Regeling instelling criminele inlichtingen eenheid AID-DO

[Regeling vervallen per 04-05-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012.]
Geldend van 17-04-2010 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 maart 2010, nr. 113498, houdende de instelling van een criminele inlichtingen eenheid AID-DO

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-05-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 04-05-2013]

 • 1 Bij AID-DO is een criminele inlichtingen eenheid AID-DO.

 • 3 Met het oog op de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, worden criminele inlichtingen verwerkt overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde.

Artikel 3

[Vervallen per 04-05-2013]

 • 1 De criminele inlichtingen eenheid AID-DO verricht in ieder geval de volgende werkzaamheden:

 • 2 Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, maakt de criminele inlichtingen eenheid AID-DO gebruik van de door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen geautomatiseerde verwijsindex.

 • 3 De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, met medewerking van personen als omschreven in artikel 1, onderdeel c, wordt binnen AID-DO uitsluitend verricht door de criminele inlichtingen eenheid AID-DO.

Artikel 4

[Vervallen per 04-05-2013]

De criminele inlichtingen eenheid AID-DO streeft naar een zo doelmatig mogelijke samenwerking met de overige criminele inlichtingen eenheden.

Artikel 5

[Vervallen per 04-05-2013]

 • 3 De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat aan de op grond van artikel 6, tweede lid, van de CIE-regeling bekend gemaakte ambtenaren van elke criminele inlichtingen eenheid alsmede de twee geautoriseerde ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheden bij de bijzondere opsporingsdiensten overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde autorisatie wordt verleend.

Artikel 6

[Vervallen per 04-05-2013]

 • 1 De criminele inlichtingen eenheid AID-DO stelt de nationale criminele inlichtingen eenheid in kennis van:

  • a. criminele inlichtingen die van nationale of internationale betekenis zijn;

  • b. personalia of bedrijfsgegevens van overeenkomstig artikel 10, tweede lid, onderdelen a en b, van de Wet politiegegevens geregistreerde personen;

  • c. de informantgegevens door middel van het Informanten Codering Systeem;

  • d. overige informatie die van belang kan zijn voor de landelijke en internationale coördinatie en ondersteuning door de nationale criminele inlichtingen eenheid.

 • 2 Ter uitvoering van het eerste lid, onderdeel b, en met het oog op de verstrekking van de gegevens als opgenomen in bijlage II van dit besluit maakt de criminele inlichtingen eenheid AID-DO gebruik van de door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen geautomatiseerde verwijsindex.

Artikel 7

[Vervallen per 04-05-2013]

 • 1 De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de kennis en vaardigheden van de ambtenaren, die deel uitmaken van de criminele inlichtingen eenheid AID-DO, worden onderhouden op ten minste het niveau van de eisen, bedoeld in artikel 2:9 van het Besluit politiegegevens.

 • 2 De verantwoordelijke bepaalt de termijn gedurende welke de ambtenaar die belast is met de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, ononderbroken deel uitmaakt van de criminele inlichtingen eenheid AID-DO.

 • 3 De termijn, bedoeld in het tweede lid, is ten hoogste vier jaar en kan tweemaal met ten hoogste twee jaar worden verlengd.

Artikel 8

[Vervallen per 04-05-2013]

 • 1 De bij de criminele inlichtingen eenheid AID-DO in gebruik zijnde vertrekken zijn afsluitbaar en beveiligd. Tot deze vertrekken hebben slechts toegang ambtenaren die deel uitmaken van de criminele inlichtingen eenheid AID-DO, personen die door deze ambtenaren worden begeleid en de CIE-officier van justitie.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan de verantwoordelijke aan anderen toegang zonder begeleiding toestaan, indien het betreden van de vertrekken alleen kan plaatsvinden nadat identiteitsgegevens elektronisch zijn vastgelegd en de toegang noodzakelijk is vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de ambtenaren en vertrekken van de criminele inlichtingen eenheid AID-DO.

 • 3 Bij afwezigheid van ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheid AID-DO zijn de vertrekken deugdelijk afgesloten.

Artikel 9

[Vervallen per 04-05-2013]

De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de bij de criminele inlichtingen eenheid AID-DO gehouden criminele inlichtingen tegen verlies of aantasting van persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan kunnen worden getroffen opdat het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde kan worden nageleefd.

Artikel 10

[Vervallen per 04-05-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 11

[Vervallen per 04-05-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling criminele inlichtingen eenheid AID-DO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 maart 2010

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage I

[Vervallen per 04-05-2013]

Het Criminele inlichtingenrapport dient de volgende verplichte rubrieken te bevatten:

Algemeen

[Vervallen per 04-05-2013]

Uniek registratienummer

Datum van registratie

Naam/nummer rapporteur

     

Naam van de CIE

Regionummer (PL-code)

Telefoonnummer CIE

Herleidbaarheidsinformatie

[Vervallen per 04-05-2013]

Herkomstbron

Tekstveld

Openbron

Welke bron + datum

Verkennend onderzoek

Korps + Landelijk parketnummer en/of naam onderzoek

Opsporingsonderzoek

Korps + PV-nummer en/of naam onderzoek onderzoe

Buitenlands opsporingsonderzoek

Land + uniek nummer en/of naam onderzoek + ontvangstregio

Informant

Geen veld, niet relevant

Anonieme bron

Naam opsporingsambtenaar die bericht ontvangt en PV-nummer

Getuige

Naam + geb.datum + bedrijf/ instelling, tenzij de identiteit van de getuige afgeschermd wordt; in dat geval worden geen gegevens vermeld

Waarneming opsporingsambtenaar buiten opsporingsonderzoek

Naam verbalisant en PV-nummer

Afhandelingscodes

[Vervallen per 04-05-2013]

11

Operationeel te gebruiken

   

01

Alleen te gebruiken na overleg met de afzender

   

00

Informatie met zware beperkingen voor gebruik

   

200

Kan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor coördinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt.

+ Informatie met verhoogd afbreukrisico

   

300

Kan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor coördinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt.

+ Informatie met bronbeschermingsbelangen

Inhoud van de CIE-informatie

[Vervallen per 04-05-2013]

In CIE-informatie genoemde herleidbare persoon:

In CIE-informatie genoemde herleidbare rechtspersoon:

– Achternaam

– Bedrijfs/handelsnaam

– Voornaam

– KvK-code/inschrijvingsnummer

– Geboortedatum

– Adres

– Adres

– Vestigingsplaats

– Status (verdachte, CIE-subject, relatie,)

 

De volgende twee rubrieken (evaluatiecode informant en evaluatiecode informatie afkomstig van informanten) zijn voor de eigen administratie van de CIE. Deze gegevens worden niet verstrekt buiten de CIE-structuur.

Evaluatiecode informant

[Vervallen per 04-05-2013]

A

Betrouwbaar

B

Meestal betrouwbaar

       

C

Minder betrouwbaar/tot niet betrouwbaar

X

Niet te beoordelen

       

Evaluatiecode informatie afkomstig van informant

[Vervallen per 04-05-2013]

1

Waargenomen (door bron zelf)

   

2

Gehoord (van iemand die erbij geweest is)

   

3

Indirect gehoord (via via)

Bijlage II

[Vervallen per 04-05-2013]

Verwijsindex-gegevens

[Vervallen per 04-05-2013]

Overzicht van de digitaal aan te leveren gegevens aan de NCIE t.b.v. de verwijsindexen

[Vervallen per 04-05-2013]

CIE-Subjecten Index Natuurlijke personen

CIE-Subjecten Index Rechtspersonen

Achternaam

Bedrijfsnaam

Voorvoegsel

Handelsnaam

Voornaam

Belastingnummer

Roepnaam

KvK-code

Bijnaam

KvK-dossiernummer

Alias

KvK-inschrijvingsnummer

Status

Status

(verdachte, CIE-subject, relatie)

 

Geboorteplaats

Straatnaam

Geboorteland

Huisnummer

Geboortedatum

Toevoeging

Geslacht

Postcode

Nationaliteit

Vestigingsplaats

Hoofdgroepcode

Land

 

Rechtsvorm

 

Hoofdgroepcode

MRO Algemeen

MRO Locaties

MRO Organisaties

Naam onderzoeksteam

Straatnaam

Bedrijfsnaam

Startdatum onderzoek

Huisnummer

Naam organisatie

Sluitingsdatum onderzoek

Toevoeging huisnummer

Belastingnummer

Afhandelingscode

Postcode

KvK-code

Hoofdgroepcode

Plaats

KvK-dossiernummer

Contact

Land

KvK-inschrijvingsnummer

Telefoonnr. contact

   

Fax-nr. contact

   

Doelstelling onderzoek

   

Status

   

(lopend/afgesloten)

   

MRO Personen

MRO Telecom

MRO Vervoer

Achternaam

Telecommunicatienummer

Land

Voorvoegsel

 

Soort vervoer

Voornaam

 

Registratienummer

Geboortedatum

 

Merk

Geboorteplaats

 

Voertuigtype

Geslacht

 

Vaartuignaam

Radio call sign

Identificatiegegevens

[Vervallen per 04-05-2013]

Korpscode

Mutatiedatum

Registratie/Projectnummer

Opmerkingen:

 • 1. Soms kan er sprake zijn van een keuze. Van de objecten dienen in ieder geval de uniek identificerende gegevens aangeleverd te worden.

 • 2. De NCIE kan in afstemming met de gebruikersgroep de objectgegevens aanvullen.

Terug naar begin van de pagina