Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 16-10-2010 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 7 april 2010, nr. BJZ2010010084, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, houdende regels met betrekking tot subsidies voor het stimuleren van woningbouwprojecten (Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

Gelet op artikel 20 van de Wet stedelijke vernieuwing;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

 • b. subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 2;

 • c. woning: elke door nieuwbouw of toevoeging anderszins aan de woningvoorraad toe te voegen zelfstandige woonruimte;

 • d. huurprijs: prijs die bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkele gebruik van een woning, uitgedrukt in een bedrag per maand;

 • e. woningbouwproject: project voor de bouw van bouwkundig met elkaar verbonden woningen en een of meer bouwkundig daarmee verbonden niet-woningbouwdelen;

 • f. start bouw: start van de bouwkundige werkzaamheden in verband met het woningbouwproject, of hervatting van die werkzaamheden;

 • g. tendersysteem: verdelingssysteem van subsidies, waarbij aanvragen binnen een bepaalde periode moeten worden ingediend, waarna een beoordeling plaatsvindt en indien nodig een rangorde wordt gemaakt, in welk geval volgens die rangorde verlening van de subsidies plaatsvindt voor zover de beschikbare middelen dat toelaten;

 • h. de beschikbare middelen: het voor deze regeling beschikbare bedrag van € 147.926.154.

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister kan subsidie verlenen ter tegemoetkoming in de kosten verbonden aan het stimuleren van de bouw van woningen, die als gevolg van de huidige economische omstandigheden is vertraagd of stopgezet.

 • 2 De subsidie kan uitsluitend worden verleend voor de bouw van te verhuren woningen, van welke de geprojecteerde huurprijs bij aanvang van de bewoning € 647,53 of hoger is, of van door eigenaren daarvan te bewonen woningen.

Hoofdstuk 3. De aanvraag tot verlening van subsidie

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Aanvragen tot verlening van subsidie bevatten ten minste:

 • a. een opgave van het aantal woningen waarop de aanvraag betrekking heeft, met inbegrip van het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak;

 • b. een omschrijving van het woningbouwproject waarin de bouw van die woningen is begrepen;

 • c. een opgave van de locatie van het woningbouwproject;

 • d. een opgave van het aantal woningen, bedoeld in onderdeel a, waarvan de start bouw voor 1 januari 2011 zal plaatsvinden;

 • e. gegevens over de bouwvergunningen, bedoeld in artikel 40 van de Woningwet, voor de woningen, bedoeld in onderdeel a;

 • f. indien sprake is van een woningbouwproject waarin door eigenaren daarvan te bewonen woningen begrepen zijn: een opgave van het aantal verkochte woningen;

 • g. het gevraagde subsidiebedrag;

 • h. een opgave van de bij het woningbouwproject betrokken partijen, waaronder de gemeente, en van de bijdrage van die partijen, waaronder de gemeente, om het woningbouwproject voor 1 januari 2011 te laten voortzetten of te starten;

 • i. een uiteenzetting van de maatregelen met welke de gemeente met gebruikmaking van de subsidie beoogt de vertraging of de stopzetting van het woningbouwproject op te heffen, en welke kosten daarmee zijn gemoeid;

 • j. een uiteenzetting van de oorzaken van de vertraging of de stopzetting van het woningbouwproject;

 • k. een verklaring van het college van burgemeester en wethouders waarin dat college aannemelijk maakt dat de bouw van de woningen, bedoeld in onderdeel a, als gevolg van de huidige economische omstandigheden is vertraagd dan wel stopgezet, en dat die bouw door verlening van subsidie voor 1 januari 2011 kan worden voortgezet of gestart;

 • l. een document waaruit blijkt dat voor de door eigenaren daarvan te bewonen woningen, bedoeld in onderdeel a, een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer of andere betrokken partijen bij die bouw is afgegeven, of voor 1 januari 2011 zal worden afgegeven;

 • m. een opgave van het aantal te verkopen of te verhuren vierkante meters bruto vloeroppervlak van niet-woningbouwdelen, uitgesplitst naar parkeergarages, winkels, kantoren en overige voorzieningen, die fysiek onlosmakelijk zijn verbonden met het woningbouwproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • n. een opgave van het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak van woningen waarvan de huurprijs gelijk is aan of lager is dan € 647,53, welke vierkante meters fysiek onlosmakelijk zijn verbonden met het woningbouwproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • o. een verklaring van het college van burgemeester en wethouders, inhoudende dat de start bouw niet voor de datum van de beslissing op de aanvraag tot verlening van subsidie zal plaatsvinden;

 • p. een verklaring van het college van burgemeester en wethouders, inhoudende dat de prijs van de grond behorende bij het woningbouwproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd, na 25 maart 2009 niet is verhoogd, en

 • q. een verklaring van het college van burgemeester en wethouders, inhoudende dat de gemeente een bijdrage als bedoeld in onderdeel h levert aan de woningbouwprojecten waarvoor zij op grond van deze regeling subsidie aanvraagt, die ten minste de helft bedraagt van het gevraagde subsidiebedrag.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Een aanvraag tot verlening van subsidie wordt gedaan op een door de minister vastgesteld aanvraagformulier als bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2 Een aanvraag tot verlening van subsidie wordt uiterlijk op 10 mei 2010 in papieren vorm ingediend bij de minister door tussenkomst van Agentschap NL.

 • 3 Een gemeente die op basis van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 of van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningprojecten 2009 tweede tranche een aanvraag tot verlening van subsidie heeft ingediend die is afgewezen, kan die aanvraag opnieuw indienen, met dien verstande dat:

  • a. die aanvraag wordt gedaan op een door de minister vastgesteld aanvraagformulier als bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling;

  • b. de bij de eerste aanvraag behorende bescheiden niet opnieuw worden overgelegd, en

  • c. indien met betrekking tot die aanvraag gegevens zijn veranderd die ingevolge deze regeling een nadere onderbouwing of verklaring vereisen, die onderbouwing of verklaring wordt verstrekt.

Hoofdstuk 4. De beoordeling van de aanvraag tot verlening van subsidie

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

De subsidie wordt uitsluitend verleend, indien:

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Indien overschrijding van het subsidieplafond, genoemd in artikel 1, onderdeel h, te voorzien valt, beoordeelt de minister de aanvragen tot verlening van subsidie voor woningbouwprojecten volgens een tendersysteem, bij toepassing waarvan in de rangorde achtereenvolgens worden geplaatst de aanvragen met betrekking tot:

 • 2 Bij toepassing van het eerste lid wordt de rangorde binnen de categorieën, genoemd in de onderdelen a en b van dat lid, bepaald met gebruikmaking van de formule

  Bijlage 246420.png

  in welke formule voorstelt

  m: multiplier;

  m2 woningen: aantal bruto vierkante meter woningoppervlak als bedoeld in artikel 4, onderdelen a en n;

  m2 kantoren: het aantal bruto vierkante meter kantooroppervlak als bedoeld in artikel 4, onderdeel m;

  m2 winkels: het aantal bruto vierkante meter winkeloppervlak als bedoeld in artikel 4, onderdeel m;

  m2 overig: het aantal bruto vierkante meter overig oppervlak als bedoeld in artikel 4, onderdeel m;

  tgs: totaal gevraagde subsidie, als bedoeld in artikel 4, onderdeel g.

  De aanvraag met de hoogste multiplier m krijgt voorrang, en zo vervolgens.

 • 3 Indien het subsidieplafond, genoemd in artikel 1, onderdeel h, zou worden bereikt en overschreden door het aan de rangorde toevoegen van aanvragen tot verlening van subsidie die een gelijke score hebben, wordt de rangorde met betrekking tot die aanvragen bepaald aan de hand van het aantal woningen waarvoor subsidie is aangevraagd, waarbij de aanvraag met het hoogste aantal woningen voorrang krijgt, en zo vervolgens. Indien toepassing van de eerste zin niet leidt tot het opheffen van de overschrijding van het in die zin bedoelde subsidieplafond, wordt de rangorde nader bepaald door loting tussen de aanvragen, bedoeld in die zin, die na toepassing van die zin een gelijke score hebben.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 Alvorens toepassing te geven aan het eerste lid verzoekt de minister de betrokken colleges van burgemeester en wethouders om een verklaring, inhoudende dat de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 4, onderdelen a, c, d, g, l, n, m, o, p en q, sinds de indiening van de aanvraag niet zijn gewijzigd.

Hoofdstuk 5. De beslissing op de aanvraag tot verlening van subsidie

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister beslist uiterlijk op 18 juni 2010 op een aanvraag tot verlening van subsidie, onverminderd in voorkomende gevallen artikel 8, eerste lid.

 • 2 De beschikking tot verlening van subsidie vermeldt in elk geval:

  • a. het bedrag van de subsidie;

  • b. een aanduiding van het woningbouwproject, en

  • c. de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden, waaronder in voorkomende gevallen de verplichting, bedoeld in artikel 8, derde lid, eerste zin.

Hoofdstuk 6. Aan de verlening van de subsidie verbonden verplichtingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Aan de verlening van de subsidie kunnen verplichtingen worden verbonden.

 • 2 Aan de verlening van de subsidie zijn in elk geval de verplichtingen verbonden dat:

  • a. de afbouwgarantie, bedoeld in artikel 4, onderdeel l, bij de start bouw is afgegeven, en

  • b. de gemeente aan welke subsidie is verleend, onder overlegging van de relevante stukken, zo spoedig mogelijk mededeling doet aan de minister van nieuwe omstandigheden die ertoe leiden dat de start bouw niet voor 1 januari 2011 plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.

Hoofdstuk 8. Verantwoordingsinformatie, intrekking en vaststelling van de subsidie

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 Indien een gemeente niet voldoet aan het eerste lid, kan de minister de verlening van de subsidie intrekken of die subsidie op een lager bedrag dan de verleende subsidie vaststellen.

 • 3 De minister trekt de verlening van de subsidie niet in en stelt de subsidie niet lager vast, dan nadat de gemeente in de gelegenheid is gesteld de verantwoordingsinformatie alsnog te verstrekken.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister kan een onderzoek doen instellen teneinde vast te stellen of de start bouw voor 1 januari 2011 heeft plaatsgevonden en of bij de start bouw de afbouwgarantie, bedoeld in artikel 4, onderdeel l, is afgegeven.

 • 2 De gemeente is verplicht aan het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, medewerking te verlenen.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2013]

De beschikking tot verlening van subsidie wordt ingetrokken en het verleende voorschot teruggevorderd indien uit een mededeling als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel b, of uit een onderzoek als bedoeld in artikel 13, eerste lid, blijkt dat de start bouw niet voor 1 januari 2011 heeft plaatsgevonden of bij de start bouw de afbouwgarantie, bedoeld in artikel 4, onderdeel l, niet is afgegeven.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister stelt, onverminderd artikel 12, tweede lid, de subsidie vast op het bedrag van de verleende subsidie of op een lager bedrag indien niet is voldaan aan de voorwaarden die aan de beslissing tot verlening van subsidie zijn verbonden.

 • 2 De subsidie wordt binnen drie maanden na de ontvangst van de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 12, eerste lid, vastgesteld.

 • 3 De subsidievaststelling geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag.

 • 4 De subsidie wordt overeenkomstig de vaststelling ervan betaald onder verrekening van het betaalde voorschot.

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met de dag die volgt op de datum van haar vaststelling.

 • 2 Deze regeling wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 april 2010

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

[Vervallen per 01-01-2013]

Aanvraagformulier

[Vervallen per 01-01-2013]

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit formulier is van toepassing op de derde tranche van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009. Deze regeling wordt door Agentschap NL uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM. Het aanvraagformulier moet door de aanvrager worden ingevuld en ondertekend. Door middel van dit formulier kunt u als gemeente een aanvraag doen voor een subsidie ten behoeve van woningbouwprojecten die bijdragen aan de doelstellingen van voornoemde regeling.

Algemene informatie over de Tijdelijke stimuleringregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche kunt u vinden op www.vrom.nl. Nadere informatie over de derde tranche van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, inclusief het aanvraagformulier en bijbehorende bijlagen, is verkrijgbaar bij Agentschap NL www.agentschapnl.nl/StimuleringWoningbouw.

Voor een zorgvuldige beantwoording van uw vragen verzoeken wij u niet te wachten met het stellen van vragen tot het laatste moment.

Veelgestelde vragen en antwoorden staan op www.agentschapnl.nl/StimuleringWoningbouw. Agentschap NL is verder bereikbaar via StimuleringWoningbouw@agentschapnl.nl of via telefoonnummer 088-602 4600 (tijdens werkdagen tussen 09:00–12:00 uur).

Let op: wilt u een aanvraag indienen voor een woningbouwproject waarvoor u ook in de eerste en tweede tranche een aanvraag heeft ingediend, die toen niet is gehonoreerd dan wel is afgewezen, dan moet u het verkorte aanvraagformulier Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche gebruiken.

Aanvraagformulier Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

[Vervallen per 01-01-2013]

A. Gegevens van de aanvrager

[Vervallen per 01-01-2013]

Naam gemeente

 

Vul hier de naam van de gemeente in die als aanvrager optreedt.

Postadres College van Burgemeester & Wethouders

 

Postcode

 

Plaats

 

Rekeningnummer

 

Op dit nummer zal bij toekenning de subsidie worden uitbetaald.

Bank

   

IBAN-code

 

International Bank Account Number

BIC-code

 

Bank Identification Number

Tenaamstelling

   

Bij vragen over uw aanvraag kan de volgende persoon benaderd worden.

U verklaart uitdrukkelijk dat de contactpersoon per e-mail kan worden benaderd.

Naam contactpersoon

 

Geslacht

□ Man   □ Vrouw

Functie

 

Telefoon

 

E-mail

 

B. Algemene gegevens van het project

[Vervallen per 01-01-2013]

1. Naam van het project

   

2. Startdatum totale project

   

3. Locatie project

 

Noem hier het postcodegebied (volgens de bouwvergunning).

4. Aantal woningen totale woningbouwproject

Aantal huur:

 

Aantal koop:

 

5a. Aantal woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft

 

Aantal woningen waarvoor een subsidie wordt aangevraagd en waarvan de bouwwerkzaamheden starten ná verlening van de subsidie en uiterlijk op 31 december 2010. Dit dienen minimaal 5 woningen te zijn.

5b. Waarvan

Aantal huur*:

 

Aantal koop:

 

Waarvan reeds verkocht:

 

6. Datum start/hervatting werkzaamheden voor de woningen, opgegeven in vraag B.5a

 

Deze datum dient ná verlening van de subsidie en uiterlijk op 31 december 2010 te liggen.

7. Gevraagde subsidiebedrag per woning (Euro)

 

Totaal gevraagde subsidiebedrag gedeeld door het aantal woningen, dat in aanmerking komt voor een subsidie. Dit mag niet meer zijn dan € 10.000 per woning.

8. Totaal gevraagde subsidiebedrag voor start/hervatting van het woningbouwproject (Euro)

 

Vermeld hier het totaal gevraagde subsidiebedrag.

* Het betreft hier huurwoningen waarvan de huurprijs bij aanvang van de bewoning € 647,53 of hoger is, per maand.

9. Gegevens bouwvergunning

Bouwvergunning is verleend vóór indiening aanvraag

□ Ja, datum ..-..-..

□ Nee

Zo ja, stuur een kopie mee van de afgegeven bouwvergunning als bijlage.

 

Bouwvergunning is aangevraagd vóór indiening huidige aanvraag

□ Ja, datum ..-..-..

□ Nee

Zo ja, stuur een kopie mee van de aanvraag van de bouwvergunning als bijlage.

Bruto vloeroppervlak bouwproject

10. Bruto vloeroppervlak woningen waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Huur:

...... m2/□ nvt

Opgave bruto vloeroppervlak (m2) van de woningen genoemd in vraag B.5a.

 

Koop

...... m2/□ nvt

 

Totaal

...... m2/□ nvt

 

11a. Gegevens bebouwing niet-wonen (optioneel)

Parkeergarage

...... m2/□ nvt

Opgave bruto vloeroppervlak (m2) niet-wonen bebouwing, dat fysiek onlosmakelijk onderdeel is van de woningen genoemd in vraag B.5a en waarbij de start bouw van deze niet-wonen bebouwing tevens afhankelijk is van de start bouw van die woningen genoemd in B.5a.

 

Winkels

...... m2/□ nvt

 
 

Kantoren

...... m2/□ nvt

 
 

Overige bebouwing

...... m2/□ nvt

 
 

Subtotaal 10a

...... m2/□ nvt

 

11b. Gegevens niet-subsidiabele woningen (optioneel)

 

...... m2/□ nvt

Opgave bruto vloeroppervlak (m2) van de woningen, die zelf niet in aanmerking komen voor subsidie vanwege een huurprijs onder de liberalisatiegrens, maar die fysiek onlosmakelijk onderdeel zijn van de woningen genoemd in vraag B.5a en waarbij de start bouw van deze woningen tevens afhankelijk is van de start bouw van die woningen genoemd in B.5a.

Totaal 11a. + 11b.

...... m2/□ nvt

 

12. Totaal bruto vloeroppervlak bouwproject

...... m2/□ nvt

Totaal 10. + 11a. + 11b.

 

C. Gegevens over projectwijzigingen, oorzaken en aanpak problemen

[Vervallen per 01-01-2013]

1. Geef hier een korte omschrijving van het woningbouwproject waarin de bouw van de woningen is inbegrepen (max. 125 woorden).

 
 
 
 

2. Zijn er zaken gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan?

□ ja

□ nee

Zo ja, wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 
 
 
 
 

3. Welke oorzaken kunt u aanwijzen als aanleiding voor het stilvallen/de vertraging van het woningbouwproject?

 

4. Geef een opgave van de bij het woningbouwproject betrokken partijen en van de (extra) financiële inspanningen van die partijen om het woningbouwproject uiterlijk op 31 december 2010 te laten starten.

Naam partij

Financiële inspanning*

     
     
     
     

* Dit betreft de kosten van de (extra) financiële inspanningen om de bouw van de woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft, te (her)starten.

5. Welke (extra) maatregelen treffen de aanvrager en de betrokken externe partijen om het woningbouwproject vlot te trekken?

Omschrijving maatregel

Betrokken(en)

Geplande start

       
       
       
       
       

6. Geplande opleverdatum woningbouwproject

 

Dit betreft de opleverdatum van de woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft.

D. Belangrijke voorwaarden

[Vervallen per 01-01-2013]

1. Zijn de woningen waar het woningbouwproject betrekking op heeft gelegen binnen het stedelijk gebied, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet stedelijke vernieuwing?

Stedelijk gebied als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet stedelijke vernieuwing. Dit gebied omvat het bebouwde gebied binnen de gemeente inclusief de uitbreidingslocaties.

□ ja

 

□ nee

 

2. Kunt u een bewijs overleggen dat voor de woningen, waarop de aanvraag betrekking heeft, een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer of andere betrokken partijen bij die bouw is of zal zijn afgegeven?

Er dient een bewijs overgelegd te worden dat een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer of andere betrokken partijen bij die bouw is of zal worden afgegeven (conform artikel 4, onderdeel l, van de regeling).

De afbouwgarantie dient bij de start bouw te zijn afgegeven (conform artikel 10, tweede lid, onderdeel a, van de regeling).

□ ja

Zo ja, stuur een kopie van (de aanvraag van) de afbouwgarantie mee.

□ nee

 

Toelichting bij vraag 2

(optioneel)

 

E. Verklaring en ondertekening van de aanvrager

[Vervallen per 01-01-2013]

Aanvrager verklaart:

 • 1. dat de bouw van de woningen waarvoor een subsidie is aangevraagd, is vertraagd of stopgezet als gevolg van de economische situatie;

 • 2. dat de bouw van de woningen waarvoor een subsidie is aangevraagd, eerst ná verlening van de subsidie, doch uiterlijk op 31 december 2010, wordt gestart of hervat;

 • 3. dat de bij het woningbouwproject behorende bouwgrond sinds 25 maart 2009 niet in prijs is verhoogd door de gemeente;

 • 4. dat op het moment start bouw en uiterlijk op 31 december 2010 een afbouwgarantie voor de betrokken woningen zal zijn verkregen;

 • 5. dat zij een bijdrage levert, zoals genoemd in artikel 4 onderdeel h van de regeling, die in waarde tenminste de helft bedraagt van het totaal gevraagde subsidiebedrag, bedoeld in onderdeel B.8 van het aanvraagformulier;

 • 6. dat hij, onder overlegging van de relevante stukken, zo spoedig mogelijk mededeling aan de minister doet van nieuwe omstandigheden die ertoe leiden dat de start bouw niet uiterlijk op 31 december 2010 plaatsvindt of heeft plaatsgevonden;

 • 7. dat hij instemt met het, op verzoek van Agentschap NL, verlenen van informatie over de uitvoering van het woningbouwproject waarvoor subsidie is verstrekt;

 • 8. dat hij akkoord gaat met controle van de overgelegde gegevens;

 • 9. dat hij dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud heeft ingevuld.

Opmerking: het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens kan leiden tot het afwijzen van de subsidie-aanvraag, het intrekken van de subsidie en/of strafrechtelijke vervolging. Dit geldt voor alle gegevens die op de subsidieverstrekking van invloed zijn.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

................................................

 

Plaats en datum:

Naam, functie en handtekening:

Let op: indien het aanvraagformulier wordt ondertekend namens het College van burgemeester en wethouders dient een mandaatbesluit te worden meegestuurd, waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is om namens het College van burgemeester en wethouder te tekenen, of een machtiging waarin het College van burgemeester en wethouders de ondertekenaar machtigt om de aanvraag te ondertekenen.

F. Als bijlagen indienen (checklist)

[Vervallen per 01-01-2013]

U moet onderstaande bijlagen met het aanvraagformulier meesturen:

A. Een kopie van (de aanvraag van) de bouwvergunning of de begeleidende brief bij afgifte van de (eerste) bouwvergunning met een situatieschets van het woningbouwproject.

 

B. Als er namens het college van burgemeester en wethouders ondertekend wordt, dient een mandaatbesluit te worden meegestuurd, waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is om namens het College van burgemeester en wethouder te tekenen, of een machtiging waarin het College van burgemeester en wethouders de ondertekenaar machtigt om de aanvraag te ondertekenen.

 

C. Een bewijs dat een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer of andere betrokken partijen bij die bouw is of zal worden afgegeven.

 

G. Indieningstermijn en adres

[Vervallen per 01-01-2013]

Uw complete aanvraag (aanvraagformulier inclusief bijlagen) moet uiterlijk op 10 mei 2010 worden ingediend bij Agentschap NL. De complete aanvraag moet in het Nederlands zijn gesteld.

Uw aanvraag dient u te richten aan:

Agentschap NL

T.a.v. RGO / Stimulering Woningbouwprojecten

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

Bezoekadres: Juliana van Stolberglaan 3, Den Haag

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel a, van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

[Vervallen per 01-01-2013]

Verkort aanvraagformulier

[Vervallen per 01-01-2013]

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

[Vervallen per 01-01-2013]

LET OP: dit verkorte aanvraagformulier is uitsluitend bestemd voor gemeenten die ook een aanvraag voor dit woningbouwproject hebben ingediend op basis van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 eerste en tweede tranche, maar toen geen subsidie toegekend hebben gekregen. Uw aanvraag is destijds niet gehonoreerd dan wel afgewezen en deze aanvraag voor een subsidie in de derde tranche heeft betrekking op datzelfde woningbouwproject.

Algemene informatie over de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche kunt u vinden op www.vrom.nl. Nadere informatie over de derde tranche van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, inclusief het aanvraagformulier en bijbehorende bijlagen, is verkrijgbaar bij Agentschap NL op www.agentschapnl.nl/StimuleringWoningbouw.

Voor een zorgvuldige beantwoording van uw vragen verzoeken wij u niet te wachten met het stellen van vragen tot het laatste moment.

Veelgestelde vragen en antwoorden staan op www.agentschapnl.nl/StimuleringWoningbouw. Agentschap NL is verder bereikbaar via StimuleringWoningbouw@agentschapnl.nl of via telefoonnummer 088-602 4600 (tijdens werkdagen tussen 09:00–12:00 uur).

Verkort aanvraagformulier Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw-projecten 2009 derde tranche

[Vervallen per 01-01-2013]

A. Gegevens van de aanvrager

[Vervallen per 01-01-2013]

Naam gemeente

 

Vul hier de naam van de gemeente in die als aanvrager optreedt.

Naam van het project

   

Projectreferentie

SW............

Dit is de referentie die Agentschap NL bij de tweede tranche aan dit project heeft gegeven en indertijd aan u heeft gecommuniceerd.

Naam contactpersoon*

 

Geef de gegevens m.b.t. de contactpersoon op, indien deze gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag voor de 2e tranche.

Geslacht

□ Man   □ Vrouw

Functie

 

Telefoon

 

E-mail

 

* U verklaart uitdrukkelijk dat de contactpersoon per e-mail kan worden benaderd, ook indien deze niet is gewijzigd ten opzichte van de aanvraag voor dit woningbouwproject voor de tweede tranche.

B. Wijzigingen ten opzichte van uw aanvraag voor dit woningbouwproject bij de tweede tranche

[Vervallen per 01-01-2013]

B1. Zijn er wijzigingen opgetreden ten opzichte van uw eerste aanvraag?

