Regeling kostenverhaal energie 2010

[Regeling vervallen per 13-04-2011.]
Geldend van 16-04-2010 t/m 12-04-2011

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 april 2010, nr. WJZ/10057524 houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Besluit kostenverhaal energie (Regeling kostenverhaal energie 2010)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Besluit kostenverhaal energie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-04-2011]

De bedragen die in 2010 verschuldigd zijn voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kostenverhaal energie, zijn:

  • a. € 1 929 voor het verlenen van instemming met een aanwijzing als netbeheerder;

  • b. € 1 929 voor het aanwijzen van een netbeheerder;

  • c. € 1 240 voor het verlenen van een ontheffing van het gebod een netbeheerder aan te wijzen;

  • d. € 1 199 voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 95d van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 45 van de Gaswet;

  • e. € 31 364 voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 18h van de Gaswet.

Artikel 2

[Vervallen per 13-04-2011]

De bedragen die netbeheerders en gastransportbedrijven en vergunninghouders in 2010 verschuldigd zijn op grond van artikel 3, tweede lid, van het Besluit kostenverhaal energie zijn:

  • a. € 710 517 voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;

  • b. € 309 271 voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet;

  • c. € 38 437, vermeerderd met een bedrag dat de som is van het aantal aansluitingen op 31 december 2008 op het door een netbeheerder beheerde net vermenigvuldigd met € 0,103 voor de netbeheerders bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van de Elektriciteitswet 1998, niet zijnde de in onderdeel a genoemde netbeheerder;

  • d. € 1 038, vermeerderd met een bedrag dat de som is van het aantal aansluitingen op 31 december 2008 op het door een netbeheerder beheerde net vermenigvuldigd met € 0,140 voor de netbeheerders, bedoeld in de artikelen 2, 5 of 6 van de Gaswet, niet zijnde de in onderdeel b genoemde netbeheerder.

Artikel 4

[Vervallen per 13-04-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 13-04-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kostenverhaal energie 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 april 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina