Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken 2009

[Regeling vervallen per 30-07-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2011.]
Geldend van 22-04-2010 t/m 31-03-2011

Besluit van het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken van 2 maart 2010, nr. 3520583, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen binnen de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken

Het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken,

Gelet op de artikelen 7 en 10 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2009;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-07-2011]

 • 2 Het plaatsvervangend hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken, tevens hoofd bureau Services, maakt van de in het eerste lid aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:

  • a. bij afwezigheid van het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken;

  • b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken aan hem zijn toevertrouwd, zoals bureau Services.

Artikel 2

[Vervallen per 30-07-2011]

De aan het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken krachtens artikelen 7 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2009 verleende bevoegdheden tot het nemen van beslissingen op het gebied van personeelsbeleid, waaronder inbegrepen aanstelling, schorsing en beloningen, worden verleend aan het hoofd Representatie en het hoofd Services, voor de onder deze hoofden ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 30-07-2011]

 • 1 Volmacht wordt verleend aan de coördinatoren Gebruikersondersteuning en Gebouwen en Techniek voor handelingen die ten laste van de eigen budgetten komen, voor zover die passen binnen het materiële deel van het door de secretaris-generaal goedgekeurde prestatieplan van het lopende jaar, met uitzondering van het afsluiten van mantelcontracten.

 • 2 Volmacht wordt tevens verleend aan de medewerker Inrichting voor handelingen die het bedrag van € 500 per handeling niet overschrijden.

 • 3 De bevoegdheden van de coördinatoren Gebruikersondersteuning en Gebouwen en Techniek zoals genoemd in het eerste lid worden bij afwezigheid verleend aan elkaar.

Artikel 4

[Vervallen per 30-07-2011]

Een functionaris aan wie een volmacht is verleend wordt tevens de bevoegdheid verleend om te beschikken over de budgetten op het werkterrein waarop zijn volmacht betrekking heeft.

Artikel 5

[Vervallen per 30-07-2011]

Voornoemde bevoegdheden worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:

 • a. departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;

 • b. aanvullende procedures en instructies van het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 30-07-2011]

 • 1 Ondertekening door in voorgaande artikelen genoemde functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:

  DE MINISTER-PRESIDENT,

  Minister van Algemene Zaken,

  namens deze,

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de digitale besluiten die worden genomen via het P-Direktportaal.

 • 3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en de inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 4 Een document als bedoeld in het eerste en derde lid wordt opgesteld conform de vastgestelde rijksbrede huisstijl.

Artikel 8

[Vervallen per 30-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 april 2009.

Artikel 9

[Vervallen per 30-07-2011]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:

Hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken

,

M. Anker

Terug naar begin van de pagina