□ Ja

Ga door naar B2

□ Nee

Ga door naar onderdeel C

B2. Gegevens bouwvergunning gewijzigd?

□ ja

Ga door naar B2a

□ nee

Ga door naar B3

a. Gegevens bouwvergunning

Bouwvergunning is verleend vóór indiening aanvraag

□ Ja,

datum ..-..-..

□ Nee

Indien u vorige keer geen kopie heeft meegezonden, dient u die nu alsnog bij te voegen.

 

Bouwvergunning is aangevraagd vóór indiening huidige aanvraag

□ Ja

□ Nee

Indien u vorige keer geen kopie heeft meegezonden, dient u die nu alsnog bij te voegen.

B3. Bruto vloeroppervlak bouwproject

a. Bruto vloeroppervlak woningen waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Huur:

...... m2/□ nvt

Opgave bruto vloeroppervlak (m2) van de woningen

 

Koop:

...... m2/□ nvt

 

Totaal bruto vloeroppervlak woningen

...... m2/□ nvt

 

b. Gegevens bruto vloeroppervlak overige bouw gewijzigd?

□ ja

Ga door naar B3c

□ nee

Ga door naar B4

c. Gegevens bebouwing niet-wonen

Parkeergarage

...... m2/□ nvt

 

Opgave bruto vloeroppervlak (m2) niet-wonen bebouwing, dat fysiek onlosmakelijk onderdeel is van de woningen waarvoor de subsidie is aangevraagd en waarbij de start bouw van deze niet-wonen bebouwing tevens afhankelijk is van de start bouw van die woningen.

 

Winkels

...... m2/□ nvt

   
 

Kantoren

...... m2/□ nvt

   
 

Overige bebouwing

...... m2/□ nvt

   
 

Subtotaal 2a

...... m2/□ nvt

   

d. Gegevens niet-subsidiabele woningen

 

...... m2/□ nvt

 

Opgave bruto vloeroppervlak (m2) van de woningen, die zelf niet in aanmerking komen voor subsidie vanwege een huurprijs onder de liberalisatiegrens, maar die fysiek onlosmakelijk onderdeel zijn van de woningen waarvoor de subsidie is aangevraagd en waarbij de start bouw van deze woningen tevens afhankelijk is van de start bouw van die woningen waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Totaal bruto oppervlak overige bouw

...... m2/□ nvt

 

B4. Vervolg gewijzigde gegevens ten opzichte van uw aanvraag voor dit woningbouwproject bij de tweede tranche

Gevraagde gegevens

Gewijzigd?

Nieuwe gegevens

Aantal woningen totale woningbouwproject (vraag B.4 bij 2e tranche)

□ ja   □ nee

Aantal huur:

Aantal koop:

 

Aantal woningen waar de aanvraag betrekking op heeft (vraag B.5a bij 2e tranche)

□ ja   □ nee

Aantal koop:

Aantal woningen waarvoor een subsidie wordt aangevraagd en waarvan de bouwwerkzaamheden starten ná verlening van de subsidie en uiterlijk op 31 december 2010. Dit dienen minimaal 5 woningen te zijn.

* Het betreft hier huurwoningen waarvan de huurprijs bij aanvang van de bewoning € 647,53 of hoger is, per maand.

Gevraagd subsidiebedrag per woning

(vraag B.7 bij 2e tranche)

□ ja   □ nee

 

Totaal gevraagde subsidiebedrag gedeeld door het aantal woningen, dat in aanmerking komt voor een subsidie. Dit mag niet meer zijn dan € 10.000 per woning.

Totaal gevraagde subsidiebedrag voor start/hervatting van het woningbouwproject (vraag B.8 bij 2e tranche)

□ ja   □ nee

 

Vermeld hier het totaal gevraagde subsidiebedrag.

Datum start/hervatting werkzaamheden voor de woningen, waarvoor een subsidie is gevraagd (vraag B.6 bij 2e tranche)

□ ja   □ nee

 

Deze datum dient ná verlening van de subsidie en uiterlijk op 31 december 2010 te liggen.

Zijn er wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan

(vraag C.2 bij 2e tranche)

□ ja   □ nee

 

Betrokkenheid en financiële inspanningen door derden

(vraag C.4 bij 2e tranche)

□ ja   □ nee

Gewijzigde partij (nieuw/afgevallen):

 

Gewijzigde financiële inspanning door derden:

Gevraagde gegevens

Gewijzigd?

Nieuwe gegevens

(Extra) maatregelen, betrokkenen en geplande start om het woningbouwproject vlot te trekken (vraag C.5 bij de 2e tranche)

□ ja   □ nee

 

Geplande opleverdatum bouwproject

(vraag C.6 bij 2e tranche)

   

Dit betreft de opleverdatum van de woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft.

Let op: indien u in bovenstaande tabel geen wijzigingen aangeeft ten aanzien van eerder verstrekte gegevens in uw aanvraag voor dit woningbouwproject in de tweede tranche, gaat Agentschap NL uit van de desbetreffende gegevens uit uw aanvraag voor dit woningbouwproject voor de tweede tranche.

C. Verklaring en ondertekening van de aanvrager

[Vervallen per 01-01-2013]

Aanvrager verklaart:

 • 1. dat de bouw van de woningen waarvoor een subsidie is aangevraagd, is vertraagd of stopgezet als gevolg van de economische situatie;

 • 2. dat de bouw van de woningen waarvoor een subsidie is aangevraagd, eerst ná verlening van de subsidie, doch uiterlijk op 31 december 2010, wordt gestart of hervat;

 • 3. dat de bij het woningbouwproject behorende bouwgrond sinds 25 maart 2009 niet in prijs is verhoogd door de gemeente;

 • 4. dat op het moment start bouw en uiterlijk op 31 december 2010 een afbouwgarantie voor de betrokken woningen zal zijn verkregen;

 • 5. dat zij een bijdrage levert, zoals genoemd in artikel 4 onderdeel h van de regeling, die in waarde tenminste de helft bedraagt van het totaal gevraagde subsidiebedrag, bedoeld in onderdeel B.8;

 • 6. dat hij, onder overlegging van de relevante stukken, zo spoedig mogelijk mededeling aan de minister doet van nieuwe omstandigheden die ertoe leiden dat de start bouw niet uiterlijk op 31 december 2010 plaatsvindt of heeft plaatsgevonden;

 • 7. dat hij instemt met het, op verzoek van Agentschap NL, verlenen van informatie over de uitvoering van het woningbouwproject waarvoor subsidie is verstrekt;

 • 8. dat hij akkoord gaat met controle van de overgelegde gegevens;

 • 9. dat hij dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud heeft ingevuld.

Opmerking: het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens kan leiden tot het afwijzen van de aanvraag, het intrekken van de subsidie en/of strafrechtelijke vervolging. Dit geldt voor alle gegevens die op de subsidieverstrekking van invloed zijn.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

................................................

 

Plaats en datum:

Naam, functie en handtekening:

Let op: indien het aanvraagformulier wordt ondertekend namens het College van burgemeester en wethouders dient een mandaatbesluit te worden meegestuurd, waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is om namens het College van burgemeester en wethouder te tekenen, of een machtiging waarin het College van burgemeester en wethouders de ondertekenaar machtigt om de aanvraag te ondertekenen.

D. Als bijlage indienen (checklist)

[Vervallen per 01-01-2013]

A.

Indien wijzigingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van de bouwvergunning dient u bewijsstukken mee te sturen (zoals gegevens van de bouwvergunning en/of situatieschets).

 

B.

Als er namens het college van burgemeester en wethouders ondertekend wordt, dient een mandaatbesluit te worden meegestuurd, waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is om namens het College van burgemeester en wethouder te tekenen, of een machtiging waarin het College van burgemeester en wethouders de ondertekenaar machtigt om de aanvraag te ondertekenen.

 

C.

Indien bij uw aanvraag voor de tweede tranche niet bijgevoegd en inmiddels wel voorhanden: een bewijs dat een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer of andere betrokken partijen bij die bouw is of zal worden afgegeven.

 

E. Indieningstermijn en adres

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit verkorte aanvraagformulier, inclusief bijlage(n), moet uiterlijk op 10 mei 2010 worden ingediend bij Agentschap NL. De complete aanvraag moet in het Nederlands zijn gesteld.

Uw aanvraag dient u te richten aan:

Agentschap NL

T.a.v. RGO/Stimulering Woningbouwprojecten – VERKORT AVF

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

Bezoekadres:

Juliana van Stolberglaan 3, Den Haag

Terug naar begin van de pagina