Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet

Geldend van 21-04-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 april 2010, nr. BJZ2010010749, houdende machtiging van ambtenaren tot het horen van belanghebbenden ingevolge Titel IV van de onteigeningswet (Besluit machtiging ambtenaren horen belanghebbenden Titel IV onteigeningswet)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 78 van de onteigeningswet en artikel 5.4 van de Crisis- en herstelwet,

Besluit:

Artikel 1

Tot het horen van degenen die op grond van artikel 78 van de onteigeningswet bij de Kroon schriftelijk zienswijzen naar voren hebben gebracht of van degenen die bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mondeling zienswijzen naar voren wensen te brengen tegen een ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van gronden ter onteigening en tot het horen van andere belanghebbenden als bedoeld in artikel 78, vierde lid, laatste volzin, van de onteigeningswet zijn gemachtigd:

  • 1) de onderzoekers onteigeningen, werkzaam bij de Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

  • 2) de door de directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken aangewezen juristen, werkzaam bij de Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, die zijn belast met werkzaamheden op het vlak van onteigeningen.

Artikel 2

Het Besluit machtiging ambtenaren horen belanghebbenden onteigeningswet, van 20 mei 2008, no. DJZ 2008 044303 (Stcrt. 2008, nr 103) blijft van toepassing op onteigeningsprocedures op voet van Titel IV van de onteigeningswet zoals deze luidde vóór 31 maart 2010 waarbij de terinzagelegging van een ontwerp onteigeningsbesluit heeft plaatsgehad vóór 31 maart 2010.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 31 maart 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 april 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina