Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Toetsingscommissie vangnet Participatiewet

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 maart 2010, nr. IVV/FB/10/6483, tot vaststelling van de vergoeding van de voorzitter en de leden van de Toetsingscommissie Wet werk en bijstand

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder Toetsingscommissie vangnet Participatiewet: de Toetsingscommissie, bedoeld in artikel 73 van de Participatiewet.

Artikel 2

Artikel 2a

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 maart 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina