier). Eventuele aanpassingen zullen binnen 3 maanden na bekendmaking door de Commissie softwareapplicaties diergeneesmiddelenadministratie in het product worden doorgevoerd;

 • -

  product wordt uiterlijk binnen 3 maanden na bekendmaking voor de Commissie softwareapplicaties diergeneesmiddelenadministratie van rekenregels ten aanzien van ‘kengetallen antibioticumverbruik’ uitgebreid met de mogelijkheid deze kengetallen op basis van digitaal vastgelegde registraties in product te berekenen. Eventuele aanpassingen zullen binnen 3 maanden na bekendmaking door de Commissie softwareapplicaties diergeneesmiddelenadministratie worden gevoerd;

 • -

  product dient geschikt te zijn, dan wel binnen 3 maanden na een eis van de Commissie softwareapplicaties diergeneesmiddelenadministratie geschikt gemaakt te zijn, voor input van relevante digitale gegevens over door de dierenarts aan de kalverhouder afgeleverde diergeneesmiddelen via een overeengekomen centraal meldpunt, gebruik makend van in de ICT gangbare protocollen voor gegevensuitwisseling met webservices dan wel op basis van een centraal overeengekomen berichtenstructuur;

 • -

  product dient geschikt te zijn dan wel binnen 3 maanden na een eis van de Commissie softwareapplicaties diergeneesmiddelenadministratie geschikt gemaakt te zijn voor output van voedselketeninformatie en antibioticaverbruikgegevens (waaronder kengetallen) via een overeengekomen centraal meldpunt, gebruik makend van in de ICT gangbare protocollen voor gegevensuitwisseling met webservices dan wel op basis van een centraal overeengekomen berichtenstructuur;

 • -

  leverancier op de factuur UBN van afnemende houder opneemt;

aanvaardt dat indien niet wordt voldaan aan de bovengenoemde specificaties het PVV gerechtigd is alle kosten bij leverancier te verhalen die verband houden met ten onrechte uitbetaalde bijdragen aan kalverhouders in het kader van het Besluit bijdrageregeling digitale registratie medicijngebruik kalveren (PVV) 2010. Het betreft daarbij zowel feitelijke uitbetaalde bijdragen alsmede daarmee gepaard gaande uitvoerings- en verhaalskosten.

Aldus verklaard en ondertekend,

Datum en plaats: ………………, ………………………

Handtekening ………………………

Naam: …………………………

Terug naar begin van de pagina