Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken 2010

[Regeling vervallen per 01-05-2011.]
Geldend van 21-04-2010 t/m 30-04-2011

Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken 2010

De directeur Bedrijfsvoering,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2010;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-05-2011]

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. directeur: de directeur Bedrijfsvoering;

 • b. hoofd: hoofd van een (vak)eenheid;

 • c. teammanager: manager van een team;

 • d. medewerkers Inkoop: de medewerkers van het team Inkoop van de vakeenheid Facilitair;

 • e. personeelsmanagement adviseurs: de personeelsmanagement adviseurs van de eenheid HRM;

 • f. medewerkers p-beheer: de medewerkers p-beheer van de vakeenheid HRM;

 • g. medewerkers financiële administratie: de medewerkers financiële administratie van de eenheid Financiën, Planning en Control.

§ 2. Taakverdeling

[Vervallen per 01-05-2011]

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2011]

Aan de directeur is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende:

 • a. onderwerpen die twee of meer (vak)eenheden van zijn dienstonderdeel raken, tenzij daarover tussen de betrokken hoofden van de (vak)eenheden overeenstemming bestaat;

 • b. onderwerpen die de vaststelling of wijziging behelzen van ministeriële standpunten over belangrijke onderwerpen van algemeen beleid op zijn werkterrein;

 • c. personeelsaangelegenheden, met uitzondering van de in de artikelen 3, 4 en 6 bedoelde aangelegenheden;

 • d. onderwerpen op het gebied van beleid(sontwikkeling) en -strategie en alle onderwerpen met een niet-routinematig karakter;

 • e. onderwerpen waarvan hij mededeling heeft gedaan dat deze door hem zullen worden behandeld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 1 Aan de hoofden wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. aangelegenheden op zijn werkterrein;

  • b. het aangaan van financiële verplichtingen tot en met een bedrag van € 100 000,00 per verplichting, exclusief omzetbelasting.

 • 2 Aan de hoofden wordt voorts, ieder voor zich, met betrekking tot de tot hun (vak)eenheid behorende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van personeel overeenkomstig het daartoe vastgestelde opleidingsplan en het afhandelen van verzoeken om betaling voortvloeiend uit die verplichtingen;

  • b. het aangaan van verplichtingen inzake het inhuren van tijdelijk personeel binnen het door de directeur daartoe vastgestelde jaarbudget en het afhandelen van verzoeken om betaling, voortvloeiend uit die verplichtingen tot en met een bedrag van € 25 000,00 per verplichting, exclusief omzetbelasting;

  • c. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • d. het accorderen van declaraties voor binnenlandse dienstreizen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 1 Aan de teammanagers wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. aangelegenheden op zijn werkterrein;

  • b. het aangaan van financiële verplichtingen tot en met een bedrag van € 25 000,00 per verplichting, exclusief omzetbelasting.

 • 2 Aan de teammanagers wordt, ieder voor zich, met betrekking tot de tot hun team behorende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof;

  • b. het accorderen van declaraties voor binnenlandse dienstreizen.

 • 3 Aan de teammanager Inkoop wordt voorts, op zijn werkterrein, volmacht en machtiging verleend voor het afsluiten van inkoopovereenkomsten tot en met een bedrag van € 50 000,00 per verplichting, exclusief omzetbelasting, en voor het aangaan van verplichtingen in het kader van raamovereenkomsten tot en met een bedrag van € 100 000,00 per verplichting, exclusief omzetbelasting.

 • 4 In uitzondering op het eerste, tweede en derde lid geldt het mandaat, de volmacht en de machtiging voor de teammanagers niet voor aangelegenheden:

  • a. ten aanzien waarvan een hoofd in een incidenteel geval aan een teammanager mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • b. die door een teammanager aan een hoofd ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van dat hoofd door een andere teammanager moeten worden behandeld.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 1 Aan de medewerkers Inkoop wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor de aanschaf van goederen op hun werkterrein tot en met een bedrag van € 500,00 per verplichting, exclusief omzetbelasting.

 • 2 In uitzondering op het eerste lid geldt de volmacht en de machtiging niet voor aangelegenheden:

  • a. ten aanzien waarvan het hoofd of de teammanager Inkoop in een incidenteel geval aan een medewerker Inkoop mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • b. die door een medewerker Inkoop aan het hoofd van de vakeenheid Facilitair of de teammanager Inkoop ter afhandeling worden voorgelegd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 1 Aan de medewerkers financiële administratie wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het doen van uitgaven, voortvloeiend uit besluiten van de directeur, een hoofd of een teammanager die zijn genomen in het kader van:

  • a. bewust belonen en teambuilding die ten laste komen van de specifieke personeelsrekening ‘Aardigheidjes personeel’;

  • b. opleidingen en inhuur van tijdelijk personeel.

 • 2 Aan de personeelsmanagement adviseurs wordt, ieder voor zich, op zijn werkterrein volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van personeel ter uitvoering van een beslissing van een hoofd van dienst en de afhandeling van verzoeken om betaling, voortvloeiend uit die verplichtingen;

  • b. het aangaan van verplichtingen inzake de inhuur van tijdelijk personeel ter uitvoering van een beslissing van een hoofd van dienst en de afhandeling van verzoeken om betaling, voortvloeiend uit die verplichtingen;

  • c. het aangaan van overige verplichtingen op het gebied van personeel ter uitvoering van een beslissing van een hoofd van dienst en de afhandeling van verzoeken om betaling, voortvloeiend uit die verplichtingen.

 • 3 Aan de medewerkers p-beheer wordt, ieder voor zich, op zijn werkterrein, machtiging verleend voor het afhandelen van verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan inzake opleidingen, inhuur van tijdelijk personeel en uit overige verplichtingen op het gebied van personeel, ter uitvoering van een beslissing van een hoofd van dienst.

 • 4 Aan de medewerkers van de directie Bedrijfsvoering wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het aangaan van verplichtingen inzake de eigen opleiding tot en met een bedrag van € 5 000,00 per verplichting, exclusief omzetbelasting.

§ 3. Vervanging

[Vervallen per 01-05-2011]

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 1 De uit dit besluit voor een hoofd voortvloeiende bevoegdheden gaan in het geval van afwezigheid over op een door de directeur aangewezen hoofd.

 • 2 De uit dit besluit voor een teammanager voortvloeiende bevoegdheden gaan in het geval van afwezigheid over op het hoofd van de betrokken (vak)eenheid, of op een door het hoofd aangewezen teammanager.

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-05-2011]

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2011]

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2011]

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur van de Auditdienst, de Algemene Rekenkamer en aan degenen, aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 10

[Vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 11

[Vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 april 2010

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

A.J.M. Kerkvliet RE RA,

directeur Bedrijfsvoering

Terug naar begin van de pagina