Verordening opslagen en bijdragen 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-01-2011.]
[Regeling vervallen per 18-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 02-01-2010 t/m 31-12-2012

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 18 december 2009 houdende regels ter zake van de opslagen en bijdragen 2010 (Verordening opslagen en bijdragen 2010)

De Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 55, eerste en tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

§ 1. Opslagen

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2013]

 • 1 Voor 2010 worden de opslagen, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onder a, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, als volgt vastgesteld voor ondernemingen in stand gehouden door:

  euro

  a.

  natuurlijke personen en Europese economische samenwerkingsverbanden

  2,20

  b.

  verenigingen en stichtingen

  4,40

  c.

  vennootschappen onder firma, maatschappen, en overige privaatrechtelijke rechtspersonen

  6,60

  d.

  commanditaire vennootschappen

  6,60

  e.

  coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen, en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen tot 50

  11,00

  f.

  naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, en Europese naamloze vennootschappen met een aantal werkzame personen tot 50

  11,00

  g.

  vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen tot 50

  11,00

  h.

  coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen, en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

  22,00

  i.

  naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, en Europese naamloze vennootschappen met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

  22,00

  j.

  vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

  22,00

  k.

  coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen, en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 250 of meer

  63,80

  l.

  naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, en Europese naamloze vennootschappen met een aantal werkzame personen van 250 of meer

  63,80

  m.

  vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 250 of meer

  63,80

 • 2 [Red: Wijzigt deze regeling.]

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.

Artikel 3

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2009, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 4

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening opslagen en bijdragen 2010.

Den Haag, 18 december 2009

A.H.G. Rinnooy Kan

voorzitter

V.C.M. Timmerhuis

algemeen secretaris

Terug naar begin van de pagina