Regeling vaststelling systeembeschrijving GBA

[Regeling vervallen per 06-01-2014.]
Geldend van 15-04-2010 t/m 05-01-2014

Regeling van de Staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2009, nr. 2010-0000184613, houdende de vaststelling van de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 11 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Regeling vaststelling systeembeschrijving GBA)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 11 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-01-2014]

De systeembeschrijving, bedoeld in artikel 11 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, wordt gevormd door:

  • a. het Logisch Ontwerp Vestigingsregister, bedoeld in artikel 2;

  • b. het Logisch Ontwerp GBA, bedoeld in artikel 3;

  • c. het Logisch Ontwerp Uitwisseling Persoonsgegevens binnen het Koninkrijk, bedoeld in artikel 4.

Artikel 2

[Vervallen per 06-01-2014]

Het Logisch Ontwerp Vestigingsregister is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 06-01-2014]

Het Logisch Ontwerp Uitwisseling Persoonsgegevens binnen het Koninkrijk is opgenomen in bijlage III bij deze regeling.

Artikel 6

[Vervallen per 06-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2009.

Artikel 7

[Vervallen per 06-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling systeembeschrijving GBA.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlagen I, II en III, die ter inzage worden gelegd bij het agentschap BPR, Lange Vijverberg 11 te Den Haag.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina